Novosti

SARADNJA UREDA ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BIH I AGENCIJE ZA PREVENCIJU KORUPCIJE I KOORDINACIJU BORBE PROTIV KORUPCIJE BIH

Jedan od najozbiljnijih nedostataka koji se već godinama detektuje u kontekstu revizije u BiH je loša saradnja između vrhovnih revizorskih institucije u BiH i institucija koje bi u postizvještajnom periodu trebale da, oslanjajući se na revizorske nalaze, zaključke i preporuke, preduzmu mjere na suzbijanju kršenja zakona, zloupotreba položaja i u borbi protiv korupcije. Ured za reviziju institucija BiH, već godinama se trudi da prevaziđe taj problem, i uspostavi bolju saradnju sa svima koji mogu dati doprinos u kreiranju bolje društvene klime, sa smanjenom tolerancijom prema negativnim društvenim pojavama. U tom kontekstu treba posmatrati i dvodnevnu radionicu i potpisivanje Memoranduma o razumijevanju i saradnji Ureda za reviziju institucija BiH i Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH. (Prenosimo kratku informaciju državnog ureda za reviziju o tom događaju.)

U cilju snažnijeg antikorupcijskog djelovanja i podizanja svijesti o etici, integritetu i odgovornosti, Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH i Ured za reviziju institucija BiH danas su zaključili Memorandum o razumijevanju i saradnji.

Memorandum o razumijevanju dvije institucije proizlazi iz Abu Dabi programske deklaracije koja predlaže formalizaciju odnosa između vrhovnih revizorskih institucija i antikorupcijskih institucija i tijela.

U vezi s tim, rukovodioci Agencije i Ureda  saglasili su se da će u narednom periodu unaprijediti saradnju u nekoliko oblasti, posebno kada je riječ o međusobnoj razmjeni informacija iz oblasti antikorupcijskog djelovanja i promovisanju nalaza revizije u svrhu njihovog korištenja pri kreiranju planova za borbu protiv korupcije i planova integriteta.

Potpisivanju Memoranduma prethodila je dvodnevna radionica na temu „Jačanje saradnje između revizorskih institucija i antikorupcijskih agencija“ na kojoj su pored predstavnika Agencije i Ureda,  uz podršku Ureda Ujedinjenih nacija za droge i kriminal (UNODC), prisustvovali i  predstavnici pravosuđa i agencija za provođenje zakona, ali i drugih relevantnih domaćih i međunarodnih institucija.

Tokom radionice ocijenjeno je da upravo saradnja i sinergija antikorupcijskih i revizorskih institucija u BiH može biti ključna u prevenciji i borbi protiv korupcije, stvaranju transparentnijeg društva i jačanju povjerenja građana u institucije.

U narednom periodu, na osnovu potpisanog Memoranduma, predviđene su aktivnosti koje Agencija planira realizovati s Uredom za reviziju institucija BiH i po mogućnosti sa tužilaštvima i agencijama za provođenje zakona kako bi prevencija korupcije u BiH bila što uspješnija.

(Revizije info)