Regija i svijet

Srbija: DRŽAVNA REVIZORSKA INSTITUCIJA PODNIJELA JE KRIVIČNU PRIJAVU PROTIV REKTORKE UNIVERZITETA U BEOGRADU

Kako piše u prijavi, tokom 2019. godine izvršila je rashode u ukupnom iznosu od 2.918.053 dinara iz sredstava budžeta Srbije na osnovu ugovora o radu na određeno vreme bez pravnog osnova.

Ugovori su zaključeni sa osobama koje je angažovala, a da prethodno nije pribavila saglasnost nadležnog organa za njihovo zapošljavanje kod korisnika javnih sredstava, čime je, navodi se, nenamenski potrošila sredstva iz budžeta.

Rektorka Ivanka Popović izjavila je u četvrtak da nema nikakvu informaciju o tome da je protiv nje podneta krivična prijava, prenose mediji.

“Ništa u Rektorat nije stiglo”, kaže rektorka Popović.

“Univerzitet nije izašao iz okvira namenski dobijenih budžetskih sredstava”

Državna revizorska intitucija (DRI) u obrazloženju je podsetila da je vršila reviziju pravilnosti poslovanja BU u delu koji se odnosi na utvrđivanje, obračun, isplatu i primanja zaposlenih za 2019. godinu, a da su tom prilikom proveravane i javne nabavke za 2018. i 2019. godinu.

U izveštaju koji je sačinjen nakon revizije navedeno je da je Univerzitet u Beogradu tokom 2019. isplatio 5,59 miliona dinara na ime zarada zaposlenih na određeno, kojih je bilo više od maksimalno dozvoljenog broja. Univerzitet je imao od jednog do šest zaposlenih na određeno vreme više od maksimalno dozvoljenog broja i po tom osnovu isplatio je iznos od 5,59 miliona dinara, od čega 2,92 miliona dinara iz sredstava budžeta Republike Srbije, a 2,67 miliona dinara iz sopstvenih prihoda.

Utvrđeno je i da univerzitet nije internim aktima utvrdio elemente za obračun i isplatu plata iz sopstvenih prihoda. U izveštaju je navedeno da je BU za plate ukupno isplatio 190,5 miliona dinara, a iz sopstvenih prihoda 94,2 miliona. Za odabrani deo zaposlenih uvećani su koeficijenti po osnovu zvanja i na ime istih obračunate su i isplaćene plate u 2019. u većem iznosu za najmanje 1,79 miliona dinara iz sopstvenih prihoda.

Rektorka je, nakon što je taj izveštaj dospeo u javnost, rekla za medije da Univerzitet nije izašao iz okvira namenski dobijenih budžetskih sredstava, te da sopstvene prihode ima pravo da stiče i da ih raspodeljuje.

DRI ni u jednom segmentu sprovedene višemesečne kontrole nije utvrdio da je BU nenamenski trošio budžetska sredstva, niti oštetio budžet Republike Srbije.

“Sve isplate za koje stoje preporuke vršene iz sopstvenih prihoda koje, prema Zakonu o visokom obrazovanju, ustanova ima pravo da stiče i da vrši njihovu raspodelu”, rekla je tada rektorka Popović.

.
Oznake