Iz revizorskih izvještaja

OKRUŽNI SUD U ISTOČNOM SARAJEVU IMA 4 ZAPOSLENA NA RADNIM MJESTIMA ČIJE PROPISANE USLOVE NE ZADOVOLJAVAJU

Jedan od nalaza revizorskog tima konstatuje da uspostavljeni sistem internih kontrola nije funkcionisao na način da je u potpunosti obezbijedio istinito i fer izvještavanje i usklađenost sa važećim zakonima i propisima.

Krajem aprila objavljen je Izvještaj o provedenoj finansijskoj reviziji Okružnog suda u Istočnom Sarajevu za 2020. godinu. Ovaj sud jedna je od tri do sada, u ovoj godini, revidirane institucije u RS, koja nije dobila nijednu pozitivnu ocjenu revizora – ni za finansijske izvještaje, ni za usklađenost poslovanja sa zakonima i drugim propisima.

Za obje komponente finansijske revizije, Glavna služba za reviziju javnog sektora RS, Okružnom sudu Istočno Sarajevo dala je – mišljnje s rezervom.

Revizijski tim, koga su činili Božidar Kuvelja i Nenad Dmitrović, utvrdio je čitav niz nedostataka u poslovanju Suda, među kojima izdvajamo sljedeće:

Četiri zaposlena lica nemaju položen stručni ispit, a raspoređena su na radna mjesta za koja je Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta definisano da je položen stručni ispit jedan od posebnih uslova.

Revizijom je utvrđeno da Okružni sud, u okviru donesenih akata, nije procijenio rizike i definisao kao ključne poslovne procese, obračun i kontrolu troškova krivičnog postupka i vođenje pomoćne evidencije za sudske takse, novčane kazne i druge dosuđene naknade i kontrolu istih.

Troškovi krivičnog postupka se najvećim dijelom odnose na obračunate troškove advokatskih usluga. Za obračun navedenih troškova, koji u Okružnom sudu vrše predsjednici sudskih vijeća ili sudije za prethodni postupak, nisu definisani interni kontrolni postupci.

Popis imovine i obaveza u Okružnom sudu na dan 31.12.2020. godine nije u potpunosti organizovan i izvršen u skladu sa Pravilnikom o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog sa stvarnim stanjem imovine i obaveza.

Uspostavljeni sistem internih kontrola nije funkcionisao na način da je u potpunosti obezbijedio istinito i fer izvještavanje i usklađenost sa važećim zakonima i propisima.

Revizijskim ispitivanjem obuhvaćene su javne nabavke ukupne vrijednosti od 12.343 KM (45% od vrijednosti ukupno realizovanih), a utvrđeno je sljedeće:

– za ugovore o javnoj nabavci koji su shodno članu 10. Zakona o javnim nabavkama izuzeti od primjene odredbi ovog zakona, nije donesena odluka o izuzeću, što nije u skladu sa članom 18. navedenog zakona,

– prilikom provođenja procedura javnih nabavki postupkom direktnog sporazuma, ugovorni organ nije donosio odluku o pokretanju postupka javne nabavke, što nije u skladu sa članom 4. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma Okružnog suda u Istočnom Sarajevu,

– nije dokumentovano da je kod sprovođenja procedura javne nabavke putem direktnog sporazuma (zakupa sistema za štampu i servisnih usluga, usluga čišćenja poslovnih prostorija, nabavka usluga osiguranja, nabavka tonera i dr.), prije donošenja odluke o izboru dobavljača, vršeno ispitivanja tržišta, što nije u skladu sa članom 5. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma Okružnog suda u Istočnom Sarajevu,

– na WEB starnici nisu objavljivani osnovni elementi ugovora, što nije u skladu sa članom 2. Uputstva o objavi osnovnih elemenata ugovora i izmjena ugovora.

Za otklanjanje uočenih nedostataka, revizori su predsjedniku Okružnog suda dali 8 preporuka. 5 ih se odnosi na finansijske izvještaje a 3 na (ne)usklađenost poslovanja sa zakonima i drugim propisima.

(TH, Revizije info)