Novosti

JP „AQUANA“ D.O.O. VODENI PARK BANJA LUKA, ZA 5 GODINA PROVEO SVEGA POLOVINU PREPORUKA GLAVNE SLUŽBE ZA REVIZIJU

Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske nastavlja sa objavljivanjem izvještaja iz svog plana za 2021. godinu. Do sada objavljena 4 izvještaja o statusu preporuka datih u revizorskim izvještajima iz prethodnih godina.

Nakon što je u februaru objavila dva, već u prvim danima marta Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske objavila je još dva izvještaja o statusu preporuka datih u revizorskim izvještajima iz prethodnih godina.

Naime, osim provođenja finansijskih i revizija učinka i objavljivanja izvještaja o istima, Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske značajnu pažnju posvećuje i kontroli provođenja datih preporuka. Pa osim što u izvještajima o provedenim finansijskim revizijama, koje objavljuje prema planu za određenu godinu, obavezno navodi i podatak o realizaciji preporuka iz prethodno provedene revizije za određenu instituciju, Služba objavljuje i posebne izvještaje o statusu preporuka datih u revizorskim izvještajima iz prethodnih godina, za dio onih institucija za koje trenutno nije planirana nova revizija, a za koje bi se, zbog protoka vremena, dok na njih ponovo dođe red za reviziju, mogao izgubiti smisao kontrole datih preporuka.

Tako su u februaru objavljeni izvještaji o statusu preporuka datih JU Centar za socijalni rad Banja Luka i Preduzeću za poštanski saobraćaj RS a.d. Banja Luka, za revizije provedene 2016. godine.

A početkom marta objavljeni su Izvještaj o statusu preporuka datih prilikom finansijske revizije JP „Aquana“ d.o.o. vodeni park Banja Luka za 2016. godinu i Izvještaj o statusu preporuka datih prilikom finansijske revizije JP „Protivgradna preventiva RS“ a.d. Gradiška za 2016. godinu.

Kako se realizacija preporuka iz revizorskih izvještaja, u principu, ne razmatra ako od revizije i davanja preporuka prođe više od 5 godina, jer se taj podatak smatra nerelevantnim, odnosno zastarjelim, svi dosad objavljeni izvještaji napravljeni su “u zadnji čas”. I vjerovatno je to i bio jedan od glavnih argumenata za njihovo uvrštavanje u ovogodišnji Plan.

JP „Aquana“ d.o.o. vodeni park Banja Luka je, nakon provedene finansijske revizije za 2016. godinu, dobilo mišljenje s rezervom za finansijske izvještaje i pozitivno mišljenje za usklađenost sa zakonima. I deset preporuka za otklanjanje uočenih nedostataka.

U izvještaju o aktuelnom statusu tih preporuka, objavljenom 2. marta, Glavna služba za reviziju, na osnovu ispitane knjigovodstvene i druge dokumentacije i datih obrazloženja od strane odgovornih lica, konstatuje da je od tih deset preporuka u potpunosti provedeno svega pet, jedna preporuka je djelimično provedena, a četiri nisu provedene. Zbog čega je, od strane Glavne službe za reviziju, ovoj instituciji izrečen “Zaključak sa rezervom o provođenju preporuka”.

Djelimično provedena preporuka odnosi se na javne nabavke. A nisu provedene preporuke koje se odnose na priznavanje ispravke vrijednosti potraživanja, napomene uz finansijske izvještaje, poštovanje načela zabrane diskriminacije prilikom zapošljavanja i uplate doprinosa.

S druge strane, JP „Protivgradna preventiva RS“ a.d. Gradiška, kao četvrta institucija čije je provođenje preporuka razmatrano u ovoj godini, je, nakon provedene finansijske revizije za 2016. godinu, dobilo mišljenje sa rezervom sa skretanjem pažnje za finansijske izvještaje i mišljenje sa rezervom za usklađenost. I petnaest preporuka. Za koje je Glavna služba za reviziju konstatovala da su, u međuvremenu, sve provedene. Pa je JP „Protivgradna preventiva RS“ a.d. Gradiška dobilo “Pozitivan zaključak o provođenje preporuka”.

(TH, Revizije info)