Iz revizorskih izvještaja

“STUDENTI” PALI NA ISPITU

U potpunosti provedena svega polovina preporuka datih za otklanjanje nedostataka uočenih pri finansijskoj reviziji JU Studentski centar „Nikola Tesla“ Banja Luka za 2018. godinu.

Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske, krajem oktobra, objavila je osmi od 14 za ovu godinu planiranih izvještaja o provjeri statusa preporuka datih u izvještajima o finansijskoj reviziji ranijih godina.

Radi se o Izvještaju o statusu preporuka datih prilikom finansijske revizije Javne ustanove Studentski centar „Nikola Tesla“ Banja Luka za 2018. godinu.

Ovaj studentski centar je u pomenutoj reviziji dobio negativnu ocjenu revizora i za finansijske izvještaje i za usklađenost poslovanja sa zakonima i drugim propisima. I 16 preporuka za otklanjanje uočenih nedostataka.

Inače, revizija Studentskog centra „Nikola Tesla“ za 2018. prva je provedena revizija ove ustanove, u 20 godina postojanja Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske.

Naime, kapaciteti entitetskih revizorskih institucija u neskladu su sa brojem subjekata koji im je dat u nadležnost, zbog čega postoje čak i institucije u koje revizori nikad nisu “ušli”, a da o redovnoj kontroli i ne govorimo.

Upravo zbog toga Glavna služba za reviziju i provodi kontrolu realizacije ranije datih preporuka nekim institucijama. Kad već nije u mogućnosti da provede novu reviziju, da bar prati realizaciju preporuka iz revizije koja je provedena. Pri čemu se to radi uglavnom za institucije koje su dobile negativnu ocjenu revizora (za oba ili jedan od segmenata finansijske revizije).

Na osnovu izvršene provjere provođenja preporuka datih u Izvještaju o provedenoj finansijskoj reviziji Javne ustanove Studentski centar „Nikola Tesla“ Banja Luka za 2018. godinu i dokumentacije koja potkrepljuje provedenost preporuka, revizijski tim u sastavu Snježana Savatić Banjac i Mirjana Lazić, zaključio je da je od ukupno šesnaest preporuka, provedeno osam preporuka, četiri djelimično provedene, a četiri nisu provedene.

Zbog toga je Studentski centar „Nikola Tesla“ Banja Luka, za provođenje datih preporuka, od revizora dobio “zaključak s rezervom”.

Usporedbe radi, 16 preporuka i negativno mišljenje za provedenu finansijsku reviziju (za 2017.) dobio je i Dom zdravlja „Sveti Pantelejmon“ iz Kotor Varoša. Ali je pregled stepena realizacije datih preporuka, urađen od strane Glavne službe za reviziju, pokazao da je ova ustanova sve date revizorske preporuke realizovala – u potpunosti.

(TH, Revizije info / Foto: Glas Srpske)