Komentari i analize

NOVI REVIZORSKI IZVJEŠTAJ – ISTI NEDOSTACI I LOŠE OCJENE, KOD MINISTARSTVA RADA I BORAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE RS

Izostanak parlamentarnog nadzora kroz rasprave na sjednicama radnih tijela, svakako je i revidiranim subjektima, stavio do znanja da i ako ne poprave stanje u određenoj oblasti, neće biti nikakvih posljedica.  

Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske je u maju 2021. godine, objavila izvještaj o izvršenoj finansijskoj reviziji Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite, koja se odnosila na period 01.01.-31.12.2020. godine. Revizori su, ovom ministarstu, nakon provedene revizije, dala mišljenje s rezervom za obje komponente finansijske revizije – i za finansijske izvještaje i za usklađenost poslovanja sa zakonima i drugim propisima.

Shodno datom mišljenju, Odbor za reviziju NS RS je pozvao predstavnike Ministarstva na sjednicu, kako bi se raspravilo koji su razlozi za ovakve ocjene, kao i da se navedu preduzeti koraci, u pravcu otklanjanja uočenih nepravilnosti, kroz realizaciju datih preporuka. Međutim, Odbor za reviziju NS RS nije imao kvorum za sjednicu u junu 2021. godine, a na sjednici koja se trebala održati 29.09.2021. godine, kvorum se raspao prije nego je ova tema došla na red. Do kraja 2021. godine, Odbor je održao još jednu sjednicu, ali revizorski izvještaj za Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite nije bio više na dnevnom redu. Ništa se u vezi ovog izvještaja nije promijenilo ni na zakazanim sjednicama u februaru i martu 2022., koje su zbog opstrukcije u radu, od strane poslanika skupštinske većine, nerealizovane.

Posljedica neurađenog posla, odnosno parlamentarnog nadzora nad realizacijom datih revizorskih preporuka, jeste ponavljanje istih ili sličnih grešaka u radu od strane Ministarstva, a na šta je ukazala GSzRJS, ponovo dajući, ovom ministarstvu, mišljenja s rezervom za obje komponente finansijske revizije.

Novi izvješta, za finansijsku reviziju za 2021. objavljen je 20.05.2022. godine. U odnosu na izvještaj iz prethodne godine, povećan je broj revizorskih preporuka sa devet na deset. U izvještaju revizije je navedeno da je od devet preporuka datih 2020. godine, provedeno njih tek četiri, dok je pet preporuka neprovedeno, te su ponovljene i u novom izvještaju.

Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite kontinuirano ne uspijeva ili nedovoljno radi na provođenju preporuka koje se odnose na zasnivanje radnog odnosa sa imenovanim savjetnicima u skladu sa članom 39., a zaključivanje ugovora o djelu u skladu sa članom 205. Zakona o radu. Takođe, Ministarstvo nije izvršilo usklađivanje rješenja o odobravanju naknade za korištenje mobilnih telefona i troškova reprezentacije sa Smjernicom Vlade RS o priznavanju troškova mobilnih telefona od 26.03.2013. godine.

Ministarstvo nije uspjelo ni sastaviti izvještaj o izvršenom godišnjem popisu u skladu sa članom 100 Pravilnika o budžetskim klasifikacijama, sadržini računa i primjeni kontnog plana za budžetske korisnike.

Kada govorimo o kvalifikacijama, odnosno konkretnom osnovu za izrečene ocjene, njihov bro je povećan sa tri u 2020. godini, na pet u 2021. godini.

Iz godine u godinu, po istom principu se ponavljaju iste greške u vezi finansijskih sredstava za odlikovane borce i prosto je neshvatljivo da u Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite ne postoji volja za odgovornijim odnosom u ovom segmentu.  Kako to izgleda, najbolje je prikazati kroz kvalifikaciju iz 2021. godine:

„Ostali rashodi obračunskog karaktera precijenjeni su u iznosu od 13.596.039 KM, a potcijenjeni su tekući rashodi koji se odnose na doznake za godišnji borački dodatak u iznosu od 7.926.893 KM, doznake za odlikovane borce u iznosu od 3.708.567 KM, otpremnine po članu 152. Zakona o radu u iznosu od 891.130 KM i transfer Fondu zdravstvenog osiguranja u iznosu od 1.069.449 KM. Navedeni rashodi nisu iskazani u skladu sa članom 100. Pravilnika o budžetskim klasifikacijama, sadržini računa i primjeni kontnog plana za budžetske korisnike jer isti predstavljaju tekuće rashode koji zahtjevaju odliv novčanih sredstava i ne predstavljaju rashode obračunskog karaktera.“

Kvalifikacija za 2020. godinu je bila gotovo identična, jedina razlika je u novčanim iznosima:

„Ostali rashodi obračunskog karaktera precijenjeni su u iznosu od 17.187.985 KM, a potcijenjene su tekuće doznake za borački dodatak za 9.961.963 KM, tekuće doznake za odlikovane borce za 3.648.658 KM, otpremnine za 732.547 KM i transfer Fondu zdravstvenog osiguranja za zdravstvenu zaštitu boraca, ratnih vojnih invalida, porodica poginulih boraca i civilnih žrtava rata za 2.844.817 KM. Navedeni rashodi nisu iskazani u skladu sa članom 100. Pravilnika o budžetskim klasifikacijama, sadržini računa i primjeni kontnog plana za budžetske korisnike jer isti predstavljaju tekuće rashode koji zahtjevaju odliv novčanih sredstava i ne predstavljaju rashode obračunskog karaktera.“

Sve prethodno navedeno govori o izuzetno velikom značaju funkcionalnog Odbora za reviziju, kao korektiva, koji bi trebao biti posvećen zaštiti javnog interesa i javnog novca i koji prati, savjetuje i donosi zaključke kojim bi se unaprijedila realizacija revizorskih preporuka i rad revidiranih subjekata. Odgovorno skupštinsko radno tijelo da je radilo u skladu sa svojim mandatom, sigurno bi moglo izvršiti uticaj prema revidiranim subjektima, kako bi se otklonili uočeni nedostaci, kroz praćenje realizacije preporuka. Izostanak parlamentarnog nadzora kroz rasprave na sjednicama radnih tijela, svakako je i revidiranim subjektima, stavio do znanja da i ako ne poprave stanje u određenoj oblasti, neće biti nikakvih posljedica.

Pošto je za promjene u radu aktuelnog kasno, možemo se samo nadati da će nakon oktobarskih izbora biti uspostavljen funkcionalan, efikasan i stranačkim politikama i uticaju manje podložan sastav Odbora za reviziju, koji će biti usmjeren ka boljim rezultatima, odnosno svom doprinosu efikasnijem funcionisanju javnih ustanova i preduzeća, u cilju povećanja kvaliteta života građana Republike Srpske.

(N.Ž., Revizije info)