Novosti

DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU PONOVO NIJE MOGAO DATI POZITIVNU OCJENU ZA IZVRŠENJE BUDŽETA INSTITUCIJA BIH – OD PRETHODNO DATIH PREPORUKA REALIZOVANO TEK 19%

I za Izvještaj o izvršenju budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2021. godinu, kao i za usklađenost aktivnosti, finansijskih transakcija i informacija, u tom izvještaju, sa relevantnim zakonima i drugim propisima, Ured za reviziju je dao – “mišljenje s rezervom”, sa dodatnim “skretanjem pažnje”. I 32 preporuke, ne računajući 24 prošlogodišnje, koje nisu realizovane, ali im je realizacija “u toku”.

Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine objavio je danas, 16.11., izvještaj o provedenoj finansijskoj reviziji Izvještaja o izvršenja budžeta institucija Bosne i Hercegovine za 2021. godinu.

Ovaj izvještaj predstavlja konsolidovani – zbirni izvještaj svih budžetskih korisnika i daje ukupnu sliku budžetske potrošnje na nivou institucija BiH. U tom smislu, izvještaj o izvršenju budžeta institucija BiH koji je revidiran predstavlja zajedničku odgovornost budžetskih korisnika, Ministarstva finansija i trezora i Vijeća ministara BiH.

Ured je i u ovogodišnjem izvještaju, kao i prošlogodišnjem, iskazao mišljenje s rezervom uz skretanje pažnje kako na finansijski izvještaj, tako i na usklađenost aktivnosti, finansijskih transakcija i informacija sa zakonima i drugim propisima.

Osnova za izražavanje mišljenja s rezervom na finansijski izvještaj su nerealno iskazane pozicije stalnih sredstava i kratkoročnih potraživanja u bilansu stanja (zbog izostanka evidentiranja određenih stalnih sredstava i potraživanja) i neriješenog statusa državne imovine.

Vlast je ponovo izignorisala zakonsku obavezu o usvajanju budžeta u rokovima precizno određenim Zakonom o finansiranju institucija BiH, što je imalo negativan uticaj na sve budžetske korisnike.

Revizori su, Vijeću ministara BiH i Ministarstvu finansija i trezora BiH, dali 32 preporuke, od kojih je 10 novih, a 22 su ponovljene, nerealizovane preporuke iz ranijeg perioda.

Od ukupno 63 preporuke iz prethodnog perioda, naime, u potpunosti ih je realizovano samo 12. Realizacija još 24 preporuke je u toku, a 22 se vode kao realizovane, dok za pet preporuka nije bilo moguće dati ocjenu realizacije.

Cjelokupan tekst ovog izvještaja dostupan je na web-stranici Ureda za reviziju institucija BiH. A u nastavku možete pogledati neke od akcenata u izvještaju, u infografikama Ureda.

Dodajmo još da je Vijeće ministara Izvještaj o izvršenju budžeta usvojilo na 54. sjednici održanoj 28.07.2022. godine, a da Predsjedništvo BiH, prema dostupnim informacijama, još uvijek nije razmatralo navedeni izvještaj.

(Revizije.info)