Komentari i analize

NAJLOŠIJE REVIZORSKE OCJENE ZA VLADU RS U POSLJEDNJIH 6 GODINA

Doduše, ovo su još uvijek znatno bolje ocjene od onih koje je Vlada dobijala u prethodnom periodu, kada je na čelu Glavne službe bio Duško Šnjegota, i kada je broj ministarstava sa obje pozitivne ocjene padao i na svega 3 a ministarstva Vlade RS još znala dobiti i negativno revizorsko mišljenje, čega u posljednjih 6 godina nije bilo.

U petak objavljenim izvještajem o finansijskoj reviziji za 2022. godinu Ministarstva energetike i rudarstva RS, kompletiran je „paket“ izvještaja koji se odnose na Vladu RS.

Završena je, dakle, finansijska revizija za 2022. za svih 16 ministarstava i za Generalni sekretarijat Vlade RS.

47% revidiranih subjekata (8 ministarstava) dobilo je pozitivne ocjene za obje komponente finansijske revizije – i za finansijske izvještaje i za usklađenost poslovanja sa zakonima i drugim propisima. Jedno pozitivno, a drugo mišljenje s rezervom dobilo je 6 ministarstava. Dok su samo dva ministarstva (Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite i Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo) i Generalni sekretarijat Vlade dobili po dva mišljenja s rezervom.

U odnosu na prethodnu finansijsku reviziju, za 2021., ocjene su nešto lošije. Sa 9 na 8 smanjio se broj subjekata sa pozitivnim mišljenjem za obje komponente finansijske revizije. A za isto toliko se, sa prošlogodišnjih 2, povećao broj onih sa oba mišljenja s rezervom.

Pad je diskretan, ali dovoljan da ovogodišnji rezultati Vlade budu najlošiji u posljednjih 6 godina, kako je na čelu Glavne službe za reviziju Jovo Radukić, koji je na ovu dužnost imenovan nakon što je prethodni glavni revizor Duško Šnjegota, pod skandaloznim političkim pritiskom, podnio ostavku.

Tri godine za redom, od finansijske revizije za 2017., Vlada je, za svoje pojedinačne segmente, dobijala sve bolje ocjene (do nevjerovatnih 14, odnosno 82%, sa obje pozitivne ocjene u finansijskoj reviziji za 2019.), da bi naredne tri uslijedio pad, sve do aktuelnog rezultata, kada je po prvi put u posljednjih 6 godina broj subjekata sa obje pozitivne ocjene pao ispod 50%.

Doduše, ovo su još uvijek znatno bolje ocjene od onih koje je Vlada dobijala u prethodnom periodu, kada je na čelu Glavne službe bio Duško Šnjegota, i kada je broj ministarstava sa obje pozitivne ocjene padao i na svega 3 a ministarstva Vlade RS još znala dobiti i negativno revizorsko mišljenje, čega u posljednjih 6 godina nije bilo.

Slično kao i prethodne godine, dva ministarstva su poboljšala prethodne ocjene, a 4 pogoršala. Razlika je što je prethodne godine Generalni sekretarijat obje ocjene pogoršao sa pozitivnog na mišljenje s rezervom, a u ovoj je te ocjene zadržao.

Dva ministarstva koja su u finansijskoj reviziji za 2022. dobila bolje ocjene nego u prethodnoj, reviziji za 2021. su Ministarstvo finansija i Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS. Četiri koja su pogoršala svoje ocjene su Ministarstvo privrede i preduzetništva, Ministarstvo trgovine i turizma, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo.

Ukupan broj preporuka koje su, u finansijskoj reviziji za 2022. godinu, za otklanjanje uočenih nedostataka, grešaka i nezakonitosti, od revizora dobila ministarstva i Generalni sekretarijat Vlade RS je 74. Što je neznatno više od broja preporuka datih u prethodnoj reviziji.

5 ministarstava i Generalni sekretarijat dobili su manje preporuka nego nakon finansijske revizije za 2021., 5 ministarstava više a 6 je ostalo na identičnom broju preporuka.

Kuriozitet je da Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS i Ministarstvu saobraćaja i veza RS revizori nisu našli za shodno dati nijednu preporuku. S druge strane, Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo RS ih je dobilo 12, a Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite RS 10. Podsjetimo, uz Generalni sekretarijat Vlade RS, ovo su najlošije ocijenjena ministarstva – jedina koja u finansijskoj reviziji za 2022. nisu dobila pozitivno mišljenje ni za finansijske izvještaje ni za usklađenost poslovanja sa zakonima i drugim propisima.

Realizacija preporuka je i dalje loša. Od 71 preporuke date ministarstvima i Generalnom sekretarijatu Vlade u prethodnoj finansijskoj reviziji u potpunosti je realizovano tek njih 38. Dakle, svega nešto više od 50%.

Svega 6 ministarstava realizovalo je preko 50% njima datih preporuka. Još 3 i Generalni sekretarijat 50%.

Među onim sa realizacijom ispod 50% je Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite, koje pozitivno mišljenje ni za finansijske izvještaje ni za usklađenost poslovanja sa zakonima i drugim propisima nije dobilo već 11 godina zaredom. Pri čemu niti u Ministarstvu niti u Vladi na ovu činjenicu ne reaguju s adekvatnom ozbiljnošću.

(N.N., Revizije info)