Komentari i analize

DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU OBJAVIO SVOJ PRVI OVOGODIŠNJI IZVJEŠTAJ – DOTAKAVŠI SE I EFIKASNOSTI ODGOVORA INSTITUCIJA NA PANDEMIJSKU KRIZU

Oblast zaštite i spašavanja ljudi od prirodnih i drugih nesreća unaprijeđena je više u formalnom smislu, jer aktivnosti koje su institucije BiH preduzimale u vrijeme pandemije nisu bile u funkciji efikasnog odgovora na krizu.”, zaključak je Ureda za reviziju institucija BiH.

Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine objavio je danas, 11.06., prvi od izvještaja planiranih svojim programom rada za 2021. godinu.

Radi se o izvještaju o stepenu realizacije preporuka za dva 2016. godine objavljena izvještaja revizija učinka – „Aktivnosti institucija BiH za provođenje zaštite i spašavanja u prirodnoj ili drugoj nesreći“ i „Upravljanje grantovima u institucijama Bosne i Hercegovine“.

“Rezultati praćenja realizacije preporuka iz izvještaja revizije učinka „Aktivnosti institucija BiH za provođenje zaštite i spašavanja u prirodnoj ili drugoj nesreći“, ukazuju na napredak u stanju u oblasti u odnosu na period kada je rađena revizija. Međutim, oblast zaštite i spašavanja ljudi od prirodnih i drugih nesreća unaprijeđena je više u formalnom smislu, jer aktivnosti koje su institucije BiH preduzimale u vrijeme pandemije nisu bile u funkciji efikasnog odgovora na krizu.”, navode iz Ureda.

Zaključci Ureda za reviziju potvrda su raširenog mišljenja u javnom prostoru o najneefikasnijem Vijeću ministara do sada, koje je igrajući političke igre oko nadležnosti, građanima BiH uskratilo potrebnu pomoć u situaciji pandemijske katastrofe. I dovelo do apsurdne situacije da ambasada prijateljske države, u pokušaju da navede vlast da radi svoj posao i spašava ljudske živote, šalje broj telefona proizvođača vakcina Predsjedavajućem, uz preporuku da što prije nazove.

Iz Ureda za reviziju navode da su pokrenute aktivnosti na donošenju strateških dokumenata, ali da oni još nisu usvojeni od strane Vijeća ministara BiH i Parlamentarne skupštine BiH. Dalje se nabraja: “Ažuriranje Procjene ugroženosti BiH od prirodnih i drugih nepogoda je rađeno 2017. i 2019. godine i to predstavlja osnovu za ažuriranje planova zaštite i spašavanja institucija BiH. Pokrenute su, ali nisu do kraja realizovane aktivnosti na uspostavljanju sistema hitnih poziva. Preduzimane su aktivnosti na osiguravanju funkcionalnijeg djelovanja Koordinacionog tijela BiH za zaštitu i spašavanje. Ipak, i pored preduzetih aktivnosti, funkcionalnost ovog tijela u vrijeme trajanja pandemije nije bila na zadovoljavajućem nivou.”

Ovakvi zaključci revizora, u bilo kojoj normalnoj, demokratskoj zemlji sa vladavinom prava bi bili razlog za promptnu ostavku ili smjenu izvršne vlasti. U partitokratiji, kojoj se daje još i nacionalni prizvuk, u kojoj ministri i poslanici javno izjavljuju da oni ne služe državi i građanima, nego svojoj stranci i lideru, preambiciozno je očekivati da će se uopšte osvrnuti na ovaj izvještaj.

U vezi sa drugom revizijom čija je realizacija preporuka analizirana u danas objavljenom izvještaju – revizijom učinka „Upravljanje grantovima u institucijama Bosne i Hercegovine“ – Ured za reviziju je konstatovao: blagi(!) napredak u odnosu na period kada je rađena revizija.

Što je, takođe, poražavajuće, jer se radi o reviziji urađenoj još 2016.

Revizori su, naravno, konkretni i sistematični, pa navode: “Institucije su unaprijedile sistem praćenja i kontrole namjenskog utroška sredstava. Postignut je napredak u odnosu na 2016. godinu u planiranju ciljeva i aktivnosti za dodjelu grantova. Međutim, iako je planiranje unaprijeđeno, i dalje kod nekih institucija planski dokumenti nemaju opisane pokazatelje rezultata te jedinice mjere i ciljne vrijednosti koje su jasne i mjerljive. Stanje je nepromijenjeno kod procedura dodjele grantova. Postupci dodjele se i dalje razlikuju i u segmentu koji se odnosi na uređenost procedura kreiranjem obrazaca za prijavu, pravima aplikanata u toku i nakon postupka dodjele, načinu evaluacije prijava i sl. Dodjela grant sredstava iz tekuće rezerve je i dalje bez prethodno javno objavljenog poziva kojim bi se jasno definisali kriteriji, rokovi i uslovi za dodjelu ovih sredstava.”

Na kraju, Uredu za reviziju je preostalo samo da konstatuje da iako su preduzimane određene aktivnosti na unaprjeđenju, “još uvijek ima prostora za sistemsko uređenje obiju oblasti”, koje obrađuju pomenute revizije i da pozove na realizaciji datih preporuka koje još uvijek nisu realizovane.

A statistika, koju smo ostavili za kraj, je, zapravo, dodatno poražavajuća i sramotna.

Naime, od preporuka datih u izvještaju o reviziji učinka “Upravljanje grantovima u institucijama BiH” u potpunosti nije realizovana nijedna! Djelimično je realizovano 36%. Za 55% od datih preporuka realizacija je tek u početnoj fazi, a za 9% nisu čak preduzete nikakve aktivnosti na realizaciji.

Od preporuka datih u izvještaju revizije učinka “Aktivnosti institucija BiH za provođenje zaštite i spašavanja u prirodnoj ili drugoj nesreći” u potpunosti je realizovano tek 17%, djelimično 58%, a 25% su tek u početnoj fazi realizacije.

Nakon 5 godina!

(TH, Revizije info)