Regija i svijet

BLISKA SARADNJA NACIONALNE KANCELARIJE REVIZIJE KOSOVA I ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA

Nacionalna kancelarija revizije Kosova je, kao institucija, javnosti danas poznatija nego što je bila godinama unazad - zahvaljujući saradnji sa organizacijama civilnog društva i prisustvu u medijima.

U okviru periodičnih sastanaka sa organizacijama civilnog društva i profesionalnim udruženjima, Nacionalna kancelarija revizije Kosova održala je u četvrtak, 11.03., okrugli sto na temu „Jačanje uticaja spoljne revizije kroz saradnju Nacionalne kancelarije revizije sa organizacijama civilnog društva“, na kome se razgovaralo o postignućima u ispunjavanju strateškog plana 2018.-2021., povećanju saradnje za izradu novog strateškog plana NKR, oblastima od interesa za reviziju, kao i povećanju uticaja revizije na poboljšanje dobrog upravljanja.

Ovom prilikom, generalni revizor Besnik Osmani rekao je da je izuzetno važno rano uključivanje i doprinos organizacija civilnog društva u izradi novog strateškog plana NKR koji će biti prilagođen stvarnosti na Kosovu i njenoj kulturi.

Osmani je dalje govorio o sprovođenju plana revizije, odnosno o sprovođenju 124 revizije regularnosti i učinka i izazovima sa kojima se NKR suočava u primjeni plana. U tom kontekstu, Generalni Revizor je takođe spomenuo promjene u metodologiji revizije, gde će ove godine u izveštajima revizije biti uključeno i davanje zaključaka o usaglašenosti i razvoj softvera za reviziju. Osmani je izjavio da je stalni zahtev NKR da promeni relevantno zakonodavstvo tako da se revizije biraju procjenom stepena rizika za javni novac.

Zamenik generalnog revizora, Ilir Salihu, predstavio je ciljeve Strateškog plana Nacionalne kancelarije revizije 2018-2021. Salihu je istakao da ovaj plan ima tri glavna cilja: Nezavisnost i profesionalni standardi; Upravljanje i razvoj institucionalnih kapaciteta; kao i Komunikacija, uticaj i integracija.  Salihu je rekao da NKR cijeni doprinos civilnog društva u jačanju i poboljšanju upravljanja u zemlji, jer se bez podrške civilnog društva ne može proširiti uticaj revizije u javnom sektoru.

Direktorka Departmana za međunarodnu saradnju, Qendresë Mulaj detaljno je prezentovala ispunjavanje ciljeva strateškog plana Nacionalne kancelarije revizije.  Mulaj je izjavila da su planom postavljeni jasni strateški ciljevi i ciljevi kroz koje je NKR povećala svoj učinak u skladu sa zakonskim okvirom i međunarodnim standardima za vrhovne revizorske institucije.  Mulaj je ukazala da je NKR uspela da uspešno ispuni strateški plan, iako je taj proces bio prilično izazovan.

NKR je tokom ovih godina, ažuriranjem i izradom dokumenata metodologije revizije, osigurala kvalitet revizije i povećala sigurnost u revizorskom radu. Posebno treba napomenuti povećanje broja revizija, posebno revizija učinka i javnih preduzeća.

Jedno od najvažnijih dostignuća u istoriji NKR je članstvo u dvije glavne revizorske organizacije: INTOSAI i EUROSAI.

Ništa manje važno od ovoga je bilo sprovođenje ciljeva komunikacije sa spoljnim strankama i intenziviranje saradnje sa Skupštinom. Izrađena je i u primjeni strategija za komunikaciju i angažovanje sa spoljnim partnerima. NKR je, kao institucija, javnosti poznatija nego što je bila godinama unazad zahvaljujući saradnji sa organizacijama civilnog društva i prisustvu u medijima.

Predstavnici organizacija civilnog društva izrazili su spremnost da daju svoj doprinos u izradi novog strateškog plana NKR. Oni su cijenili dostignuća NKR tokom godina, zahtjevajući povećanje broja revizija javnih preduzeća, revizija učinka i uključivanje stručnjaka u tu oblast, kao i primjenu pristupa revizija zasnovanih na riziku.

(NKR K / Revizije info)

Oznake