Priče u fokusu

REVIZIJA UTVRDILA DA SE NAJVIŠE INSTITUCIJE VLASTI PONAŠAJU NETRANSPARENTNO I DA KRŠE ZAKONE

Izvještaji o finansijskim revizijama dostavljeni su Parlamentu Federacije BiH, Vladi Federacije BiH, predsjedniku Federacije BiH i Federalnom ministarstvu finansija – dakle, s jedne strane institucijama na čiji rad revizori imaju ozbiljne zamjerke, a s druge strane institucijama koje bi trebale da podržavaju rad revizora i da na druge subjekte vrše pritisak da svoj rad usklade sa standardima postavljenim u revizorskim preporukama.

Ured za reviziju institucija u Federaciji BiH objavio je, nedavno, izvještaje o provedenim finansijskim revizijama za 2019. godinu za 19 ključnih korisnika Budžeta FBiH, čija je ukupna realizacija budžeta skoro 2 milijarde KM (precizno: 1.938.367.920), a što predstavlja cca 88% ukupnog izvršenja Budžeta Federacije.

Radi se o Parlamentu FBiH, Predsjedniku i dva potpredsjednika FBiH, Vladi FBiH i svih 16 ministarstava.

U mišljenjima revizora, o finansijskim izvještajima pomenutih institucija, ukazano je na to da su pojedini budžetski korisnici imovinu (zgrade i poslovne prostore) nastavili iskazivati u finansijskim izvještajima bez adekvatne dokumentacije o vlasništvu, dok za dio iskazane imovine nisu u posjedu; nisu sačinjavali godišnje finansijske izvještaje u skladu sa okvirom finansijskog izvještavanja, a određene obaveze nisu evidentirali u periodu u kojem su nastale.

Većina utvrđenih nepravilnosti odnosi se na neusklađenost sa zakonima i drugim propisima, koje se ponavljaju iz godine u godinu, zbog čega je 15 institucija dobilo mišljenje s rezervom. Najznačajniji nalazi odnose se na:

  • netransparentnu raspodjelu i neadekvatan nadzor nad namjenskim utroškom tekućih transfera u iznosu od 250.793.968 KM, koji predstavljaju izvršena nepovratna davanja fizičkim i pravnim licima, udruženjima i nižim nivoima vlasti za tekuće svrhe. Raspodjela transfera vršila se bez primjene kriterija koji su usvojeni odlukama Vlade FBiH ili primjenom kriterija koji nisu mjerljivi, zbog čega nije osigurana transparentnost prilikom bodovanja i odabira korisnika. Nije vršen adekvatan nadzor nad namjenskim utroškom realizovanih transfera (tekućih i kapitalnìh), kako bi se osiguralo namjensko i ekonomično raspolaganje nepovratnim budžetskim sredstvima;
  • raspodjelu interventnih sredstava u iznosu od 1.162.936 KM za koja nije postojao zakonski osnov kako za planiranje tako i za raspodjelu. Realizacija interventnih sredstava nije vršena u skladu s definisanim kriterijima ‘hitnosti i nepredviđenosti’;
  • nepoštivanje procedura i rokova prilìkom vršenja izmjena i dopuna Budžeta FBiH za 2019. godinu, u skladu sa Zakonom o budžetima u FBiH;
  • nedovoljne aktivnosti na uspostavi interne revizije kao jednog od elemenata koji, s finansijskim upravljanjem i kontrolom i Centralnom harmonizacijskom jedinicom, čini sistem javnih internìh finansìjskìh kontrola, i koji treba osigurati razumno uvjerenje da se u poslovanju korisnika javnih sredstava osiguralo zakonito, transparentno, ekonomično, efikasno i efektivno upravljanje javnim sredstvima;
  • isplatu naknada zaposlenicima za rad u komisijama i naknada po osnovu ugovora o djelu, za redovne poslove iz nadležnosti, na koje se ne plaćaju pripadajući porezi i doprinosi;
  • Registar budžetskih korisnika koji nije uspostavljen u skladu s važećom zakonskom regulativom, što je uticalo na planiranje i realizaciju budžetskih sredstava za rad Parlamenta FBiH, Predsjednika i dva potpredsjednika FBiH i kazneno-popravnih zavoda u FBiH.

Izvještaji o finansijskim revizijama dostavljeni su revidiranim subjektima, Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine, Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, predsjedniku Federacije Bosne i Hercegovine i Federalnom ministarstvu finansija – dakle, s jedne strane institucijama na čiji rad revizori imaju ozbiljne zamjerke, a s druge strane institucijama koje bi trebale da podržavaju rad revizora i da na druge subjekte vrše pritisak da svoj rad usklade sa standardima postavljenim u revizorskim preporukama.

(TH, revizije.info)