Regija i svijet

DRI Srbije: U 6 JAVNIH PREDUZEĆA UTVRĐENE NEPRAVILNOSTI U VRIJEDNOSTI OD 53 MILIJARDE – KOMISIJE ZA REVIZIJU NE RADE DOBRO SVOJ POSAO

JP "Srbijagas" jedno je od javnih preduzeća u kojima je DRI detektovao probleme u radu komisija za reviziju
Detektovavši, pri ranijem provođenju finansisjkih revizija javnih preduzeća određene probleme u radu njihovih komisija za reviziju, Državna revizorska institucija Republike Srbije, tokom prošle godine je provela reviziju učinka „Efikasnost rada Komisije za reviziju kod javnih preduzeća čiji je osnivač Republika Srbija“. O nalazima i zaključcima te revizije ovih je dana informisala javnost.

Državna revizorska institucija Republike Srbije, ovih je dana javnosti predstavila izveštaj o provedenoj reviziji učinka na temu „Efikasnost rada Komisije za reviziju kod javnih preduzeća čiji je osnivač Republika Srbija“.

Generalni je zaključak da je u cilju efikasnijeg rada komisija za reviziju u javnim preduzećima čiji je osnivač Republika Srbija, potrebno urediti proces imenovanja i rada predsednika i članova komisije za reviziju, izvršiti obuku iz oblasti korporativnog upravljanja i uspostaviti saradnju komisije za reviziju sa internom revizijom.

Inače, javna preduzeća čiji je osnivač Republika Srbija imaju obavezu da formiraju komisiju za reviziju, od tri člana koje imenuje Nadzorni odbor.

Analizom dostavljenih odgovora 20 javnih preduzeća u Srbiji u vezi sa uspostavljanjem i radom komisija za reviziju, Državna revizorska institucija Srbije utvrdila je da od njih 19 koja su formirala komisije, osam (42%) nije donijelo poslovnik o radu komisije za reviziju, kojim bi bliže uredili način rada ove komisije.

Značajan broj preduzeća obavezi formiranja komisija za reviziju pristupio je na način da je formalno izvršio obavezu, ali suštinski bez ikakvog značaja. U periodu 2019–2022. godine, naime, 20% komisija za reviziju – nije održalo nijednu sednicu! 75% održalo je do tri sednice godišnje, a svega 5% je održalo više od tri sednice.

I one koje su održavale sjednice, na njima su se uglavnom bavile računovodstvenim politikama, dok se ozbiljnijim pitanjima, recimo politikama upravljanja rizicima nisu bavile.

Obavezu da najmanje jedanput godišnje podnese Nadzornom odboru izvještaje o svom radu nije ispunila svaka četvrta komisija za reviziju.

40% javnih preduzeća Republike Srbije nije ispunilo obavezu uspostavljanja komunikacije i koordinacije komisija za reviziju sa internom revizijom i Radnom grupom za finansijsko upravljanje i kontrolu, iako je Pravilnikom o internoj reviziji uređeno da je komisija za reviziju savjetodavno tijelo za pitanja finansijskog upravljanja i kontrole i interne revizije.

U revizijama finansijskih izveštaja šest javnih preduzeća koje je Državna revizorska institucija Srbije provela u periodu 2019–2022. godine, utvrđene su nepravilnosti u ukupnom iznosu od oko 53 milijarde dinara, od kojih se oko 33 milijarde dinara odnosno 63 odsto odnosi na nepravilnosti koje su nastale pogrešnom primenom ili neprimenjivanjem Međunarodnih računovodstvenih standarda i odredbi Zakona o računovodstvu, kontatovano je od strane revizora.

Kod 19 od 20 javnih preduzeća utvrđeni su problemi i nedostaci u uspostavljanju i funkcionisanju interne finansijske kontrole.

Goranka Jovanović, ovlašćeni državni revizor i vođa tima koji je sproveo reviziju „Efikasnost rada Komisije za reviziju kod javnih preduzeća čiji je osnivač Republika Srbija“ naglasila je da osnivanje i način rada komisija za reviziju JP za podzemnu eksploataciju uglja (PEU) Resavica, JP Stara planina i JP Srbijagas nisu uređeni na odgovarajući način zato što postupci predlaganja i izbora predsednika i članova komisije nisu u potpunosti definisani, nije utvrđen mandat komisije. Isto tako, nisu sve komisije donele poslovnik i planove rada, kao i što nisu redovno izveštavale Nadzorni odbor o svom radu, što se odrazilo na efikasnost  rada ovih komisija.

„Rad komisija za reviziju JP PEU Resavica, JP Stara planina i JP Srbijagas u najvećem delu se odnosio na davanje saglasnosti na sadržinu finansijskih  i drugih izveštaja, ali bez analiziranja i davanja preporuka pre prosleđivanja Nadzornom odboru na usvajanje, što ukazuje na to da rad komisija za reviziju u periodu 2020–2022. godine nije bio u potpunosti efikasan“, rekla je Jovanović.

Kako je navela, u periodu 2020–2022. godine, komisije za reviziju JP PEU Resavica, JP Stara planina i JP Srbijagas nisu ostvarile savjetodavnu ulogu za pitanja sistema FUK i interne revizije. Jedino je u JP Srbijagas interni revizor prepoznao značaj saradnje sa Komisijom za reviziju i Nadzornim odborom i to uredio svojim aktima o radu.

DRI je, prema utvrđenim nalazima, izvela zaključke i subjektima revizije dala odgovarajuće preporuke i očekuje da, nakon sprovedene revizije, u Komisiju za reviziju budu imenovana lica koja ispunjavaju uslove iz Zakona o javnim preduzećima,  da Vlada Republike Srbije donese Program za dodatno stručno usavršavanje u oblasti korporativnog upravljanja, kao i da Komisije za reviziju svoje nadležnosti obavljaju efikasnije.

(Revizije info / Izvor: DRI Srbije)