Komentari i analize

DA LI ĆE SKUPŠTINA USK ISPUNITI OBEĆANJE I RAZMOTRITI REVIZORSKE IZVJEŠTAJE? I MOŽE LI ONA NEŠTO URADITI ZATO ŠTO JOJ JE TO POSAO A NE KAO USLUGU NEKOME?

Iako je još početkom marta od rukovodstva Skupštine USK dobijeno obećanje da će se revizorski izvještaji vezani za ovaj kanton razmatrati na sjednicama Skupštine, to se (još) nije dogodilo. A njen predsjedavajući najavljuje da će se ti izvještaji naći na dnevnom redu sjednice Skupštine i razmatrati – „kako bi se pružila ruka saradnje nevladinom sektoru“???

Ured za reviziju institucija Federacije Bosne i Hercegovine je u 2021. godini, objavio tri izvještaja finansijske revizije za institucije sa područja Unsko-sanskog kantona.

Obavljene su finansijske revizije za 2020. i objavljeni prateći izvještaji za Ministarstvo privrede USK, Zavod zdravstvenog osiguranja USK i ŠPD „Unsko-sanske šume“ d.o.o. Bosanska Krupa.

Zavod zdravstvenog osiguranja dobio je mišljenje sa rezervom za usklađenost svog poslovanja sa zakonima i drugim propisima, te pozitivno mišljenje za finansijske izvještaje. Ovo je ujedno i jedino pozitivno mišljenje koje su, u ovom ciklusu revizija, dobili subjekti iz Unsko-sanskog kantona.

Ministarstvo privrede USK i ŠPD „Unsko-sanske šume“ naime, dobili su mišljenje s rezervom za obje komponente finansijske revizije.

Kako je kontrola trošenja javnog novca jedan od ključnih zadataka Skupštine, za očekivati bi bilo da su ovi revizorski izvještaji ekspresno našli put do dnevnog reda neke od sjednica Skupštine održanih u 4. kvartalu 2021. (jer su sva tri izvještaja objavljena do kraja septembra te godine).

No, to se nije desilo.

A posebno je problematično što se o izvještajima uopšte počelo govoriti tek na „intervenciju“ jedne nevladine organizacije.

Centri civilnih inicijativa, naime, u pokušaju da doprinesu povećanju efikasnosti revizije u BiH, i njenog uticaja na pozitivne društvene promjene i kvalitet života u zemlji, provodi kampanju u kojoj revizorske izvještaje koji su vezani za određene administrativno-teritorijalne jedinice, pokušava da stavi na dnevni red sjednica institucija vlasti u tim jedinicama, prije svega skupština (ili općinskih vijeća, ako se radi o jedinicama lokalne samouprave u FBiH). Pa su se tim povodom, sa odgovarajućom inicijativom, obratili i rukovodstvu Skupštine USK.

Međutim, iako je još početkom marta od rukovodstva Skupštine dobijeno obećanje da će se revizorski izvještaji razmatrati, to se (još) nije dogodilo.

Održane su, u međuvremenu, četiri redovne sjednice Skupštine USK, posljednja juče 14.07.2022. godine.

Na prethodne tri sjednice nije bilo govora o revizorskim izvještajima, izuzev činjenice, da je pri izvještavanju o radu ŠPD „Unsko-sanske šume“, za 2020. i 2021. godinu, direktor ovog preduzeća, spomenuo da su realizovane sve preporuke iz izvještaja finansijske revizije.

Na posljednjoj, juče održanoj, sjednici, revizorski izvještaji su spominjani, ali se o njima nije raspravljalo, jer ih Kolegij Skupštine nije stavio na dnevni red, ignorišući zahtjev koji su im prethodno poslali iz Centara civilnih inicijativa.

No, iako nisu dobili priliku da o njima raspravljaju, više poslanika se revizorskih izvještaja dotaklo u svojim poslaničkim pitanjima i inicijativama, na početku sjednice.

Poslanica Vildana Alibabić ističući da je ovo najlošiji saziv Skupštine USK od osnivanja, konstatovala je da na Skupštini nisu razmatrani ni izvještaji o izvršenju Budžeta USK, kao ni nijedan revizorski izvještaj Ureda za reviziju Federacije BiH.

Poslanik Ekrem Prošić je pitao predsjedavajućeg Skupštine USK, zašto ova Skupština ne razmatra revizorske izvještaje, dodajući da su uočeni mnogobrojini propusti u njima i dodavši da poslanici trebaju imati mogućnost da o ovoj temi diskutuju i da čuju kako će se i jesu li se otklonile nepravilnosti.

Da li će Skupština USK uopšte razmatrati revizorske izvještaje, u aktuelnom sazivu, zasad je neizvjesno. Jer se sa sigurnošću ne zna ni da li će više uopšte biti sjednica Skupštine prije opštih izbora u oktobru.

Predsjedavajući Skupštine USK Razim Halkić – protiv koga je prije dvadesetak dana Općinski sud u Bihaću potvrdio optužnicu Kantonalnog tužilaštva zbog krivičnog djela Primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem – tvrdi da hoće. I da je Kolegij Skupštine USK, upoznat sa dopisom CCI-a, te da će revizorske izvještaje Skupština USK razmotriti na sjednici Skupštine USK koja se planira krajem avgusta 2022. godine.

Predsjedavajući je, u svojoj izjavi dodao i nešto u najmanju ruku čudno. Da će se pomenuti izvještaji naći na dnevnom redu sjednice Skupštine i razmatrati – „kako bi se pružila ruka saradnje nevladinom sektoru“.

Dakle, ne zato što je zadatak Skupštine da kontrolišu rad javnih institucija i preduzeća i trošenje javnog novca, ne zato da bi uradili svoj dio posla u kontekstu procesa javne revizije i izvršili pritisak na revidirane subjekte da realizuju date im preporuke za otklanjanje uočenih nedostataka, grešaka i nezakonitosti, ne zato što brinu o interesima građana svog kantona,… Nego zato da, takoreći, učine uslugu jednoj nevladinoj organizaciji???

Jer je, u ovoj zemlji, logično da nevladine organizacije i mediji više brinu o interesu građana i izvršavanju zakonskih i ustavnih obaveza institucija, nego političari? Oni, valjda, mogu brinuti samo o svojim platama i povlasticama. I trgovini uticajem.

(Ž.N. i N.N., Revizije info)