Regija i svijet

DRŽAVNA REVIZORSKA INSTITUCIJA CRNE GORE: POLITIKA RODNE RAVNOPRAVNOSTI NE PROVODI SE U DOVOLJNOJ MJERI USPJEŠNO

Prema rezultatima Indeksa demokratije iz decembra 2020. godine, a u poređenju sa mjerenjima iz 2007. godine, rodna ravnopravnosti u Crnoj Gori je na istom nivou kada je riječ o ravnopravnom učešću žena u društvenom životu, vlasti, diskriminaciji prilikom zapošljavanja i diskriminaciji u preduzećima i institucijama. Najnegativniji trend se mjeri kada je riječ o govoru mržnje prema ženama u medijima. Istraživanje Ženske političke mreže o nasilju nad ženama u politici u Crnoj Gori pokazalo je da uprkos iskoracima, brojni sistemski nedostaci i dalje predstavljaju izazov za političku participaciju žena, a patrijarhalni stavovi, predrasude i nedovoljan interes partija ključne su prepreke za njihovo aktivnije bavljenje politikom. Ni rezultati ovih dana objavljenog revizorskog izvještaja DRI Crne Gore nisu ništa pozitivniji.

Državna revizorska institucija Crne Gore ovih je dana objavila izvještaj o provedenoj reviziji učinka „Uspješnost provođenja politike rodne ravnopravnosti u Crnoj Gori ”, kojom se trebalo odgovoriti na pitanje: Da li državni organi preduzimaju adekvatne mjere za uspostavljanje i uspješno provođenje politike rodne ravnopravnosti?

U izvještaju se podsjeća da je rodna ravnopravnost priznata kao osnovno ljudsko pravo od osnivanja Ujedinjenih nacija, a da je danas jedna od temeljnih vrijednosti svih demokratskih društava.

U Nacionalnoj strategiji održivog razvoja do 2030. godine, koja predstavlja implementacioni dokument Agende održivog razvoja 2030 u Crnoj Gori, kao najznačajniji problemi u crnogorskom društvu istaknuti su nedovoljna primjena Zakona o rodnoj ravnopravnosti u praksi, ograničena zastupljenost žena na odgovornim pozicijama i prisutnost tradicionalne podjele uloga između žene i muškarca. Ovim dokumentom je, shodno cilju održivog razvoja 5, eliminacija rodne diskriminacije prepoznata kao posebna mjera, koja podrazumjeva uklanjanje svih zakonskih, društvnih i ekonomskih barijera ženskom osnaživanju. No, konkretni rezultati su porazni.

Prema rezultatima Indeksa demokratije iz decembra 2020. godine, a u poređenju sa mjerenjima iz 2007. godine, nivo rodne ravnopravnosti je na istom nivou kada je riječ o ravnopravnom učešću žena u društvenom životu, vlasti, diskriminaciji prilikom zapošljavanja i diskriminaciji u preduzećima i institucijama. Najnegativniji trend se mjeri kada je riječ o govoru mržnje prema ženama u medijima. Istraživanje Ženske političke mreže o nasilju nad ženama u politici u Crnoj Gori pokazalo je da uprkos iskoracima, brojni sistemski nedostaci i dalje predstavljaju izazov za političku participaciju žena, a patrijarhalni stavovi, predrasude i nedovoljan interes partija ključne su prepreke za njihovo aktivnije bavljenje politikom.

Subjekti revizije koju je provela DRI Crne Gore bili su: Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava, Ministarstvo rada i socijalnog staranja, Ministarstvo finansija, Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma, te, Glavni grad Podgorica i Opština Berane (kao uzorak lokalnih samouprava).

Cilj revizije je bio utvrditi da li postoje rodno specifični ciljevi ili da li je rod integrisan u opšte ciljeve politike kako bi se garantovalo da oni doprinose otklanjanju rodnog jaza i kako bi se osiguralo da i žene i muškarci imaju jednake koristi od programa, projekata i usluga, te da li institucije preduzimaju adekvatne aktivnosti u cilju unapređenja rodne ravnopravnosti.

Krajnji cilj rodne revizije je da spriječi obnavljanje rodne diskriminacije u prividno rodno neutralnim politikama, programima i uslugama.

Ključni zaključak je očekivan: Provođenje politike rodne ravnopravnosti u Crnoj Gori nije u dovoljnoj mjeri uspješno.

Važeći normativni okvir podržava i afirmiše rodnu ravnopravnost u Crnoj Gori, iako još uvijek postoje izazovi u ostvarenju jednakosti u tretiranju i ostvarivanju prava za žene i muškarce. Međutim, institucionalno nedostaje odgovarajući cjelovit i koherentan okvir za ostvarivanje i unapređenje rodne ravnopravnosti u praksi, jer većina nadležnih i drugih državnih organa često nisu dosljedni ili u dovoljnoj mjeri posvećeni u provodjenju svojih zakonskih obaveza u vezi s rodnom ravnopravnošću ili su zaposleni u istim nedovoljno obučeni za provođenje rodnih politika. Stoga mehanizam odgovornosti za postizanje rodne ravnopravnosti pokazuje slabosti i u onim oblastima gdje postoji njegova odgovarajuća normativna uređenost. – navode iz DRI Crne Gore.

Konstatovano je i da Zakon o rodnoj ravnopravnosti, kao poseban akt koji uređuje ovu oblast, nije u dovoljnoj mjeri usaglašen sa potvrđenim međunarodnim ugovorima, opšte prihvaćenim standardima i odredbama relevantnih direktiva Evropske unije.

Takodje, identifikovani su nedostaci u provođenju i izvještavanju programskog rodnog budžetiranja, koji ukazuju na potrebu unaprjeđenja i preciznog definisanja nadležnosti i odgovornosti za provođenje budžetskih programa kod potrošačkih jedinica.

Revizijom je utvrđeno i da ne postoji dovoljno napredna i rodno raščlanjena statistika za praćenje stanja u društvu u ovoj oblasti

U cilju unaprjeđenja provođenja politike rodne ravnopravnosti u Crnoj Gori, Državna revizorska institucija Crne Gore dala je subjektima revizije 15 preporuka.

U skladu sa Protokolom o saradnji Državne revizorske institucije i Skupštine Crne Gore, konačan izvještaj DRI, nakon njegovog usvajanja na Kolegijumu DRI, dostavljen je Odboru za rodnu ravnopravnost Skupštine Crne Gore i vjerovatno će biti predmet rasprave na ovom odboru.

(T.H., Revizije info)