Komentari i analize

ŠIPOVO  – JOŠ JEDAN DOM ZDRAVLJA KOJI JE PROVEO SVE PREPORUKE GLAVNE SLUŽBE ZA REVIZIJU

Nakon kotorvaroškog i Dom zdravlja Šipovo realizovao sve preporuke koje su mu revizori dali nakon ranije provedene finansijske revizije.

Provođenje revizorskih preporuka za otklanjanje nedostataka uočenih pri reviziji poslovanja javnog sektora od presudne je važnosti za poboljšanje kvaliteta njihovog rada i usluga koje pružaju građanima.

Praksa u BiH, nažalost, govori da je procenat realizacije preporuka, u globalu, nezadovoljavajući, odnosno znatno ispod standarda razvijenih zemalja.

Institucije, nerijetko, umjesto da se promptno angažuju na njihovoj realizaciji, date preporuke često ignorišu ili ih tek djelimično realizuju. Jedan od primjera je JU Studentski centar „Nikola Tesla“ Banja Luka, o kome smo nedavno pisali, koji je u potpunosti proveo svega polovinu preporuka datih za otklanjanje nedostataka uočenih pri finansijskoj reviziji ove ustanove za 2018. godinu.

No, ima i pozitivnih izuzetaka. Posljednji objavljeni izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora RS ukazuje na jedan takav.

Radi se o Dom zdravlja Šipovo, koji je, nakon kotorvaroškog doma zdravlja, o kome smo takođe nedavno pisali, još jedna javna ustanova u Republici Srpskoj koja je u potpunosti realizovala sve prethodno joj date revizorske preporuke.

A radi se o preporukama datim nakon provedene finansijske revizije ove ustanove za 2017. godinu, kada je ovaj dom zdravlja dobio negativno mišljenje revizora za finansijske izvještaje i mišljenje s rezervom za usklađenost poslovanja sa zakonima i drugim propisima.

Svih 17 tada datih preporuka je (9 za finansijske izvještaje a 8 za usklađenost sa zakonima), prema nalazima revizijskog tima u sastavu Mira Savić i Vladimir Grahovac, su u potpunosti provedene. Uključujući i one koje se tiču poštovanja Zakona o javnim nabavkama, Zakona o platama zaposlenih lica u javnim ustanovama u oblasti zdravstva RS, Zakona o sistemu javnih službi, Zakona o računovodstvu i reviziji RS i Zakona o zdravstvenom osiguranju, čije je kršenje pri provedenoj finanijskoj reviziji za 2017. godinu utvrđeno.

Inače, Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske 2017. je prvi i do sada jedini put izvršila finansijsku reviziju Doma zdravlja Šipovo.

Naime, kapaciteti entitetskih revizorskih institucija u neskladu su sa brojem subjekata koji im je dat u nadležnost, zbog čega je mogućnost efikasne kontrole javnog sektora, pogotovo s obzirom na nepostojanje kulture odgovornosti, vrlo upitna.

(TH, Revizije info)