Novosti

DELEGATI DRŽAVNOG DOMA NARODA NISU OSJETILI POTREBU DA DISKUTUJU O IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU BUDŽETA NITI O IZVJEŠTAJU O NJEGOVOJ REVIZIJI

U Domu naroda državnog parlamenta, bez riječi diskusije i dodatnih zaključaka, usvojeni su izvještaj o izvršenju budžeta institucija BiH za 2019. godinu i izvještaj o njegovoj reviziji, i pored toga što ocjena revizora nije bila pozitivna i što je usvojeno svega 11% prethodno datih preporuka.  

U septembru objavljeni Izvještaj o obavljenoj finansijskoj reviziji izvršenja budžeta institucija Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, dan prije Dana državnosti Bosne i Hercegovine usvojen je na 13. sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH.

Prethodno je, 14. oktobra, usvojen na 13. sjednici Predstavničkog doma.

U oba doma, Izvještaj je, usvojen bez ikakve rasprave. Što je, u načelu, neprihvatljivo.

Radi se, naime, o konsolidovanom, zbrinom, izvještaju svih budžetskih korisnika, koji daje ukupnu sliku budžetske potrošnje na nivou institucija BiH. I koji, između ostalog, utvrđuje zajedničku odgovornost budžetskih korisnika, Ministarstva finansija i trezora i Vijeća ministara BiH.

A u kome je, od strane Ureda za reviziju, iskazano mišljenje s rezervom uz skretanje pažnje kako na finansijski izvještaj, tako i na usklađenost aktivnosti, finansijskih transakcija i informacija sa zakonima i drugim propisima.

Što znači da o jednom od najznačajnijih izvještaja koji dolazi na dnevni red Parlamenta, a u kome je Ured za reviziju konstatovao ozbiljne nedostatke, poslanici i delegati državnog parlamenta nemaju ništa reći?

Za razliku od Doma naroda, Predstavnički dom je bar, na prijedlog svoje Komisije za finansije i budžet usvojio zaključak kojim traži od Vijeća ministara BiH i Ministarstva finansija i trezora BiH da hitno pristupe sveobuhvatnoj realizaciji preporuka provedene revizije, te da Predstavničkom domu PSBiH najkasnije do 1.3.2021. godine dostave informaciju o realizaciji preporuka iz Izvještaja. I zaključak kojim Predstavnički dom traži od Vijeća ministara BiH i Ministarstva finansija i trezora BiH da hitno završe sa uspostavljanjem sistema internih kontrola u institucijama BiH.

Inače, Ured za reviziju je jasno naveo da je osnova za izražavanje mišljenja s rezervom na pomenuti finansijski izvještaj – nerealno iskazana pozicija stalnih sredstava u bilansu stanja, zbog izostanka evidentiranja određenih stalnih sredstava (nekretnina) i neriješenog statusa državne imovine.

Navedeno je i da i pored jasno Zakonom definisanih procedura i rokova, Zakon o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2019. godinu nije usvojen pravovremeno, već tek po isteku fiskalne godine, a finansiranje institucija BiH i servisiranje međunarodnih obaveza je vršeno tokom cijele godine na osnovu odluka Vijeća ministara BiH o privremenom finansiranju. Što je bila osnova za izražavanje mišljenja s rezervom na usklađenost aktivnosti, finansijskih transakcija i informacija sa zakonima i propisima.

Revizijom je obuhvaćena i implementacija preporuka datih u Izvještaju za 2018. godinu, koja pokazuje poražavajuće stanje, odnosno neodgovornost i ignorisanje Ureda za reviziju, na najvišem nivou. Od ukupno 53 date preporuke, naime, tek ih je šest (11% dakle) u potpunosti realizovano, 17 djelimično, za jednu preporuku nije bilo moguće dati ocjenu realizacije, a čak 29 preporuka nije realizovano ni u kom stepenu.

Kao kuriozitet, navedimo i to da je predsjedavajući sjednice Doma naroda, pri usvajanju Izvještaja o obavljenoj finansijskoj reviziji izvršenja budžeta institucija Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, greškom naveo da je taj izvještaj na Predstavničkom domu usvojen “na 12. sjednici održanoj 15.09.”, odnosno prije nego je Ured uopšte objavio pomenuti izvještaj i mjesec dana prije nego se to zaista desilo.

(TH, Revizije.info)