Priče u fokusu

Mirjana Orašanin o nereagovanju vlasti na revizorske izvještaje: ČEMU KONTROLA AKO ONA NEMA NIKAKAV DALJI EFEKAT?

Na raspravi o revizorskom izvještaju o preduzeću “Šume Republike Srpske”, čiji je dolazak pred poslanike NSRS vladajuća većina godinama opstruirala, aktuelna predsjednica Obrora za reviziju, Mirjana Orašanin (SDS), je konstatovala: “Ovo već prevazilazi znači i Glavnu službu za reviziju, ona je samo evidentirala i navela ključne neke probleme. Ovo je pitanje za SIPA-u i za Tužilaštvo. I ovdje su pune ruke posla znači za organe istrage. Ovo je, po meni, crveni alarm za kriminal.” Njenu kompletnu diskusiju na ovu temu prenosimo u nastavku.

Toliko je bilo najava za ovaj negativan revizorski izvještaj za Šume Srpske. Čak i u prošlom sazivu Skupštine nije Odbor za reviziju uspio da ga pošalje na razmatranje u Narodnu skupštinu. Pa smo očekivali da će se danas ovdje, u najmanju ruku, naći direktor ovog preduzeća ali, koje je, eto, upravo dao ostavku, ili ministar koji može odgovoriti na neka pitanja ili barem saslušati kritike koje se tiču poslovanja ovog preduzeća.

Da u ovom preduzeću zaista postoje, najblaže rečeno, veliki problemi, u to smo sasvim sigurni.

Evo i glavna služba za reviziju je to potvrdila iako, po mom skromnom mišljenju, ovo mišljenje sa rezervom na finansijske izvještaje je trebalo biti negativno mišljenje. To sam čak rekla i glavnom revizoru, ali, eto, to je njihova odluka, a za usklađenost poslovanja sa zakonskim i drugim procedurama, Šume Srpske su dobile negativno mišljenje.

Dakle, poslovanje suprotno zakonu a za finansijsko izvještavanje mišljenje s rezervom uz čak 15 preporuka samo za finansijske izvještaje i 9 za usklađenost poslovanja. Dakle, ogroman broj preporuka, 24 da bi ovo mišljenje bilo sa rezervom.

Tačno je da se radi o izvještaju za 2020. godinu i bilo je dosta polemike o tome i na Odboru za reviziju da li mi sad u 2024. godini treba da diskutujemo o Izvještaju za 2020. godinu, „To je bilo davno“ itd. Međutim, da nije bilo opstrukcija rada Odbora za reviziju u prethodnom sazivu Skupštine, naravno da bi se o ovom izvještaju raspravljalo onda kada je bio red da se raspravlja o njemu.

Međutim, uvijek je značajno diskutovati i raspravljati, iznijeti u javnost ove podatke. Zato što se radi o preduzeću od strateškog interesa za Republiku Srpsku. Ovo je preduzeće koje upravlja najvećim resursom Republike Srpske, šumom. Preduzeće koje zapošljava preko 5 hiljada radnika. I na svima nama jeste da damo doprinos da ovo preduzeće posluje na zdravim osnovama, da ovi radnici imaju posao, imaju platu i da jednostavno država ostvaruje prilive u budžet po osnovu poslovanja ovog preduzeća.

Što se tiče ovog mišljenja sa rezervom za finansijski izvještaj uz 15 preporuka, evo za 2020. godinu ostvareni su ukupni prihodi od 204 miliona 225 hiljada. I ukupni rashodi takođe od 204 miliona 51 hiljada pa je bruto dobit 174 hiljade 89 konvertibilnih maraka. Dakle, samo 174 hiljade bruto dobiti od 204 miliona prometa. Kada izračunate stopu profitabilnosti, to je 0,08%.

Pa, molim vas, ko može raditi i poslovati sa 0,08% stope profitabilnosti? To je smiješno.

Ali, revizijom je utvrđeno da je i taj dobitak precijenjen – za milion 236 hiljada 373 konvertibilne marke, što znači da preduzeće definitivno posluje sa gubitkom.

Problem ovog preduzeća je definitivno ta organizaciona struktura i ta samostalnosti šumskih gazdinstava koja posluju na svoju ruku, koliko sam ja shvatila, odvojeno od tog centralnog rukovodstva. Međutim, tu bi očigledmo trebalo nešto mijenjati odnosno svako treba da snosi odgovornost za poslovanje svog šumskog gazdinstva.

Samo 10 šumskih gazdinstava su ostvarili gubitak u 2020. godini od 5,2 miliona maraka. A tu su prvenstveno Šumsko gazdinstvo Borja, Doboj, Vrbanja, Zelengora, Drina, Milići, Majevica.

Pa šta je rukovodstvo preduzelo? Evo, koga sad da pitamo: šta je rukovodstvo ovog preduzeća preduzelo po ovom pitanju? Kako se odnosilo prema rukovodiocima odnosno direktorima ovih šumskih gazdinstava koji upropaštavaju cijeli jedan sistem? Jer, Šume Republike Srpske to je cijeli sistem, to je gigant, to nije jedno malo preduzeće.

Dakle, očekujemo odgovore na ta pitanja. Ali koga da pitamo? Evo, molim vas, odgovorite mi, gospodo iz Vlade, kome mi danas da postavimo pitanja? Da li je ova diskusija danas sama sebi svrha? Da mi sada ovdje diskutujemo, eto, zadovoljite se, iznesite podatke šta imate, neko će čuti, neko neće i kući, doviđenja i prijatno.

Niko neće povuć pitanje odgovornosti?

Da li je Vlada ikad pregledala ove finansijske izvještaje glavne službe za reviziju? Da li je ministarstvo finansija gledalo i da li prati revizorske izvještaje? Ili su oni sami sebi svrha?

Ako je sve ovo samo sebi svrha, onda Glavna služba za reviziju i svi ovi ljudi neka idu raditi privatno. Da ovih 5,5 miliona njihovog, da kažemo, budžeta ostane u budžetu Republike Srpske, ne treba nam revizija. Čemu kontrola ako ona nema nikakav dalji efekat?

Ako danas ovdje nema nikoga iz „Šuma Srpske“, nema ministra poljoprivrede, pa šta mi danas diskutujemo? I kome uopšte? Koga, evo, da pitamo, koga da pitamo: Šta je sa rukovodstvom ovih šumskih gazdinstava koja su u samo jednoj godini napravila gubitak od 5,7 miliona i poništila dobit koju su ostvarila neka druga gazdinstva koja dobro posluju.

Brojne nepravilnosti su, znači, uočene i gledajući finansijsko izvještavanje, nematerijalna imovina, odloženi prihodi precijenjeni, 339 hiljada potraživanja od kupaca precijenjena za najmanje 5 miliona. Opet finansijski rezultat precijenjen za 161 hiljadu, na osnovu neispravno evidentiranih potraživanja, pa prihodi takođe precijenjeni, samim tim i finansijski rezultat za 538 hiljada, ulaganja u tuđu imovinu a samim tim i finansijski rezultat precijenjen za 226 hiljada, podcijenjeni troškovi,… Sve ovo nalazi se u revizorskom izvještaju.

Pa, opet: finansijski rezultat  precijenjen za još 265 hiljada, jer nisu evidentirani troškovi prinudne naplate i zateznih kamata od strane poreske uprave. Pa finansijski rezultat precijenjenn za još 338 hiljada, zbog potencijalnih troškova i obaveza po osnovu nadoknada za razvoj nerazvijenih opština. Rashodi amortizacije precijenjeni za 280 hiljada što utiče na finansijski rezultat tekuće a i ranijih godina. U bilansu tokova gotovine nisu iskazani prilivi od 12 miliona iz aktivnosti finansiranja. I sve ovo je samo jedan dio tog revizorskog mišljenja koje je sa rezervom.

Zaista, eto, ponovo moja primjedba. Znači – ovo bi trebalo biti definitivno negativno mišljenje, jer su prihodi precijenjeni za ukupno milion i 236 hiljada.

A što se tiče usklađenosti poslovanja sa zakonskim i drugim propisima, e tu je negativno mišljenje, e onda možete misliti koliko je tu nezakonitosti i šta se sve tu nalazi.

Evo samo ću nešto napomenuti.. Zakon o javnim nabavkama nije poštovan za najveći broj nabavki. Provođenje procedura vršeno je kroz dijeljenje procedura nabavke. Nisu bila minimalno tri ponuđača. Agenciji za javne nabavke nije dostavljen izvještaj o postupku javne nabavke niti je objavljivano na web stranici. Nisu objavljeni osnovni elementi ugovora. Ne postoji evidencija realizacije ugovora kroz jedinstveni registar ugovora.

Potom, imenovanje uprave nije provedeno po javnom konkursu – dakle nije ispoštovan zakon o javnim preduzećima. Imenovani su vd direktori i vd izvršni direktori na period od po 2 mjeseca i to počevši od 15. aprila 2019. godine. Takođe, imenovano je 8 vd direktora organizacionih dijelova bez javnog konkursa. Sve suprotno članu 11 zakona o javnim preduzećima i članu 20 Statuta Javnog preduzeća šumarstva „Šume Republike Srpske“.

Pojedini organizacioni dijelovi su vršili isplate naknada komisijama, uvećavali plate pojedinim radnicima, priznavali prekovremeni rad, obračunavali minuli rad, isplaćivali stimulacije, zaključivali ugovore o djelu za više lica za poslove za koja su sistematizovana radna mjesta – a sve suprotno odredbama Kolektivnog ugovora, ali i suprotno Zakonu o radu i Pravilniku o uvećanju osnovne plate zaposlenih u ovom preduzeću.

Ono što je posebno značajno i što želim istaći jeste da naplata od kupaca nije vršena u skladu sa odredbama zaključenih ugovora, niti je prodaja vršena u skladu sa odredbama Odluke o načinu i uslovima prodaje šumskih drvnih sortimenata.

Na dan 31.12.2020. godine nenaplaćena dospjela potraživanja su iznosila 17,6  miliona. Molim vas, 17 miliona 600 hiljada nenaplaćenih dospjelih potraživanja!??? Kako je to moguće kada postoji odluka o načinima i uslovima prodaje šumskih drvnih sortimenata gdje postoji obaveza avansnog plaćanja? Svi znate da ne možete nabaviti nijedan drvni sortiment bez avansne uplate i odluka o tome postoji a ovdje ustvari vidimo 17,6 miliona dospjelih a nenaplaćenih potraživanja. A što je još gore – od toga preko 10 miliona su sumnjiva i sporna potraživanja. Uglavnom od kupaca drvnih asortimenata od kojih je značajan iznos nenaplativ.

A revizori u ovom svom izvještaju su naveli ključnu rečenicu a to je, ovo sad citiram iz izvještaja: „Veći broj pravnih lica dužnika ne postoji u sudskom registru“.

Molim vas, šta ovo znači? Preko 10 miliona znači nenaplativih potraživanja od čega veći broj dužnika ne postoji u sudskom registru. Da li ovo uopšte reba tumačiti šta ovo znači? Da li znamo šta ovo znači? Da ti kupci ne postoje. Znači, 10 miliona potraživanja nema kupaca. Od toga su sigurno neki u stečaju, u redu, neki jesu, ali neki ne postoje nikako. I to je, znači, revizija navela.

Očigledno je da se tu radi o fiktivnim kupcima i o prodaju za gotovinu. Nema šta, ko iole poznaje računovodstvo zna šta znače potraživanja od nepostojećih lica. Znači, fiktivna prodaja a naplata za gotivinu.

I ovo već prevazilazi znači i Glavnu službu za reviziju, ona je samo evidentirala i navela ključne neke probleme. Ovo je pitanje za SIPA-u i za Tužilaštvo. I ovdje su pune ruke posla znači za organe istrage.

Ovo je, po meni, crveni alarm za kriminal. 10 miliona nenaplaćenih potraživanja sumnjivih i spornih gdje ne postoje kupci u sudskom registru evidentirani.

Pa evo pitam kolege narodne poslanike – šta namjeravamo preduzeto po ovom pitanju? Da li ćemo zažmiriti? Da li ćemo pustiit da ovo malo prođe, stiša se i nikom ništa? Ili ćemo zaista preduzeti neke mjere?

Ključna poruka koju danas svi skupa iz Narodne Skupštine treba da pošaljemo, to je da pozovemo na odgovornost one koji su kršili zakon. Da pozovemo na odgovornost one koji se bave kriminalom u javnim preduzećima.

Ukoliko prećutimo gospodo, onda zaista ukazujemo na sistemsku korupciju i da se ništa ne može promijeniti u ovom društvu.

A ja sam sigurna da sa ove strane (na kojoj sjede predstavnici vladajuće većine – op.ur.) u Narodnoj Skupštini sjede zaista čestiti ljudi koji ipak žele nešto da promijene. Pa nije bitno u kojoj smo političkoj partiji ali mislim da moramo da mislimo o društvu.

Jel’ možemo dozvoliti ovakve stvari? Ako zaista ima imalo volje da se bilo šta promijeni, evo danas to treba da pokažemo.

Htjela sam još samo skrenuti pažnju na jednu stvar a to je da je ovo javno preduzeće sa ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede zaključilo ugovor o korišćenju šuma i šumskog zemljišta u svojini Republike Srpske, uključujući obavezu održavanja, 2009. godine, na period od 50 godina. Da li to znači da ćemo mi pustiti 50 narednih godina kriminal u ovom preduzeću i da se šume uništavaju, da se novac krade i izvlači ili ćemo reagovati?

Evo gospodo (iz vladajuće većine – op.ur.), ovo je danas do vas. Mi (iz opozicije – op.ur.) možemo ukazati na to. Evo 4 godine se borimo da ovaj izvještaj dođe ovdje u Narodnu skupštinu. I on je konačno došao. Nekako, opet zahvaljujući, jel tako, (skupštinskoj – op.ur.) većini, koja čini većinu i u odboru, ovaj izvještaj se našao pred očima javnosti. Ali šta dalje? Šta ćemo preduzeti? Izvještaj je u Tužilaštvu, to je jasno. Kako će Tužilaštvo reagovati? Mi to ne možemo znati. Ali pod pritiskom Narodne skupštine mislim da možemo napraviti neke pomake. Evo, ja to očekujem od vas.