Regija i svijet

REVIZORI EU UTVRDILI SU RIZIKE ZA USPJEŠNO PROVOĐENJE NACIONALNIH PLANOVA ZA OPORAVAK I OTPORNOST

Evropski revizorski sud utvrdio je, i u izvještaju objavljenom 08.09. objavio, niz nedostataka, rizika i područja, u Komisijinom ocjenjivanju planova za oporavak i otpornost, kojima je potrebno posvetiti pažnju u budućnosti, kao što je činjenica da su profili plaćanja bili rezultat pregovora, da ključne etape i ciljne vrijednosti nisu dovoljno jasne ili da u vrijeme ocjenjivanja sistemi praćenja i kontrole nisu bili potpuno uspostavljeni.

U februaru 2021. Europski parlament i Vijeće donijeli su uredbu o uspostavljanju Mehanizma za oporavak i otpornost, čija je svrha ublažiti ekonomski i socijalni efekat pandemije bolesti COVID-19. Kako bi ostvarile koristi od finansijske podrške EU, tj. kako bi dobile dio od više od 700 milijardi eura dostupnih u okviru tog mehanizma, države članice moraju dostaviti nacionalne planove za oporavak i otpornost, koje ispituje Evropska komisija. Evropski revizorski sud je ispitao Komisijino ocjenjivanje tih nacionalnih planova i utvrdio da je ono cjelokupno gledajući bilo prikladno s obzirom na složenost tog procesa i vremenska ograničenja. Međutim, Sud je utvrdio i niz nedostataka u tom procesu, kao i rizike za uspješno provođenje planova.

„Mehanizam za oporavak i otpornost jedinstven je instrument čija je svrha pružiti podršku državama članicama u provođenju reformi i ulaganja te time njihovom oporavku i otpornosti”, izjavila je Ivana Maletić, članica Suda koja je predvodila ovu reviziju. „Pravovremena dostupnost podrške ima ključnu ulogu, ali ne na račun dobrog finansijskog upravljanja. Potrebne su potpuna transparentnost i efikasne kontrole kako bi se garantovalo da se finansijska sredstva EU upotrebljavaju za predviđenu svrhu i da se njima ostvaruje zacrtani efekat.”

Revizori su ispitali Komisijin proces ocjenjivanja nacionalnih planova za oporavak i otpornost i smjernice koje su pružene državama članicama u tom kontekstu. Za šest država članica (Njemačku, Grčku, Španjolsku, Francusku, Hrvatsku i Italiju) revizori su istovremeno provjerili je li Komisijinim ocjenjivanjem garantovana usklađenost s uslovima utvrđenim u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost.

Utvrdili su da je ocjenjivanje cjelokupno gledajući bilo prikladno. Komisija je temeljila ocjenjivanje na sveobuhvatnim internim smjernicama i kontrolnim popisima. Međutim, ocjenjivači ih nisu upotrebljavali na sistemski i ujednačen način za kvalitativno ocjenjivanje, a ocjenama je u nekim slučajevima bilo teško ući u trag.

Područja politika obuhvaćena RRF-om (šest stupova)

Revizori navode da će planovi za oporavak i otpornost vjerojatno doprinijeti područjima politika relevantnima za Mehanizam za oporavak i otpornost, ali u različitoj mjeri, dok se efekat tog mehanizma u praksi tek treba pokazati. Slično zaključku do kojeg je Komisija došla vlastitim ocjenjivanjem, revizori su utvrdili da nije vjerojatno da će se ijednom mjerom iz revizijskog uzorka nanijeti bitna šteta životnoj sredini. Međutim, mjere za ublažavanje efekata na životnu sredinu nisu sistemski uključene u planove za oporavak i otpornost u obliku ključnih etapa ili ciljnih vrijednosti.

Komisijino ocjenjivanje doprinijelo je povećanju kvalitete ključnih etapa i ciljnih vrijednosti, poručuju revizori. Međutim, neke od njih nisu bile dovoljno jasne te njima nisu obuhvaćene ključne faze provođenja te se među državama članicama nije uvijek primjenjivao usklađen pristup. Komisijina ocjena procijenjenih troškova upućuje na nedostatak informacija za određene mjere. U njoj se ujedno odražava činjenica da su profili isplate bili rezultat pregovora, a ne odraz povezanih troškova.

Nadalje, revizori su ispitali je li Komisijinim ocjenjivanjem garantovano da su planovima za oporavak i otpornost uzete u obzir sve preporuke za pojedine zemlje iznesene u kontekstu evropskog semestra – ciklusa EU za koordinaciju ekonomske i fiskalne politike, politike rada te socijalne politike – ili znatan dio tih preporuka.

Revizori su utvrdili da nije definisano šta znači ocjena da je uzet u obzir „znatan dio” tih preporuka te se takva ocjena stoga u određenoj mjeri temelji na procjeni, posebno u slučajevima u kojima je Komisija utvrdila nedostatke. Revizori su usto utvrdili da određeni elementi tih preporuka nisu uzeti u obzir u državama članicama iz revizijskog uzorka.

Komisijinom ocjenom aranžmana za praćenje i kontrolu koje su predložile države članice pravilno su utvrđeni nedostatci i manjkavosti koje zahtijevaju dodatne mjere. Međutim, ocjena se u određenoj mjeri temeljila na opisu sistema koji se tek trebaju uspostaviti.

Sud također napominje da su neke države članice odlučile da neće upotrebljavati alat Komisije za rudarenje podataka i utvrđivanje nivoa rizika, čime bi se mogla smanjiti njegova ukupna korisnost i povećati rizik od neotkrivanja prijevara i dvostrukog finansiranja u relevantnoj državi članici.

Ovo je prva u nizu revizija koje će Sud provesti u vezi s Mehanizmom za oporavak i otpornost.

(Revizije info, Izvor: ERS)