Novosti

CCI: VLADA ZDK NE INFORMIŠE SKUPŠTINU ŠTA JE URAĐENO PO PITANJU VIŠEMILIONSKIH NEPRAVILNOSTI U RADU I TROŠENJU JAVNOG NOVCA

“Centri civilnih incijativa pozivaju Vladu i Skupštinu ZDK da se aktivno uključe u proces javne revizije te da nastave sa ranije uspostavljenom praksom nadzora nad aktivnostima postupanja po revizorskim nalazima i preporukama za institucije ZDK. To uključuje da se na sjednicama Skupštine ZDK transparentno razgovara o nalazima revizije te osiguraju mehanizmi da se identifikovani propusti i nepravilnosti otklone, a netransparentno i neefikasno trošenje novca građana zaustavi.”, navodi se u saopštenju za javnost Centara civilnih inicijativa, koje u nastavku, prenosimo u cjelosti.

Dolaskom nove vlasti u Zeničko-dobojskom kantonu (ZDK) prekinuta je praksa da se Skupština ZDK informiše o preduzetim mjerama institucija na otklanjanju nepravilnosti koje su utvrđene javnom revizijom. Ukidanjem prakse parlamentarnog nadzora nad nalazima i preporukama javne revizije ugrožava se transparentnost i odgovornost institucija ZDK u otklanjanju nepravilnosti i efikasnosti potrošnje javnog novca.

Još prije 7 mjeseci Ured za reviziju institucija u Federaciji BiH objavio je izvještaje finansijske revizije ZDK i Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK za 2022. godinu u kojima su utvrđene značajne nepravilnosti u radu i trošenju javnog novca. Revidirane institucije bile su dužne kreirati plan mjera za prevazilaženje identifikovanih nepravilnosti. Prema dosadašnjoj praksi Vlada i Skupština su pratile rad institucija u implementaciji planiranih mjera, te je Skupština na svojim zasjedanjima bila upoznata o ovom značajnom procesu. Ta praksa je dolaskom nove vlasti prekinuta.

Do danas Vlada ZDK nije uputila u skupštinsku proceduru niti jedan od navedenih dokumenata, čime je ukinuta značajna praksa parlamentarnog nadzora nad otklanjanjem nepravilnosti u radu i trošenju javnog novca od strane institucija ZDK.

O potrebi i svrsi kontinuiranog parlamentarnog nadzora svjedoče i nalazi iz revizorskih izvještaja institucija ZDK. Tako se u revizorskom izvještaju Zavoda zdravstvenog osiguranja navodi da je Upravni odbor zaključio ugovor o radu sa direktorom, kojim je utvrđeno da će direktoru, ukoliko bude smijenjen prije isteka mandatnog perioda na koji je imenovan, biti isplaćene sve neto plaće do kraja predviđenog mandatnog perioda, što nije u skladu sa Zakonom o radu i drugim podzakonskim aktima. Kao i u ranijem periodu, revizori su utvrdili da se obračun i isplata uvećanih plata za direktora, pomoćnika direktora i rukovodeće zaposlenike nije vršila u skladu sa propisima.

Kada je riječ o Izvještaju finansijske revizije ZDK za 2022. godinu revizori su utvrdili netransparentne dodjele sredstava i postupanja suprotno Zakonu o javnim nabavkama. Tako su kapitalni transferi kod Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport (u iznosu od 2.000.000 KM) i Kantonalne direkcije za ceste (u iznosu od 3.950.000 KM) dodijeljeni bez javnog poziva i bez jasno utvrđenih kriterija za raspodjelu sredstava. Nadalje, kapitalni transferi neprofitnim organizacijama kod Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport (u iznosu od 570.000 KM) nisu izvršeni na osnovu utvrđenih kriterija. Također revizori su uočili da za dodjele subvencija za razvoj turističke infrastrukture, turističkih destinacija i ponude u ukupnom iznosu od 1.047.792 KM niti jedan utvrđeni kriterij za rangiranje podnosilaca zahtjeva nije povezan sa unapređenjem turističke infrastrukture i ponude, niti sa utvrđenim indikatorima i svrhom programa.

Kada je riječ o javnim nabavkama, revizijom je utvrđeno da u postupku nabavke motornog vozila Kantonalne direkcije za ceste u iznosu od 86.988 KM tenderska dokumentacija nije sačinjena na način da osigura dovoljan stepen aktivne konkurencije. Također, realizacija dijela zaključenih okvirnih sporazuma i ugovora za izvođenje radova za rekonstrukciju cesta (u iznosu od 3.813.099 KM) nije započela jer nisu prethodno osigurani preduslovi za njihovu realizaciju, što ima uticaja na efikasno trošenje javnih sredstava.

Upravo zbog važnosti efikasnog trošenja javnih sredstava i uloge zastupnika Skupštine ZDK, koji su birani od strane građana, potrebno je uspostaviti adekvatan i efikasan nadzor kako bi se osiguralo da se uočene nepravilnosti i propusti isprave.

Još jednom naglašavamo, da se radi o sredstvima svih građana i izuzetno je bitno da se ona troše transparentno, odgovorno, efikasno, da se njima raspolaže u najboljem interesu građana. Još važnije je da ukoliko dođe do odstupanja od navedenih principa uslijedi adekvatna reakcija nadležnih.

Zbog svega navedenog Centri civilnih incijativa (CCI) pozivaju Vladu i Skupštinu da se aktivno uključe u proces javne revizije te da nastave sa ranije uspostavljenom praksom nadzora nad aktivnostima postupanja po revizorskim nalazima i preporukama za institucije ZDK. To uključuje da se na sjednicama Skupštine ZDK transparentno razgovara o nalazima revizije te osiguraju mehanizmi da se identifikovani propusti i nepravilnosti otklone, a netransparentno i neefikasno trošenje novca građana zaustavi.

(CCI, 29.05.2024. / Revizije info)