Komentari i analize

OPŠTINA PETROVAC OD 12 REVIZORSKIH PREPORUKA IZ 2018. REALIZOVALA SAMO 3, PA „SKOKNULA“ NA PANEL DISKUSIJU

Angažman civilnog društva, na poboljšanju funkcionisanja naših institucija i njihovog poštovanja kontrolnih mehanizama države i zakona, je za pohvalu, ali, zar zaista našim vlastima neko treba da kaže da je neprihvatljivo da se od 12 revizorskih preporuka za 4 godine realizuje samo 3 (ili od 15 dvije, od 11 nijedna, itd.). I da im se broj preporuka (a to podrazumijeva i broj uočenih nepravilnosti u radu) sa godinama ne smanjuje, nego povećava.

Nakon tromjesečne pauze, Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske počela je ubrzano da objavljuje preostale planirane izvještaje o finansijskoj reviziji za 2021. godinu.

Nakon 3 objavljena 28. i dva objavljena 29. novembra, prvi dan decembra, objavjena su još dva od za ovu godinu planiranih izvještaja – za Opšinu Petrovac i JZU Dom zdravlja Foča.

Ukupno je do sada objavljeno 67 izvještaja finansijske revizije za 2021. (60, po planu, do 31.08. i 7 od 18 izvještaja koje treba objaviti do kraja godine). Što je 86% od plana za ovu godinu.

Obje institucije za koje su izvještaji objavljeni 01.12. dobile su mišljenje s rezervom za obje komponente finansijske revizije – i za finansijske izvještaje i za usklađenost sa zakonima. Time se procenat dosad revidiranih institucija koje su dobile mišljenje sa rezervom za obje komponente finansijske revizije popeo na 40%. Dok je procenat onih sa oba pozitivna mišljenja 36%.

Dosad revidiranih 67 institucija dobilo je ukupno 562 preporuke, za otklanjanje uočenih nepravilnosti, grešaka i nezakonitosti. Od toga, Dom zdravlja Foča 11, a Opština Petrovac 17.

U Domu zdravlja Foča finansijska revizija je izvršena po prvi put od kako postoji Glavna služba za reviziju, a Opštini Petrovac ovo je četvrta finansijske revizia – zadnja prethodna izvršena je za 2018. godine, i od tada datih 12 preporuka, u međuvremenu je u potpunosti realizovao samo 3.

Preporuke (za Opštinu Petrovac) koje nisu provedene odnose se na popis imovine i obaveza, priznavanje i evidentiranje poslovnih transakcija u vezi prihoda, rashoda, finansijske i nefinansijske imovine, trajnih izvora, vanbilansne evidencije, postupak dodjele subvencija, sačinjavanje Bilansa novčanih tokova i napomena uz finansijske izvještaje, provođenje postupaka javnih nabavki, te na donošenje programa o utrošku namjenskih sredstava naknada za vode i zaštite od požara i usklađivanje Odluke o osnivanju komunalnog preduzeća sa Zakonom o komunalnim djelatnostima. Djelimično provedena je preporuka koja se odnosi na dodjelu grantova.

U ovom kontekstu, kuriozitet je da su ovih dana (30.11.2022.) predstavnici (i) ove opštine prisustvovali panel diskusiji „Unapređenje javne revizije na lokalnom nivou“, u organizaciji Centara civilnih inicijativa, čiji je cilj bio upravo poboljšanje realizacija revizorskih preporuka, od strane lokalnih vlasti. Angažman civilnog društva, na poboljšanju funkcionisanja naših institucija i njihovog poštovanja kontrolnih mehanizama države i zakona, je za pohvalu, ali, zar zaista našim vlastima neko treba da kaže da je neprihvatljivo da se od 12 revizorskih preporuka za 4 godine realizuje samo 3 (ili od 15 dvije, od 11 nijedna, itd.)? I da im se broj preporuka (a to podrazumijeva i broj uočenih nepravilnosti u radu) sa godinama ne smanjuje, nego povećava?

 (T.H., Revizije info)