Komentari i analize

GLAVNA SLUŽBA ZA REVIZIJU JAVNOG SEKTORA RS OBJAVILA PRVI IZVJEŠTAJ KOJI NEMA OBJE POZITIVNE OCJENE

Okružno javno tužilaštvo Doboj prva je institucija u RS, koja, nije dobila obje pozitivne ocjene u finansijskoj reviziji za 2020.

Glavna služba za reviziju javnog sektora RS 12.04. je objavila još dva izvještaja o provedenim finansijskim revizijama za 2020. godinu, čime se ukupan broj njenih izvještaja o finansijskim revizijama objavljenih u ovoj godini popeo na 15. I time prešao 20% od ovogodišnjeg plana, kojim je planirano 60 revizija do 31.08. i još 12 do 15.12.2021.

Objavljeni su izvještaji o reviziji Ministarstva unutrašnjih poslova RS i Okružnog javnog tužilaštva Doboj.

Ministarvo unutrašnjih poslova, nakon provedene revizije, dobilo je pozitivno mišljenje revizora za obje komponente finansijske revizije – i finansijske izvještaje i usklađenost sa zakonima i drugim propisima – kao i svih ostalih 13 institucija o kojim su dosad objavljeni izvještaji,

S druge strane, Okružno javno tužilaštvo Doboj prva je institucija u RS, koja, nije dobila obje pozitivne ocjene, finansijske revizije za 2020.

Naime, OJT Doboj, u koje je Glavna služba za reviziju ušla po prvi put u 20 godina svog rada, je dobilo pozitivno mišljenje za usklađenost poslovanja sa zakonima i drugim propisima, ali je za finansijske izvještaje dobilo – mišljenje s rezervom.

Revizori su, za ovakvu ocjenu, naravno naveli i obrazloženje.

“Manje su iskazani grantovi iz zemlje za iznos od 27.043 KM, jer evidentiranje doznačenih sredstava sa uslovom za utrošak istih nije izvršeno u skladu sa članom 109. stav (3) Pravilnika o računovodstvu, računovodstvenim politikama i računovodstvenim procjenama za budžetske korisnike.” Takođe:

“Više su iskazani rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga za iznos od 19.532 KM, jer je povrat neutrošenog dijela grant sredstava evidentiran na navedenim rashodima, iako isti nisu nastali, što nije u skladu sa članom 90. i 92. Pravilnika o budžetskim klasifikacijama, sadržini računa i primjeni kontnog plana za budžetske korisnike.”

Za otklanjanje uočenih nedostataka u finansijskim izvještajima, revizori su glavnom okružnom javnom tužiocu dali preporuku da obezbijedi da se evidentiranje grantova u novcu, koji su uslovljeni, vrši u skladu sa Pravilnikom o računovodstvu, računovodstvenim politikama i računovodstvenim procjenama za budžetske korisnike, a rashodi i obaveze priznaju u skladu sa Pravilnikom o budžetskim klasifikacijama, sadržini računa i primjeni kontnog plana za budžetske korisnike.

Zanimljivo je da su, pored pozitivne ocjene za usklađenost sa zakonima, glavnom okružnom javnom tužiocu date i dvije preporuke za otklanjanje nedostataka u ovom segment: da obezbijedi da se ugovori o djelu zaključuju u skladu sa Zakonom o radu, te, da se rješenja o naknadi troškova za usluge vještačenja donose nakon što troškovnici o naknadi za rad vještaka se sačine u skladu sa odredbama Uredbe o naknadi troškova u krivičnom postupku.

Naime, revizori su otkrili da je Tužilaštvo, u toku 2020. godine, zaključilo ugovor o djelu sa licem koje je obavljalo poslove koji su u djelatnosti Tužilaštva, što nije u skladu sa članom 205. Zakona o radu.

Dalje, prema odredbama Zakona o sistemu internih finansijskih kontrola u javnom sektoru i Uputstva o načinu i postupku uspostavljanja i sprovođenja sistema finansijskog upravljanja i kontrole, Tužilaštvo nije uspostavilo knjigu svih poslovnih procesa, što nije uskladu sa tačkom 22. podtačka 5. navedenog uputstva.

I, konačno: “Dio troškovnika koji su sačinjavali vještaci nije sačinjen u skladu sa Uredbom o naknadi troškova u krivičnom postupku, jer se primjera radi dio vještaka u troškovniku koji dostavljaju tužilaštvu pozivaju na Cjenovnik o nagradi i naknadi za rad vještaka, kojim je utvrđena usluga vještačenja u bodovima ili su kod dijela troškovnika navedeni samo iznosi naknade bez načina obračuna iste. Na osnovu ispostavljenih troškovnika o naknadi za rad vještaka, okružni javni tužilac je donosio rješenja o naknadi troškova, iako isti, u jednom dijelu nisu sačinjeni u skladu sa navedenom uredbom.”

Napomenimo i da je Ministarvo unutrašnjih poslova, takođe, dobilo 3 preporuke revizora – dvije za finansijske izvještaje i jednu za (ne)usklađenost sa zakonima.

Ova posljednja odnosi se na neusklađenost sa Zakonom o javnim nabavkama:

“Preporučuje se ministru da obezbijedi da se postupci javnih nabavki provode u skladu sa članom 15. stav (1) i (6) Zakona o javnim nabavkama.”

Inače, ovo ministarstvo je i u prethodnoj finansijskoj reviziji, za 2019., dobilo 3 preporuke, koje je, kako je navedeno u posljednjem izvještaju, i realizovalo.

(T.H., Revizije.info)