Regija i svijet

Crna Gora: REALIZOVANA REVIZORSKA PREPORUKA U VEZI SA SREDSTVIMA ZA FINANSIRANJE RADA ŽENSKIH ORGANIZACIJA POLITIČKIH STRANAKA

Senat Državne revizorske institucije Crne Gore se upoznao sa dopisom Ministarstva finansija i socijalnog staranja Vlade Crne Gore od 10. marta t.g, kojim obavještava Instituciju da je Ministarstvo realizovalo preporuku povodom revizije Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja političkih subjekata, a koja se odnosi na izrađeni Pravilnik o obrascu godišnjeg izvještaja o prihodima, imovini i rashodima političkog subjekta.

Pravilnikom o obrascu godišnjeg izvještaja o prihodima, imovini i rashodima političkog subjekta je integrisana forma posebnog izvještaja o načinu i namjeni utroška sredstava za finansiranje redovnog rada ženskih organizacija.

Državna revizorska institucija je kroz revizije političkih subjekata utvrdila da godišnji konsolidovani finansijski izvještaj političkih subjekata ne sadrži poseban Izvještaj o načinu i namjeni utroška sredstava za finansiranje rada ženske organizacije, kako je to predviđeno odredbama člana 14 stav 9 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.

U skladu sa tim, DRI je dala preporuku Ministarstvu finansija i socijalnog staranja da podzakonskim aktom utvrdi formu posebnog izvještaja o načinu i namjeni utroška sredstava ženske organizacije političkog subjekta u cilju jednoobraznog načina izvještavanja.

Dopis Ministarstva finansija i socijalnog staranja povodom realizacije preporuke vezano za izvještavanje o finansiranju rada ženske organizacije je integralno objavljen na internet stranici Državne revizorske institucije Crne Gore.

(DRI CG / Revizije info)