Komentari i analize

TREĆINA OD SVIH DOSAD REVIDIRANIH DOMOVA ZDRAVLJA U REPUBLICI SRPSKOJ DOBILA NEGATIVNU OCJENU

43% domova zdravlja u RS nikad nije bilo predmet revizije. A 57% ostalih revidirani su samo jednom. I čak trećina od revidiranih dobila je negativnu ocjenu revizora.

Objavivši 21.08. Izvještaj o provedenoj finansijskoj reviziji JZU Dom zdravlja Doboj za 2019. godinu, Glavna služba za reviziju javnog sektora RS ispunila je svoj plan revizija zdravstvenih ustanova za ovu godinu.

Godišnjim planom revizija za 2020. godinu, naime, bila je planirana finansijska revizija 14 domova zdravlja u RS. I u planiranom roku je ista i završena i objavljeni su izvještaji, koji su prosljeđeni revidiranim ustanovama i Narodnoj skupštini, a dostupni su i javnosti na službenoj stranici Glavne sluzbe za reviziju.

Ovim se broj dosad – u 20 godina postojanja Glavne službe – revidiranih domova zdravlja popeo na 31. Od 54, koliko ih je ukupno.

Što znači da 43% domova zdravlja u RS nikad nije bilo predmet revizije. A ovih 57% što su revidirani – revidirani su samo jednom. Odnosno, u njih Glavna služba za reviziju nije ponovo ulazila ni u slučajevima kad je ocjena revizije bila negativna.

A čak trećina dosad revidiranih domova zdravlja – 11 od 31 – dobila je negativnu ocjenu. 5 od njih za obje a 6 za jedno od komponenti finansijske revizije.

Ako nije bilo promjene kriterija, pozitivno je da je od 14 domova zdravlja u kojim je izvršena finansijska revizija za 2019. samo jedan dobio negativnu ocjenu revizora. Naime, od 17 ranije izvršenih revizija domova zdravlja u Republici Srpskoj čak 10 ih je dobilo negativnu ocjenu Glavne službe za reviziju

Upravo činjenica da za 20 godina postojanja Glavne službe za reviziju RS, veći dio zdravstvenih ustanova u RS nije revidiran nijednom (a da o kontinuiranom praćenju stanja u ovoj oblasti ne govorimo), opredijelila je Glavnu službu za reviziju da u plan za ovu godinu uvrsti ovoliki broj domova zdravlja.

Naime, do 2016. godine revidirano je svega osam domova zdravlja, u 2017. devet, a u 2019. četrnaest.

Kuriozitet je da se ta odluka, da se posebna pažnja posveti domovima zdravlja, poklopila sa pandemijom. Ali je upravo zbog pandemije i sličnih situacija, ali i redovnih obaveza zdravstvenih ustanova, bilo potrebno da se stanje u toj oblasti provjeri, i na uočene nedostatke reaguje, znatno ranije.

No, činjenica je da je kapacitet Glavne službe za reviziju u neskladu sa obimom posla, odnosno brojem institucija pod njenom nadležnošću. Služba . naime, ima oko 70 zaposlenih, i permanentno funkcioniše sa popunjenošću kapaciteta tek nešto višom od 70% od sistematizacijom predviđene, A odgovorna je za reviziju čak 950 subjekata u Republici Srpskoj.

Pri tome, neodgovarajući odnos Narodne skupštine, Vlade i Tužilaštva RS u značajnoj mjeri opstruira pokušaje Glavne službe za reviziju da, svojim nalazima i preporukama za otklanjanje uočenih nedostataka, pozitivno utiče na stanje u institucijama u RS, a time i na život građana.

(T.H., revizije.info)