Novosti

LOKALNI PARLAMENTI PRIHVATAJU OBAVEZU RAZMATRANJA REVIZORSKIH IZVJEŠTAJA KOJI SE ODNOSE NA NJIHOV NIVO VLASTI

Centri civilnih inicijativa, u razgovorima sa lokalnim vlastima, pokušavaju dogovoriti da se razmatranje revizorskih izvještaja koji su u domenu odgovornosti ovih vlasti, uvrsti u ovogodišnje programe rada.

Centri civilnih inicijativa, nakon Tuzle i Banovića, danas (19.03.) sastali su se sa predsjedavajućim Općinskog vijeća Lukavac, na početku svoje namjere da posjete i razgovaraju sa predstavnicima svakog od 41 lokalnog parlamenta, za čije će općine ili gradove, ove godine, biti obavljena finansijska revizija od strane entitetskih revizorskih institucija.

Podsjetimo, iako godinama unazad revizori upozoravaju na brojne nepravilnosti u radu lokalnih zajednica, veći broj općinskih i gradskih vijeća u Federaciji i skupština gradova i opština u RS uopšte ne razmatra revizorske izvještaje, odnosno ne diskutuje o često zbrinjavajućim nalazima revizora i njihovim preporukama. A izostaje i praćenje realizacije preporuka, što za posljedicu ima neprihvatljivo mali procenat njihove realizacije.

U konačnici, radi se o zanemarivanju uloge lokalnih parlamenata, u kontroli trošenja javnog novca, odnosno, u sprječavanju ili otklanjanju zloupotreba i nezakonitosti u tom kontekstu.

Centri civilnih inicijativa stoga, u razgovorima sa lokalnim vlastima, pokušavaju dogovoriti da se razmatranje revizorskih izvještaja koji su u domenu odgovornosti ovih vlasti, uvrsti u ovogodišnje programe rada.

I zasad im prilično dobro ide. Ispostavlja se, naime, da je nerazmatranje ovih izvještaja više plod neinformisanosti o njihovom značaju i obavezama lokalnih parlamenata u tom kontekstu, nego neke posebne nemjere.

Tako da je, već u telefonskim kontaktima i pisanoj korespodenciji, više od polovine njih podržalo inicijativu o razmatranju revizorskih izvještaja o finansijskim revizijama lokalnih vlasti. A neki već uvrstili tu obavezu u ovogodišnje programe rada.

Dodatno, neki, nakon obavljenih razgovora i informacija koje su primili, izražavaju zainteresovanost i za razmatranjem izvještaja o finansijskim revizijama lokalnih javnih preduzeća.

Pa su na današnjem sastanku, u Općinskom vijeću Lukavac, izrazili namjeru da na nekoj od narednih sjednica kolegija, a potom i Općinskog vijeća, razmatraju izvještaj o finansijskoj reviziji lokalnog komunalnog preduzeće, koje je od Ureda za reviziju institucija u FBiH dobilo negativno mišljenje za poslovanje u 2018. godini.

Iz CCI-a su, sa zadovoljstvom, prihvatili ovu namjeru, ističući svoj generalni stav:

„Revizorski izvještaji predstavljaju sredstvo koje treba služiti za poboljšanje efikasnosti i odgovornosti u javnom sektoru, ali samo uz adekvatan nadzor i kontrolu od strane zakonodavne vlasti mogu se postići pravi efekti i rezultati, čime bi u konačnici osiguralo ekonomično, transparentno i efikasno trošenje javnog novca“.

(T.H., Revizije.info)