Iz revizorskih izvještaja

OPŠTINA VIŠEGRAD DOSAD UPLATILA 6 MILIONA KM PREDUZEĆU “ANDRIĆ GRAD”. UKUPNA SUMA KOJU ĆE UPLATITI NIJE POZNATA.

Glavna služba za reviziju javnog sektora RS 17.07.2020. objavila je Izvještaj o provedenoj finansijskoj reviziji za 2019. Opštine Višegrad.

Ovo je peta opština čiji je revizorski izvještaj za 2019. do sada objavljen. Od 20 koliko ih je planirano u ovoj godini.

Opština Višegrad je za finansijske izvještaje, za 2019. godinu, od Glavne službe za reviziju javnog sektora RS dobila mišljenje s rezervom, a za usklađenost poslovanja sa zakonima i drugim propisima mišljenje s rezervom sa skretanjem pažnje.

Revizorski tim, u sastavu Nevenka Luburić, Dragan Zjajić i Konstantin Pavlović, Opštini su dali 5 preporuka za otklanjanje uočenih nedostataka.

Zanimljivo je da je isti broj preporuka Opština dobila i nakon revizije za 2010. godinu, kada je, od strane Glavne službe za reviziju, ocijenjena pozitivnom ocjenom. To je bilo i jedini put da je Opština Višegrad dobila pozitivnu ocjenu, nakon revizijskog pregleda.

Podsjetimo i da je za 2005. godinu, u prvoj provedenoj reviziji ove Opštine, Opština Višegrad dobila negativno mišljenje, od Glavne službe za reviziju javnog sektora RS.

Mišljenje sa rezervom za 2019. godinu, Opština Višegrad je dobila zato što kod dodjele sredstava granta javnim preduzećima, organizacijama i udruženjima nisu uspostavljeni kriterijumi za raspodjelu istih.

Osim toga, precijenjeni su “ostali izdaci”, a potcijenjeni su “neto finansiranje”, “ostali neto primici” i “razlika u finansiranju”, u iznosu 744.616 KM, jer su u okviru “ostalih izdataka” iskazani izdaci za otplatu neizmirenih obaveza iz ranijih godina, a odnose se na obaveze koje su dijelom nastale i teretile izvršenje budžeta tekuće godine. Takođe, za navedeni iznos precijenjeno je i izvršenje budžeta za 2019. godinu.

Revizori su skrenuli pažnju Opštini na neke nalaze u vezi odnosa Opštine i preduzeća “Andrićgrad”. Navodeći:

“Opština Višegrad je u skladu sa Ugovorom o učestvovanju u finansiranju Projekta ”Andrićgrad” u Višegradu koji je zaključen 10.10.2011. godine između Opštine i ”Andrićgrad” d.o.o. Višegrad, pojedinačnim odlukama Skupštine opštine o davanju saglasnosti na utrošak sredstava za učešće u realizaciji Projekta i Odlukom o dugoročnom kreditnom zaduženju Opštine Višegrad od 21.03.2017. godine uplatila 6.000.000 KM preduzeću ”Andrićgrad” d.o.o. Višegrad.

Navedenim Ugovorom između ostalog definisana je namjena trošenja sredstava, godišnji program realizacije Projekta i izgradnja objekata za potrebe Opštine (”Gradska kuća”) i pozorišta.

Ukupan iznos sredstava koji Opština treba da uplati na ime realizacije Projekta i rok završetka ugovorom nisu definisani.

U periodu 2016-2018. godine, izvršen je prenos vlasništva objekta ”Gradska kuća” sa ”Andrićgrad” d.o.o. Višegrad na Opštinu u vrijednosti od 2.768.127 KM. U okviru dugoročnih razgraničenja evidentiran je preostali dio datog avansa koji se odnosi na objekat pozorišta sa pripadajućim troškovima koji nije stavljen u upotrebu i prenesen u vlasništvo Opštine Višegrad.”

U revizorskom izvještaju se konstatuje, da je ugovorom definisano i da se djelatnost u objektu pozorišta prenosi na ”Andrićgrad” d.o.o. Višegrad na period od 30 godina, s mogućnosti produženja perioda za daljnjih 15 godina.

 (TH, revizije.info)