Regija i svijet

Kosovo: DRŽAVNI TUŽILAC I NACIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE POTPISALI SPORAZUM O SARADNJI

Odnos ureda za reviziju i tužilaštava smatra se najlošijom karikom u procesu revizije u BiH. Pritom se radi o odnosu od koga su očekivanja javnosti, velika. No, i pored napora koje ulažu i nevladin sektor i "međunarodna zajednica", pa čak i povremenih upozorenja iz parlamenata da nema adekvatne reakcije niti dovoljno procesuiranja odgovornih rukovodilaca na osnovu revizorskih izvještaja - značajnih pomaka nema. Na Kosovu, uz pomoć američke administracije, pokušavaju uspostaviti temelje za uspješniju saradnju između revizora i tužilaca.

“U cilju jačanja vladavine prava u Republici Kosovo, kao i u skladu sa međunarodnim standardima i najboljom praksom, vršilac dužnosti Glavnog državnog tužioca g. Besim Kelmendi i generalna revizorka Kosova, gđa. Vlora Spanca, potpisali su sporazum o saradnji, gde su na ceremoniji potpisivanja bili i predstavnici Kancelarije OPDAT-a Američke ambasade na Kosovu.”, navodi se u kratkoj informaciji objavljenoj nakon ovog sastanka.

Sporazumom između institucije Državnog tužioca i Nacionalne kancelarije revizije, definisan je način saradnje i koordinacije međuinstitucionalnih aktivnosti i standardne procedure u razmjeni informacija u predmetima koji, prema Krivičnom zakoniku Republike Kosovo, predstavljaju krivična dela, koja su identifikovana tokom obavljanja revizijskih aktivnosti, a koju je Nacionalna kancelarija revizije predstavila Državnom tužiocu u skladu sa Zakonikom o krivičnom postupku.

Obje strane su se obavezale da će unaprjediti načine komunikacije, kao i razmjenu podataka, koji su neophodni za što efikasniju primjenu ovog sporazuma.

Inače, OPDAT je skraćenica za Kancelariju za razvoj  tužilaštva, pomoć i obuku u inostranstvu, koja, prema informaciji sa zvanične web stranice Ambasade SAD na Kosovu, radi sa kosovskim  vlastima u sektoru pravosuđa na razvoju i jačanju fer, pravičnih i odgovornih institucija u sektoru pravosuđa, kao i na poboljšanju i podsticanju sprovođenja pravde i vladavine prava u skladu s međunarodnim normama i standardima. Njegovi programi pomažu kosovskim kolegama u razvoju i sprovođenju  kapaciteta da rešavaju i bore se protiv organiziranog kriminala, korupcije, pranja novca, privrednog kriminala, terorizma, finansiranja terorizma, trgovine ljudima, trgovine narkoticima i drugih transnacionalnih kriminalnih aktivnosti. To čini podsticanjem reformi u zakonodavnom i pravosudnom sektoru na Kosovu; pružanjem pomoći u izradi pravnih propisa; unapređenju veština tužilaca, istražitelja i sudija kroz  stručno osposobljavanje, mentorski rad na predmetima, radionica, razvojnog programiranja i unapređivanja vladavine prava i poštovanja ljudskih prava.

Programe OPDAT-a na Kosovu sprovode rezidentni pravni savetnici (RLAs) i nacionalno osoblje službe inostranih poslova. Rezidentni pravni savetnici su iskusni američki tužioci  koji rade pri američkim ambasadama u trajanju od najmanje godinu dana, obično duže. Uz pomoć nacionalnog osoblja službe inostranih poslova ocenjuju kosovske institucije krivičnog pravosuđa i procedure; izrađuju, vrše pregled i daju komentare na zakonodavstvo i politiku izvršenja krivičnih mera; i pružaju tehničku pomoć lokalnim zvaničnicima u Tužilačkom savetu Kosova, Glavnom tužilaštvu, Ministarstvu pravde, tužiocima, sudijama i drugom osoblju u pravosudnom sektoru koje radi na terenu.

(Revizije info)