Komentari i analize

FEDERALNI URED PONOVO ONEMOGUĆEN U VRŠENJU REVIZIJE A MINISTRICA FINANSIJA PODRŽALA PREKRŠIOCA ZAKONA

Podsjetimo, Parlament je svojevremeno opstruiranje rada Ureda za reviziju, kroz nedostavljanje mu traženih podataka, okarakterisano kao - rušenje pravnog sistema i poretka, nepoštivanje procedura i zakonskih propisa, te privatizaciju institucija i preduzeća koji su u vlasništvu Federacije BiH. I zahtjevao od Vlade sankcionisanje kršenja Zakona o reviziji.

Ured za reviziju institucija u Federaciji BiH danas, 07.02., se obratio javnosti saopštenjem u kome navodi da je spriječen u obavljanju svojih zakonskih dužnosti i obaveza, odnosno u vršenju planirane finansijske revizije „Union banke“ d.d. Sarajevo za 2022. godinu, jer mu Uprava ove banke u 97-postotnom vlasništvu Vlade FBiH nije omogućila pristup potrebnoj dokumentaciji.

Kao i u prošlogodišnjem skandalu sa onemogućavanjem revizije Naftnih terminala Federacije (u 100-postotnom vlasništvu Vlade FBiH!) i ova uprava je svoj čin obrazložila svojim mišljenjem da Ured za reviziju nema nadležnost da vrši tu reviziju, samo, za razliku od „Terminala“ pošto joj je sjedište u BiH a ne u Hrvatskoj, nije zvala stranu policiju i inspekciju da protjera revizore iz njihovih prostorija.

Sličnost ova dva slučaja je i u neprihvatljivom ponašanju Vlade, koja nije učinila ništa da uprave prisili da revizorima dostave neophodnu dokumentaciju i sankcioniše ih zbog kršenja Zakona o reviziji. U slučaju NTF-a – i pored višestrukih naloga Parlamenta!

U najnovijem slučaju, Federalno ministarstvo finansija je čak banci uputilo svoje mišljenje u kojem je navedeno da od strane Ureda tražena dokumentacija nije u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka i da je Banka predmet supervizije Agencije za bankarstvo, zbog čega „ostaje upitna potreba za revizijom od strane Ureda za reviziju“.

Vlada opterećena korupcijskim skandalima, koja čitav jedan mandat obavlja kao „tehnički“, zahvaljujući političkim blokadama, i na taj način dovodi u pitanje i osnovne postulate demokratije, već u nekoliko je navrata pokazivala otvorenu netrpeljivost prema Uredu za reviziju i vršila skandalozne napade na njegovu nezavisnost, sve do otvorenih zahtjeva da svoje izvještaje prepravlja u skladu sa njenim nalozima. A sada ponovo urušava sistem. Podržavajući bezakonje.

A podsjetićemo, Parlament je svojevremeno opstruiranje rada Ureda za reviziju, kroz nedostavljanje mu traženih podataka (od strane Pretisa, Operator za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju FBiH i FIA), okarakterisano kao – rušenje pravnog sistema i poretka, nepoštivanje procedura i zakonskih propisa, te privatizaciju institucija i preduzeća koji su u vlasništvu Federacije BiH. A Vladi je bilo naređeno da preduzme adekvatne sankcije prema svima koji krše Zakon o reviziji institucija u FBiH i koji svojim postupanjem derogiraju Ured za reviziju.

No, već tada smo postavili pitanje: Kako će Vlada kazniti samu sebe? Jer je u više navrata i sama kršila navedeni zakon. I upuštala se u davanje „mišljenja“ da neke revizije nisu potrebne ili im nije vrijeme.

No, ni tada ni sada Vlada ne shvata da je Ured ne pita za mišljenje, nego od nje očekuje da štiti pravni sistem i omogući provođenje Zakona, u interesu države i građana.

Ili, kako su to naveli iz Ureda u svom saopštenju:

„Tumačenje odredbi Zakona o reviziji nije u nadležnosti Banke niti Federalnog ministarstva finansija, koji su doveli u pitanje izvršenje planirane revizije i narušili operativnu nezavisnost Ureda za reviziju…

Prema Zakonu o reviziji, Ured za reviziju je u vršenju svojih dužnosti i nadležnosti nezavisan i ne podliježe upravljanju ili kontroli bilo koje druge osobe ili institucije. Propisana je i procedura donošenja godišnjeg plana revizija, te je predviđeno da se u slučaju sukoba ovog i odredbi drugog zakona primjenjuju odredbe Zakona o reviziji. Također, prema Meksičkoj deklaraciji o nezavisnosti vrhovnih revizijskih institucija, revizijske institucije ne podliježu usmjeravanju ili miješanju zakonodavne ili izvršne vlasti u izboru predmeta revizije.“

A „neupućenoj“ Vladi i upravi Banke, dodatno su pojašnjeni neki međunarodni revizorski standardi:

„U Limskoj deklaraciji o smjernicama za pravila revizije jasno je definisano da ekspanzija ekonomskih aktivnosti vlade često rezultira uspostavljanjem preduzeća u skladu s privatnim pravom. Ova preduzeća će – ako vlada ima značajan udjel u njima – naročito tamo gdje ima većinski udjel – ili gdje ima dominirajući uticaj – također biti predmetom revizije vrhovne revizijske institucije.“

O onemogućavanju mu vršenja revizije, odnosno ispunjavanja zakonskih obaveza, te o donošenju Zaključka o privremenoj obustavi finansijske revizije „Union banke“ d.d. Sarajevo, iz tih razloga, Ured je obavijestio Parlament FBiH, Parlamentarnu komisiju odgovorna za reviziju, Vladu FBiH, Federalno ministarstvo finansija, Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo i „Union banku“ d.d. Sarajevo.

Ured upozorava da Vlada FBiH, iako je bila obaviještena o nemogućnosti obavljanja revizije „Union banke“, nije preduzela ništa u okviru svojih nadležnosti, nego je u međuvremenu čak donijela Odluku o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru „Union banke“ d.d. Sarajevo za ponovno imenovanje dva člana Uprave Banke koji su onemogućili Uredu za reviziju obavljanje poslova iz njegove nadležnosti, odnosno koji su prekršili Zakon o reviziji Federacije BiH.

(N.N., Revizije info i Antikorupcija)