Komentari i analize

NA POČETKU SASLUŠANJA PRED PARLAMENTARNOM KOMISIJOM ZA REVIZIJU PREDSJEDAVAJUĆI KONSTATOVAO DA – DRŽAVA KRADE SAMU SEBE

“Praktično, koliko ja vidim, državne institucije ne vrše adekvatan i zakonit obračun poreza za isplaćene naknade članovima komisija”, prokomentarisao je nalaze iz revizorskih izvještaja predsjedavajući današnje sjednice Aner Žuljević. Upitavši: “O čemu se ovdje konkretno radi? Šta je problem? Zašto se ovo generalno (dešava)?”

Danas 25.10.2022., konačno, nakon predugog čekanja, počela su saslušanja institucija iz “obaveznog godišnjeg paketa” finansijskih revizija, pred parlamentarnom komisijom odgovornom za reviziju u FBiH.

U dva dana biće saslušani Predsjednik i dva potpredsjednika FBiH, Parlament, Generalni sekretarijat Vlade FBiH i 11 od ukupno 16 njenih ministarstava. Svi koji u finansijskoj reviziji za 2021. nisu dobili pozitivno mišljenje i za finansijske izvještaje i za usklađenost poslovanja sa zakonima i drugim propisima.

Ciklus je otvoren saslušanjem predstavnika Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, koje je u prethodnih 7 godina imalo pozitivno mišljenje za obje komponente finansijske revizije, da bi u finansijskoj reviziji za 2021. za finansijske izvještaje dobilo mišljenje s rezervom, dok je za usklađenost poslovanja sa zakonima i drugim propisima zadržalo pozitivnu ocjenu.

Azra Milak, voditeljica tima za finansijsku reviziju ovog ministarstva obrazložila je da je mišljenje s rezervom dato jer je “knjigovodstveno evidentiranje izdataka iz ograničenih rashoda na dan 31.12.2021. evidentirano na osnovu ugovora koji su zaključeni u 2022. godini. U iznosu od 157.944 KM.” Čime je došlo do kršenja Zakona o budžetu FBiH.

Pored ovoga, kod obje komponente revizije, revizori su skrenuli pažnju na određene probleme, koji nisu uticali na izrečene ocjene, ali su revizori smatrali da ih treba istaći. U okviru mišljenja na finansijske izvještaje upozoreno je da Ministarstvo još uvijek nije upisano kao nosilac prava vlasništva nad objektima i zemljištem, u iznosu od cca 6,5 miliona KM, jer nikad nije donesen propis o podjeli imovine ranijeg Ministarstva unutrašnjih poslova Socijalističke republike Bosne i Hercegovine. A kod mišljenja o usklađenosti sa zakonima i drugim propisima, istaknuti je pitanje obračuna poreza na naknade članovima komisija koji su zaposlenici Ministarstva.

Upravo ovo zadnje izazvalo je posebnu pažnju predsjedavajućeg današnje sjednice, Anera Žuljevića, koji je bio i jedini član Komisije koji je osjetio potrebu da postavi dodatna pitanja, pri saslušanju MUP-a, i izrekne svoj stav, čime je, ne prvi put, popunjavao rupe u funkcionisanju Komisije i davao smisao i potreban dignitet organizovanim saslušanjima.

Žuljević je primijetio da primjedba o neadekvatnom obračunu poreza stoji u izvještajima za sve institucije pozvane na saslušanja.

“Praktičko, koliko ja vidim, državne institucije ne vrše adekvatan i zakonit obračun poreza za isplaćene naknade članovima komisija”, prokomentarisao je nalaze iz revizorskih izvještaja.

“O čemu se ovdje konkretno radi? Šta je problem? Zašto se ovo generalno (dešava)?”, postavio je pitanje, dodavši da ovo nije prva godina da se ova primjedba pojavljuje, nego da se ona već godinama ponavlja u izvještajima. I pošto glavni zadatak Komisije i jeste da analizirajući postojeće stanje, na osnovu provedenih saslušanja, izvodi zaključke i daje Parlamentu preporuke, za preduzimanje sistemskih mjera za otklanjanje ovakvih problema, rasprava je upravo usmjerena u pravom smjeru.

Ispostavlja se, naime, da je korijen problema u različitom tumačenju propisa od strane Ministarstva finansija i institucija koje poštuju njeno uputstvo, s jedne, i Ureda za reviziju, s druge strane.

“Radi se o tome da se komisijama (prema stavu Ministarstva) obračunavaju mali porezi i doprinosi, od 4, 6 i 10%, a ustvari bi trebali da budu porezi kao kod obračuna plaća (neuporedivo veći, dakle).”, objasnila je Kimeta Bihorac, rukovodilac sektora za finansijske revizije u Uredu za reviziju institucija u FBiH.

Pri čemu, da bi stvar bila zanimljivija, Poreska uprava, koja je pod ingerencijom Federalnog ministarstva finansija, zapravo primjenjuje pristup koji je identičan stavu Ureda za reviziju. I nekim(!) korisnicima izdaje prekršajne naloge na tom osnovu.

A to “nekim” se odnosi prije svega na privatni sektor.

A kao što je poentirao Zamjenik generalnog revizora FBiH Dragan Kolobarić:

“Šta bi se desilo kad bi recimo private firme formirale komisije i plaćale male poreze? Bio bi oštećen proračun. S te strane… Ne odnosi se to (način oporezivanja) na private subjekte, nego na sve. Prihod od nesamostalne djelatnosti se oporezuje kao dohodak. I to je tako.”

Žuljević je konstatovao da se ovakav “dvojni standard” i različit pristup Ministarstva finansija mora okončati, da to nije dobro i stvara određenu nesigurnost.

“Nije dobro da stoji dokumentovano u toj formi da država krade samu sebe, u obračunima… Privatnik ne može pobjeći od toga… To šalje lošu poruku, generalno, za fiskalnu disciplinu. I onima koji plaćaju pune poreze, kad je u pitanju obračun plate.”, zaključio je Žuljević.

I time je i završeno ovo(godišnje) saslušanje MUP-a Federacije BiH.

Na kraju, podsjetimo na kuriozitet da je ministar unutrašnjih poslova FBiH Aljoša Čampara, istovremeno i zamjenik predsjednika Parlamentarne komisije odgovorne za reviziju Parlamenta Federacije BiH, pred kojom je to ministarstvo danas saslušavano. Pa, iako je taj sukob interesa, u kome se pored Čampare nalazi još čitav niz Federalnih političara, legalizovan odlukom CIK-a, kao nekakvo manje zlo od blokade institucija, valjda ipak svjestan neprihvatljivosti takve situacije, Čampara danas nije prisustvovao saslušanju, ni u jednoj od uloga koje ima.

(N.N., Revizije info)