Novosti

REVIZORI DISTRIKTA OBJAVILI I POSLJEDNJI IZVJEŠTAJ IZ OVOGODIŠNJEG PLANA FR – DIREKCIJA ZA FINANSIJE KRŠI ČITAV NIZ ZAKONA

Revizori su utvrdili da Direkcija za finansije Brčko distrikta krši Zakono o Direkciji, Zakon o budžetu Brčko distrikta BiH, Zakon o državnoj službi u tijelima javne uprave BD BiH, Zakon o Poreznoj upravi BD, Zakon o računovodstvu i reviziji, Zakona o reviziji javne uprave i institucija u Brčko distriktu BiH.

Danas, 05.12.2022., Ured za reviziju javne uprave i institucija Brčko distrikta objavio je 30. izvještaj o provedenoj finansijskoj reviziji za 2021. godinu – za Direkciju za finansije Brčko distrikta. Time je u potpunosti ispunjen plan finansijskih revizija za ovu godinu.

Nadležnosti Direkcije za finansije Brčko distrikta su: prikupljanje i raspodjela javnih prihoda Brčko distrikta, provođenje politike u oblasti finansija Brčko distrikta, donošenje provedbenih propisa iz oblasti finansija i njihovo objavljivanje u Službenom glasniku Distrikta, provođenje zakona i drugih propisa, davanje mišljenja o primjeni propisa iz oblasti finansija, podnošenje izvještaja Skupštini Brčko distrikta o raspoloživosti prihoda za godišnji budžet, učestvovanje u pripremi prijedloga godišnjeg budžeta u koordinaciji s dogradonačelnikom Brčko distrikta, dostavljanje izvještaja o izvršenju budžeta u skladu sa Zakonom, potvrđivanje raspoloživosti sredstava za sve rashode, transfere, investicije i kretanja sredstava Brčko distrikta na svim računima Brčko distrikta, te, obavljanje drugih nadležnosti u skladu sa Statutom i zakonom.

Direkcija je od revizora, za finansijsku reviziju za 2021., dobila mišljenje s rezervom, zbog kršenja niza zakona.

Detektovano je da Direkcija nije, u skladu sa svojim nadležnostima – koje su regulirane Zakonom o Direkciji za finansije Brčko distrikta BiH – u koordinaciji s dogradonačelnikom, pravovremeno pokrenula aktivnosti na donošenju dokumenta okvirnog budžeta i nacrta budžeta, i to u rokovima propisanim odredbama Zakona o budžetu Brčko distrikta BiH i Odluke o načinu pripreme zahtjeva za izradu budžeta Brčko distrikta BiH, kako bi Vlada Brčko distrikta BiH iste na vrijeme proslijedila Skupštini Brčko distrikta u daljnju zakonsku proceduru.

Revizori su utvrdili da je Direkcija, za obavljanje poslova ispražnjenih radnih mjesta, angažovala zaposlene zaključivanjem ugovora o obavljanju posebnih poslova. Za iste je ukupno isplaćeno cca. 308.000 KM – za poslove koji se pojavljuju u okviru redovitih aktivnosti! Za šta ne postoji osnove u Zakonu o državnoj službi u tijelima javne uprave Brčko distrikta BiH. Također nije sastavljena analiza i ocjena efikasnosti i efektivnosti obavljenih poslova.

Revizijom je utvrđeno i da se evidentiranje poreznih prijava ne vrši po prijemu porezne prijave, te da iznosi poreznih obaveza u evidencijama Porezne uprave nisu ažurni, što nije u skladu sa Zakonom o Poreznoj upravi Brčko distrikta.

Takođe, knjigovodstvene evidencije poreznih potraživanja iz glavne knjige nisu usklađene s analitičkim evidencijama poreznih poraživanja iz pomoćnih knjiga, odnosno analitičkih poreznih evidencija, što nije u skladu sa odredbama članka 9 Pravilnika o računovodstvu budžeta Brčko distrikta BiH.

Elaborat o popisu nije potpun, jer u isti nisu uključena sva potraživanja za poreze iz analitičkih poreznih evidencija Porezne uprave što nije u skladu sa Pravilnikom o računovodstvu i finansijskom izvještavanju. Osim toga, prije pristupanja popisu, Direkcija nije izvršila sravnjenje proknjiženih podataka u glavnoj knjizi i pomoćnim knjigama u pogledu njihove tačnosti i nije usuglasila dužničko vjerovničke odnose s pravnim osobama s kojima ostvaruje poslovnu suradnju, kako je propisano Zakonom o računovodstvu i reviziji.

Za otklanjanje uočenih nepravilnosti, grešaka i nezakonitosti, revizori su Direkciji za finansije Brčko distrikta dali čak 26 preporuka.

Od prošle godine datih preporuka, u potpunosti je realizovano tek 5. Još dvije su djelimično realizovane. A čak 23 su nerealizovane, od čega 7 najmanje tri posljednje godine.

Pritom, Direkcija nije Uredu za reviziju javne uprave i institucija u Brčko distriktu BiH, dostavila program mjera u zakonskom roku, odnosno nije postupila u skladu odredbama člana 17 stavka 3 Zakona o reviziji javne uprave i institucija u Brčko distriktu BiH.

(T.H., Revizije info)