Komentari i analize

SVI NISU ISTI – HAN PIJESAK DRUGA OPŠTINA U RS SA POZITIVNOM OCJENOM REVIZORA

Za razliku od Opštine Novo Goražde, za koju je izvještaj o provedenoj finansijskoj reviziji objavljen istovremeno i koja je od revizora dobila negativno mišljenje, Opština Han Pijesak dobila je pozitivnu ocjenu nakon provedene finansijske revizije za 2019. godinu.

Od 20 opština (računajući i Grad Zvornik), u koliko je Glavna služba za reviziju javnog sektora RS planirala izvršiti finansijsku reviziju za 2019. godinu, do sada je revizija završena i izvještaji objavljeni za njih 7.

Tri (Lopare, Kotor Varoš i Višegrad) su dobile mišljenje s rezervom i za finansijske izvještaje i za usklađenost poslovanja sa zakonima. Dvije (Srebrenica i Novo Goražde) su za jednu od komponenti finansijske revizije dobile mišljenje s rezervom a za drugu – negativno mišljenje. A dvije (Bratunac i Han Pijesak) su dobile pozitivna mišljenja za obje komponente finansijske revizije.

Evidento je, dakle, da ne stoji ona defitistička mantra “Svi su isti”. Nisu. A to odlično ilustruju podaci iz dva posljednja objavljena izvještaja.

31. jula, naime, objavljeni su izvještaji o provedenim finansijskim revizijama za 2019. godinu, za opštine Novo Goražde i Han Pijesak. Obje opštine su prethodno revidirane po 3 puta – 2006., 2010. i 2015.

I dok je Novo Goražde dobilo do sada najlošiju ocjenu revizora – negativno mišljenje za finansijske izvještaje, Opština Han Pijesak ima do sada najbolju ocjenu – pozitivno mišljenje i za finansijske izvještaje i za usklađenost sa zakonima.

Ova razlika postaje logična obratimo li pažnju na brojeve preporuka koje su revizori davali ovim institucijama, u cilju otklanjanja uočenih nedostataka, grešaka i nezakonitosti u radu.

Dok se administracija Novog Goražda, praktično, nije obazirala na date joj preporuke, pa je njihov broj kontinuirano rastao, a od 20 preporuka datih joj za 2015. godinu, realizovano je tek 6, u Han pijesku su revizorske preporuke shvatili vrlo ozbiljno, te se njihov broj iz godine u godinu smanjivao, a od 7 revizorskih preporuka datih za 2015. realizovali su sve.

Dodatna potvrda ovome su i ocjene iz izvještaja o statusu datih preporuka prilikom revizije konsolidovanih finansijskih izvještaja za 2015. godinu. Ovi izvještaji objavleni su u drugoj polovini 2018. godine i Opština Novo Goražde je dobila “negativan zaključak o sprovođenju preporuka, a Opština Han Pijesak “Pozitivan zaključak o sprovođenju preporuka”.

(T.H. revizije.info)