Novosti

FEDERALNI URED ZA REVIZIJU OBJAVIO 10 NOVIH IZVJEŠTAJA FINANSIJSKE REVIZIJE ZA 2019. – DVA JAVNA PREDUZEĆA DOBILA NEGATIVNU OCJENU

Samo je jedna od 10 revidiranih institucija, iz posljednjeg “paketa”, dobila pozitivne ocjene za obje komponente finansijske revizije – i za finansijske izvještaje i za usklađenost sa zakonima i drugim propisima. To je Javna ustanova Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo.

Nakon što je 04.06.2020. objavio prvi “paket”, od 19 izvještaja o provedenim finansijskim revizijama za 2019. godinu, koji je sadržavao obavezne godišnje izvještaje o Parlamentu FBiH, Predsjedniku i dva potpredsjednika FBiH, Vladi FBiH i njenih 16 ministarstava, Ured za reviziju institucija FBiH, u petak, 26.06. objavio je i 10 izvještaja o revizijama institucija koje spadaju među one u kojima se revizija vrši povremeno.

Sa izuzetkom JP Ceste Federacije BiH, radi se o institucijama sa nižih nivoa vlasti – 6 sa kantonalnog i 3 opšinskog nivoa.

Na kantonalnom nivou revidirana su 2 ministarstva finansija (ZDK i K10), 1 uprava za ceste (K10), 2 zavoda (za zdravstveno osiguranje u K10 i za javno zdravstvo u KS), te Služba za zapošljavanje BPK. A na opštinskom Općina Kalesija i 2 javna preduzeća (“Vodokom” Kakanj i “Rad” Sarajevo).

Pomenuta javna preduzeća su za svoje finansijske izvještaje dobila negativne ocjene revizora. A za usklađenost sa zakonima i drugim propisima – mišljenje s rezervom. Ovo su prve institucije sa izrečenim negativnim revizorskim mišljenjem u vezi sa finansijskom revizijom za 2019. godinu.

Do sada je, dakle, objavljeno 29 izvještaja o finansijskoj reviziji za 2019., što je skoro trećina od ukupno planiranog za ovu godinu.

Samo je jedna od 10 revidiranih institucija, iz posljednjeg “paketa”, dobila pozitivne ocjene za obje komponente finansijske revizije – i za finansijske izvještaje i za usklađenost sa zakonima i drugim propisima. To je JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo.

Istovremeno, to je i jedina institucija koja je dobila pozitivno mišljenje za usklađenost poslovanja sa zakonima i drugim propisima. Sve ostale – uključujući i 2 revidirana ministarstva finansija – su za ovu komponentu finansijske revizije dobile mišljenje s rezervom.

Što se tiče finansijskih izvještaja, pored navedena 2 negativna mišljenja, još 3 institucije su dobile mišljenje s rezervom, a 5 ih je dobilo pozitivno mišljenje, za ovu komponentu finansijske revizije.

Podsjetimo, u ovom kontekstu, da je Parlamentarna komisija odgovorna za reviziju Parlamenta FBiH, formirana tek prošle sedmice, 23.06.2020., i da još uvijek nije počela sa radom. Odnosno da je posljednja sjednica ove komisije održana prije 2 godine 4 mjeseca i 16 dana. I da iako Ured za reviziju objavljuje već izvjaštaje o provedenoj reviziji za 2019. i ocjenama kandiduje institucije za javna saslušanja u Parlamentu, Parlament još uvijek nije razmatrao ni izvještaje o provedenoj finansijskoj reviziji za 2017.

(TH, revizije.info)