Regija i svijet

Hrvatska: REVIZIJA UPALA U DRŽAVNU ZAŠTITARSKU TVRTKU – NEPRAVILNOSTI NA SVAKOM KORAKU

Foto: Patrik Macek, PIXSELL
Državni ured za reviziju Republike Hrvatske objavio je izvještaj o državnoj zaštitarskoj tvrtki AKD-zaštita d.o.o. kojim su utvrđene brojne nepravilnosti u radu tog društva - od milionskih iznosa za prekovremene sate, nepravilnog obračunavanja plata, neograničenog korištenja službenih vozila, "peglanja kartica", pa do skupih poklona saradnicima. Kuriozitet je da i hravatski revizori, kao i bosanskohercegovački krajnje rijetko daju negativne ocjene. Pa je i AKD-zaštita, i pored čitave gomile detaljno obrazloženih revizorskih primjedbi, koje se navode i u ovom tekstu IndexHR-a, te čak 35 izrečenih preporuka za otklanjanje uočenih grešaka i nezakonitosti, dobila tek - mišljenje s rezervom. (Revizije info)

Kako stoji u izvješću: “Obavljenom revizijom za 2020. utvrđene su nepravilnosti i propusti koje se odnose na sustav unutarnjih kontrola, računovodstveno poslovanje, rashode i nabavu.”

Nepravilnosti oko zakupnine prostora, troškova goriva, mobilnih telefona i poslovnih kartica

U okviru materijalnih troškova revizija je utvrdila nepravilnosti i propuste koji se odnose na rashode za zakupnine poslovnog prostora u Zagrebu, i to u iznosu od 1.247.544 kune, troškove operativnog najma vozila i opreme u iznosu od 949.700 kuna, troškove goriva u iznosu od 701.194 kune, troškove mobilnih telefona u iznosu od 197.876 kuna, odvjetničke usluge u iznosu od 173.975 kuna te korištenje poslovnih kartica u iznosu od 45.712 kuna.

Društvo je isprva imalo sjedište u vlastitoj zgradi koju je naknadno iznajmilo 2017. zbog, kako stoji u izvješću, “nelikvidnosti i značajnih zajmova”, a onda ju je prodalo za 28 milijuna kuna te zakupilo drugi prostor u Planinskoj 13, a promjena nije upisana u sudski registar. Ono što je zapelo za oko Reviziji je iznimno skup najam u Planinskoj ulici.

“Zakup je započeo 2. listopada 2017. Za usluge posredovanja za zakup navedenog poslovnog prostora plaćeno je 103.148,00 kn s porezom na dodanu vrijednost agenciji za posredovanje. Ugovoren je zakup poslovnog prostora površine 1 082 m² i skladišnog prostora 118,31 m² te korištenje 30 parkirnih mjesta na lokaciji u Planinskoj 13. Ugovorena je zakupnina u mjesečnom iznosu od 7.574,00 EUR (7,00 EUR/m²) za uredski prostor, 473,24 EUR (4,00 EUR/m²) za skladišni prostor te 720,00 EUR za parkirna mjesta, što sa zajedničkim troškovima (2.400,00 EUR) iznosi 11.167,24 EUR mjesečno.

S obzirom na visinu zakupa poslovnog prostora koje Društvo mjesečno plaća, Državni ured za reviziju preporučuje u suradnji s osnivačem poduzeti radnje radi pronalaženja poslovnog prostora u cilju racionalizacije troškova zakupa”, stoji u izvješću.

Nije jasno zašto zaposlenici mogu 24 sata koristiti službene aute

A gotovo milijun kuna potrošeno je za najam vozila. Naime, troškovi operativnog najma vozila u 2020. iznosili su 913.253 kune, a zanimljiv je podatak da je AKD u razdoblju od 2018. do 2020. nabavio 55 vozila operativnim najmom, od čega je 49 vozila nabavljeno tijekom 2018., četiri vozila u 2019., a dva vozila u 2020. godini.

“Uvidom u evidencije o korištenju vozila za 2020. utvrđeno je da se pojedina vozila koriste u značajno većem broju kilometara od ugovorenih (najveći broj prijeđenih kilometara iznosio je 77 263 kilometara godišnje), pri čemu je Društvo izloženo plaćanju dodatnih troškova zbog više prijeđenog broja kilometara u odnosu na ugovoreni.

Odlukama predsjednika, odnosno člana Uprave Društva, od siječnja 2019. do prosinca 2020. utvrđeno je da pravo korištenja službenih vozila 24 sata ima 28 zaposlenika. Navedenim odlukama nisu obrazloženi razlozi korištenja službenih vozila 24 sata s obzirom na djelokrug rada zaposlenika”, stoji u izvješću.

Također, navedenim odlukama utvrđeni su različiti načini obračuna troškova i ograničenja potrošnje. Tako se prema pojedinim odlukama zaposlenicima ograničava korištenje službenih vozila u privatne svrhe do 1000 kuna mjesečno, dok drugi zaposlenici nemaju ograničenje korištenja, što nije u skladu s odredbama Pravilnika o korištenju službenih motornih vozila.

Revizijom je utvrđeno da su pojedini zaposlenici kao stalni korisnici koristili osobna vozila za više od 1200 kilometara mjesečno te je ostvareno prekoračenje troškova u odnosu na dopuštene troškove utvrđene odredbama Pravilnika o korištenju službenih motornih vozila AKD-Zaštite.

“Društvo nije utvrdilo razloge prekoračenja te nije odlučivalo o obvezi podmirivanja troškova za gorivo u visini razlike dopuštenog i stvarnog utroška goriva. Za korištenje službenih vozila u privatne svrhe obračunavani su primici u naravi”, piše u izvješću.

Član Uprave privatni auto koristio u službene svrhe, a gorivo plaćao službenom karticom

“Početkom siječnja 2018. direktor Društva donio je Odluku prema kojoj je utvrđeno da se Upravi, koja ima pravo na službeno vozilo, a ne koristi ga, odobrava korištenje službene INA kartice i pranje privatnog vozila, za što će se obračunavati plaća – primitak u naravi. Navedena Odluka primjenjivala se do početka srpnja 2020.

Član Uprave koristio je do konca lipnja 2020. INA karticu koja je glasila na njegovo ime. Troškovi INA kartice u 2020. iznosili su 13.931 kuna, a za korištenje privatnog vozila u službene svrhe obračunani su primici u naravi. Društvo nije uredilo unutarnjim aktima korištenje privatnih vozila u službene svrhe”, stoji u izvješću.

Nadzorni odbor se u jednoj godini sastao svega tri puta, a naknada mu se obračunava na mjesečnoj bazi

U izvješću Revizije također stoji da su troškovi za naknade za rad Nadzornog odbora u 2020. ostvareni u bruto iznosu od 159.147 kuna, a održane su svega tri sjednice.

“Državni ured za reviziju preporučuje utvrditi i obračunavati naknade za rad članovima Nadzornog odbora prema broju održanih sjednica na kojima su sudjelovali, umjesto u mjesečnom iznosu”, stoji u izvješću.

Poklon odvjetniku – mobitel od osam tisuća kuna

Na troškove reprezentacije AKD je dao 80.907 kuna, a kao najznačajniji pojedinačni poklon poslovnim partnerima u izvješću se spominje mobitel u vrijednosti od osam tisuća kuna koji je kao poklon dobio odvjetnik Društva.

Drugi pokloni, darivanje prehrambenih proizvoda i usluge ugošćivanja u vrijednosti od 72.908 kuna dodjeljivani su poslovnim partnerima Društva, odnosno kupcima i dobavljačima, s tim da Društvo nije unutarnjim aktom uredilo način i visinu korištenja sredstava reprezentacije te definiralo razloge ugošćivanja.

Preko pet milijuna kuna za naknade za prekovremeni rad

Također, naknade za prekovremeni rad koji je trajao više od 180 sati godišnje isplaćene su za 457 zaposlenika, što nije u skladu sa Zakonom o radu kojim je propisano da prekovremeni rad pojedinog zaposlenika ne smije trajati duže od 180 sati godišnje, osim ako je ugovoreno kolektivnim ugovorom, u kojem slučaju ne smije trajati duže od 250 sati godišnje.

Naknade za prekovremeni rad ostvarene su u bruto iznosu od 5.819.789 kuna, a odnose se na naknade za 196.398 prekovremenih sati 904 zaposlenika.

“Društvo nije utvrdilo mjerljive kriterije na temelju kojih se vrednuju rezultati rada i visina nagrade za ostvarene rezultate rada za koje su ostvareni troškovi u iznosu od 3.888.447,00 kn”, piše u izvješću.

Ogromne razlike u obračunima plaća

Prema Izvješću je zaključno s 2020. godinom AKD imao zaključeno 895 ugovora o radu sa zaposlenicima, od kojih je 777 zaposlenika obnašalo poslove čuvara, zaštitara, recepcionara, teklića i referenata gotovinskog poslovanja.

Tako je za 115 zaposlenika osnovna plaća utvrđena na temelju umnoška koeficijenta radnog mjesta i planske vrijednosti koeficijenta, no u izvješću stoji da unutarnjim aktom Društva nisu utvrđeni koeficijenti za navedena radna mjesta.

Naime, pri obračunu plaća tijekom 2020. primjenjivani su koeficijenti radnog mjesta u rasponu od 1.5 za radno mjesto referenta do 6.6 za radno mjesto pomoćnika direktora koji su utvrđeni ugovorima o radu koje je predsjednik, odnosno član Uprave, zaključio sa svakim zaposlenikom.

Nadalje, stoji da koeficijenti radnih mjesta nisu jednoobrazno primjenjivani za ista radna mjesta.

Primjerice, za radno mjesto voditelja regija ugovoreni su koeficijenti radnih mjesta u rasponu od 4.0 do 5.2, za radno mjesto inženjera tehničke zaštite u rasponu od 3.8 do 5.7, a za radno mjesto tehničara specijalista u rasponu od 3.3 do 4.45. Također, predsjednik Uprave zaključio je ugovore o radu s tri direktora sektora prema kojima su plaće utvrđene u bruto iznosu od 17.500 do 19.000 kuna.

“Zaključivanje ugovora o radu s direktorima sektora kojima su određene plaće u bruto iznosu nije u skladu s odredbama Pravilnika o radu AKD – Zaštita d.o.o. kojima je određeno da se osnovna plaća zaposlenicima (osim zaposlenicima na radnim mjestima čuvar, zaštitar, recepcionar, teklić i referent gotovinskog poslovanja) utvrđuje na temelju umnoška koeficijenta radnog mjesta i planske vrijednosti koeficijenta”, stoji u izvješću.

Nejasna dodjeljivanja poslova, koristili isključivo izravnu nabavu s jednim dobavljačem

U izvješću piše i da je revizijom obuhvaćena nabava roba i usluga u vrijednosti od 3.738.842 kune provedena bez primjene postupaka nabave utvrđenih odredbama Pravilnika o nabavi roba, usluga i radova iz veljače 2013.

“Društvo nema pisanih dokaza kako je istraženo tržište nabave te kako su pribavljene informacije o radovima, robama i uslugama koje su nabavljane”, stoji u izvješću.

Prema izvješću, nabava roba, radova i usluga za potrebe Društva tijekom 2020. obavljana je najvećim dijelom izravnom nabavom s jednim dobavljačem ili na temelju zaključenih ugovora s dobavljačima iz prijašnjih godina. Iz navedenog proizlazi kako nije poštovano načelo postizanja najbolje vrijednosti za uloženi novac.

Nejasni kriteriji za dodjeljivanje pozajmica zaposlenicima

Prema izvješću, u okviru kratkotrajne financijske imovine u iznosu od 193.658 kuna iskazana su potraživanja od danih pozajmica zaposlenicima u iznosu od 25.500 kuna, a predsjednik Uprave je tijekom 2020. godine donio 43 odluke o isplati pozajmica 21 zaposleniku u ukupnom iznosu od 91.750 kuna.

“Društvo unutarnjim aktom nije utvrdilo način, uvjete i rokove odobravanja pozajmica te pribavljanje sredstava osiguranja povrata danih pozajmica”, izvijestila je Revizija.

(Matea Čelebija, IndexHR, 18.04.2023.)