Komentari i analize

NI STARA VLADA NI NOVA PARLAMENTARNA VEĆINA U FBIH NE POŠTUJU NI ZAKONE, NI REVIZORSKE PREPORUKE, NI INICIJATIVE CIVILNOG DRUŠTVA

Foto: T.S., Klix
Za Fond solidarnosti FBiH, u Budžetu predviđeno pet puta manje sredstava od zakonom predviđenih. Na neprihvatljivost ovakvog ponašanja upozoravaju i iz nevladinog sektora i iz medija, ali i iz institucije koja je glavni kontrolor trošenja javnog novca i sredstava u Federaciji – Ureda za reviziju institucija u FBiH, koji je nakon provedene finansijske revizije za 2021. konstatovao: „Navedeno za posljedicu ima duge liste čekanja za pružanje zdravstvenih usluga, kao i za lijekove koji se finansiraju iz sredstava Fonda solidarnosti, a može uticati na konačan ishod liječenja zbog čekanja.“.

Usluge Fonda solidarnosti Federacije BiH za veliki broj građana za čije su liječenje neophodna sredstva tog fonda ostaju nedostupne.

Niti Vlada niti nova parlamentarna većina nisu prihvatile inicijativu grupe organizacija civilnog društva okupljenih oko Centara civilnih inicijativa za usklađivanje prijedloga budžeta FBiH za 2023. godinu, u dijelu u kome su predviđena izdvajanja sredstava za Fond solidarnosti FBiH, sa odredbama Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH. Odlukom domova Parlamenta FBiH, 26. i 27. januara, usvojen je Budžet, koji predviđa da će se za Fond odvojiti pet puta manje sredstava od zakonom predviđenih. Time su Vlada i Parlament ovaj fond uskratili za cca 140 miliona KM predviđenih za liječenje građana Federacije BiH.

Stepen socijalne neosjetljivosti i neodgovornosti vlasti, koja se mjeri ljudskim životima, dodatno je naglašen samoljubnim insistiranjem da se radi o „istorijskom budžetu“, odnosno da je ovo najveći budžet do sada, od prošlogodišnjeg veći za milijardu i sto miliona KM.

Milijardu i sto miliona u kojim se nije našlo mogućnosti da se ispoštuje zakonska obaveza Vlade da iz Budžeta FBiH za rad Fonda obezbjeđuje iznos sredstava identičan sredstvima obezbijeđenim po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje???

Na ovaj način nastavljena je dvodecenijska praksa Vlade FBiH da u dijelu kojim propisuje svoju obavezu za finansiranje Fonda solidarnosti predlaže rješenja koja nisu u skladu sa zakonima Federacije BiH. A Parlamentarna skupština BiH, uključujući njena radna tijela (Zakonodavno-pravnu komisiju, Odbor za ekonomsku i fisklanu politiku i Odbor za zdravstvo) sporne, i sa zakonima neusklađene prijedloge, odobrava, dajući legitimitet postupanjima Vlade Federacije BiH suprotno zakonima koje je sama usvojila.

Nepostupanjem po Zakonu, Vlada FBiH je od 2002. godine, kada je formiran Fond solidarnosti Federacije BiH, izbjegla plaćanje svoje obaveze u aposlutnom iznosu od cca 1,53 milijarde KM. Za koliko su dakle uskraćeni građani ove zemlje, kojima su bili neophodni najsloženiji i najskuplji oblici zdravstvene zaštite.

No, od života ljudi i pravne države, vlasti su bile značajnije njihove privilegije i kupovanje naklonosti izborne im baze.

Para za Fond, u zakonom predviđenom obimu, se nije našlo nijedne od 20 proteklih godina, u kojim je budžet Federacije rastao od 1,6 milijardi, koliki je bio 2002. od aktuelnih 6,7 milijardi za 2023.

Na neprihvatljivost ovakvog ponašanja nisu upozoravali samo iz nevladinog sektora i medija, nego i iz institucije koja je glavni kontrolor trošenja javnog novca i sredstava u Federaciji.

Kršenje Zakona od strane Vlade i njenu nehumanost, sa mogućim tragičnim posljedicama po konkretne ljude, detektovao je, naime, i Ured za reviziju institucija u FBiH. U svojim izvještajima o provedenoj finansijskoj reviziji za 2021. Ministarstva zdravstva i Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, Ured navodi da “Ministarstvo nije preduzelo adekvatne aktivnosti u dijelu koji se odnosi na planiranje i osiguranje potrebnog iznosa sredstava za finansiranje Federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja, što nije u skladu s članom 27. Zakona o budžetima u FBiH. Tekući transfer iz Budžeta FBiH za 2021. godinu za Fond solidarnosti iznosio je 28.500.000 KM, što predstavlja samo 18,9% od pripadajućeg zakonskog iznosa u odnosu na prihode od doprinosa (157.996.702 KM), što nije u skladu s članom 82. Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH.“. I: “Shodno navedenom, Zavod je ostvario manje prihoda iz Budžeta FBiH za 129.496.702 KM u odnosu na zakonom propisane prihode, čija je namjena liječenje pacijenata.“

No, na sve ovo Vlada FBiH i Parlament ostaju indiferentni, odnosno ne preduzimaju bilo kakve korake kako bi otklonili uočene propuste i pružili građanima zdravstvene usluge koje im pripadaju.

„Navedeno za posljedicu ima duge liste čekanja za pružanje zdravstvenih usluga, kao i za lijekove koji se finansiraju iz sredstava Fonda solidarnosti, a može uticati na konačan ishod liječenja zbog čekanja.“, zaključuju revizori.

(N.N. i D.Đ., Antikorupcija i Revizije info)