Komentari i analize

DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU OBJAVIO IZVJEŠTAJ O SVOM RADU U 2020. GODINI

Iz Ureda naglašavaju da je prvenstveni izazov u 2020. godini, bio osigurati, u uslovima pandemije, neometan završetak svih planiranih finansijskih, a potom i revizija učinka, a istovremeno zaštititi zdravlje i živote zaposlenih, kako u Uredu, tako i u institucijama koje su bile predmet revizija.

Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine 7.4. je, slijedeći obaveze iz Zakona o reviziji, objavio izvještaj o svojim aktivnostima za prethodnu, 2020. godinu.

U ovim povodom izdatom saopštenju za javnost, iz Ureda naglašavaju da je prvenstveni izazov u 2020. godini, bio osigurati, u uslovima pandemije, neometan završetak svih planiranih finansijskih, a potom i revizija učinka, a istovremeno zaštititi zdravlje i živote zaposlenih, kako u Uredu, tako i u institucijama koje su bile predmet revizija.

“Izazov je bio veliki, s obzirom na to da se revizije, po prirodi ovog posla, velikim dijelom odvijaju na terenu, u direktnom kontaktu sa subjektima revizije. Međutim, prilagođavanjem svog načina rada, zahvaljujući trudu svojih uposlenika, te visokom stepenu saradnje sa institucijama BiH – subjektima revizija, uspješno su realizovane sve revizije planirane u 2020. godini”, ističu iz Ureda.

Ured je, u 2020. godini, izvršio finansijsku reviziju za 2019. godinu u 75 institucija BiH. Od revidiranih 75 institucija, Ured je za njih devet dao mišljenje s rezervom, 44 pozitivna mišljenja uz skretanje pažnje te 21 čisto pozitivno mišljenje. U jednom slučaju, uslijed ograničenosti obima revizije, Ured se suzdržao od davanja mišljenja (radi se o reviziji Obavještajno-sigurnosne agencije).

Ukupno izvršenje budžeta revidiranih institucija za 2019. godinu iznosilo je 861.082.800 KM.

Tokom 2020. godine objavljeno je pet izvještaja revizije učinka.

Pored toga, Ured je proveo i reviziju izvršenja budžeta institucija BiH za 2019. godinu, te izradio i mjerodavnim institucijama dostavio godišnji izvještaj o glavnim nalazima i preporukama.

Infografika: Ured za reviziju u 2020. godini

U svakom pojedinačnom izvještaju o finansijskoj reviziji te izvještaju o reviziji izvršenja budžeta, posebna poglavlja posvećuju se realizaciji preporuka iz prethodne godine. Ured za reviziju je, kroz pojedinačne izvještaje finansijske revizije za 2019. godinu, institucijama BiH dao 483 preporuke. Revizija je provjerom stepena realizacije preporuka konstatovala da je oko 58% preporuka danih u prošloj i ranijim godinama realizirano ili je njihova realizacija u toku.

U smislu jačanja uloge na međunarodnom planu, Ured je u 2020. godini proveo paralelnu reviziju učinka o pretpostavkama za efikasno upravljanje intervencijama u slučaju incidentnog zagađenja Jadranskog mora, u sklopu projekta paralelne revizije u kojem su, pored Ureda, sudjelovali i Ured za reviziju institucija u Federaciji BiH, kao i vrhovne revizorske institucije iz zemalja koje imaju izlaz na Jadransko more: Albanije, Crne Gore, Hrvatske, Italije i Slovenije. Ovom revizijom Ured je dao svoj doprinos u domeni realizacije Ciljeva održivog razvoja i to cilja 14 koji se odnosi na očuvanje vodenog svijeta.

Ured je i kroz ostale revizije učinka provedene u 2020. godini – a koje su se odnosile na digitalizaciju TV signala u BiH, na aktivnosti institucija BiH na osiguravanju radijacijske i nuklearne sigurnosti, te na obuke uposlenih u institucijama BiH, nastojao doprinijeti ispunjenju Ciljeva održivog razvoja i to: cilja 9 koji se odnosi na industriju, inovacije i infrastrukturu, cilja 15 koji se tiče očuvanja života na Zemlji i cilja 16 koji se odnosi na mir, pravdu i snažne institucije.

Doprinos implementaciji Ciljeva održivog razvoja

U Uredu posebno naglašavaju i značaj nastavka suradnje sa organizacijama civilnog društva, kojima je i ove godine, kroz konsultacije, otvorena mogućnost da, kroz svoje komentare i prijedloge, sudjeluju u planiranju revizija učinka.

Većim dijelom 2020. Ured je funkcionisao bez glavnog revizora, pri čemu su funkcije upravljanja i rukovođenja u tom periodu obavljali dvojica zamjenika glavnog revizora. Hrvoje Tvrtković, glavni revizor Ureda je na ovu poziciju imenovan u oktobru 2020. godine.