Komentari i analize

NEMA ČEGA KOD NAS NEMA – AGENCIJA ZA JAVNE NABAVKE KRŠI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA. I JOŠ ŠTOŠTA.

Revizori su, u izvještaju o provedenoj finansijskoj reviziji za 2021. godinu, konstatovali i da Agencija u postupku konkurentskog zahtjeva u pozivu za dostavu ponuda ne poštuje vlastitu instrukciju (drugim institucijama) u tom kontekstu.

Dva najčešća propusta koja u poslovanju institucija u BiH utvrđuju revizori su neregularnosti pri javnim nabavkama te zapošljavanje ljudi po ugovoru, za obavljanje poslova koji su redovni, sistematizovani poslovi, odnosno koji su poslovi koje bi stalno zaposleni u tim institucijama trebali da obavljaju u okviru svog radnog vremena i propisanih obaveza.

Agencija za javne nabavke BiH, pored toga što već drugu godinu za redom ne uspijeva realizovati revizorsku preporuku o usaglašavanju Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji sa važećim odlukama Savjeta ministara BiH o načelima za utvrđivanje unutrašnje organizacije organa uprave BiH, ima problema i sa prethodno navedenim propustima, zbog kojih je i dobila preporuke za njihovo otklanjanje.

Propusti u vezi sa javnim nabavkama, prema revizorima, nisu teški, pa tako nisu ni doveli u pitanje iskazano pozitivno mišljenje Ureda za reviziju institucija BiH o poslovanju ove agencije. Ali je svojevrstan kuriozitet da Agencija za javne nabavke krši Zakon o javnim nabavkama i vlastite instrukcije (drugim institucijama) u tom kontekstu.

Revizori su, naime, u izvještaju o provedenoj finansijskoj reviziji za 2021. godinu konstatovali da “Agencija u postupku konkurentskog zahtjeva u pozivu za dostavu ponuda nije zahtijevala dokaze o plaćenim direktnim i indirektnim porezima kako je propisala Instrukcijom od 10.09.2021. godine već je naknadno, prlikom zaključenja ugovora tražila ove dokaze.” Takođe su utvrdili da, “u postupku nabavke usluga održavanja informacionog sistema e-nabavke (192.285 KM bez PDV-a), Agencija nije zahtijevala garanciju za ozbiljnost ponude i garanciju za uredno izvršenje ugovora”, koje su predviđene Zakonom o javnim nabavkama kao mehanizam zaštite institucija od neprofesionalnog ponašanja ponuđača.”

Što se tiče zapošljavanja i trošenja budžetskih sredstava na obavljanje poslova koji su već jednom plaćeni, kroz plate stalno zaposlenih u instituciji, u 2021. Godini su tri lica bila angažovana na poslovima koji su iz djelokruga rada Agencije, a odnose se na poslove uređivanja arhive i zaštite registratorskog i arhivskog materijala, razvrstavanje, pregled i razvođenje akata, poslove revizije internih normativnih akata te poslove koordinisanja kompletnom dokumentacijom unutar odjela ljudskih potencijala i primjenjivanja zakonske regulative, za šta je ukupno isplaćeno 4.182 KM.

Suma nije velika, ali se radi o principu i (ne)poštovanju zakonskih propisa. Pa su revizori, u skladu s tim, preporučili Agenciji da angažovanje lica po ugovoru o djelu vrši isključivo za konkretne poslove koji nisu redovni i sistematizovani poslovi.

(T.H., Revizije info)