Novosti

REVIZORI UTVRDILI DA MINISTARSTVO PRIVREDE I PREDUZETNIŠTVA RS KRŠI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA, ZAKON O RADU I ZAKON O PLATAMA

Ministarstvo privrede i preduzetništva Republike Srpske u prethodnoj reviziji dobilo je pozitivna mišljenja za obje komponente finansijske revizije. U posljednjoj - ni za jednu.

Juče, 27.04., Glavna služba za reviziju javnog sektora RS objavila je i svoj 23. izvještaj o provedenoj finansijskoj reviziji za 2020. godinu.

Radi se o izvještaju o finansijskoj reviziji Ministarstva privrede i preduzetništva RS, koje je, uz Republičku komisiju za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti RS, jedina institucija, do sada, koja nije dobila pozitivno mišljenje bar za jednu komponentu finansijske revizije, odnosno, koja je dobila mišljenje s rezervom i za finansijske izvještaje i za usklađenost poslovanja sa zakonima i drugim propisima.

REVIZORI SU DATE OCJENE DETALJNO ARGUMENTOVALI

U obrazloženju mišljenja s rezervom za (ne)usklađenost sa zakonima i drugim propisima revizori su naveli da je nabavka goriva, u Ministarstvu, procijenjene vrijednosti 36.000 KM, provedena u dva odvojena postupka nabavke, a za nabavku putem konkurentskog zahtjeva u postupku žalbe, ponude kvalifikovanih ponuđača nisu ocjenjivane primjenjujući kriterijume za dodjelu ugovora utvrđene u tenderskoj dokumentaciji, što nije u skladu sa članovima 15. i 65. Zakona o javnim nabavkama.

Takođe, ugovor o nabavci računarske opreme sa izabranim ponuđačem nije zaključen u roku od deset dana od dana obavještavanja učesnika postupka o izboru najpovoljnijeg ponuđača a u slučaju zaključenih okvirnih sporazuma za usluge servisiranja i održavanja službenih vozila nije na portalu javnih nabavki objavljeno obavještenje o dodjeli svih ugovora u toku 2020. godine najkasnije 30 dana po isteku kalendarske godine, što nije u skladu sa članovima 98. i 74. Zakona o javnim nabavkama.

Pored Zakona o javnim nabavkama, revizori su konstatovali i kršenje Zakon o radu i Zakon o platama zaposlenih u organima uprave Republike Srpske. Naime, od marta 2020. godine jednom zaposlenom u Ministarstvu je isplaćivan mjesečni dodatak na platu suprotno članu 20. Zakona o platama zaposlenih u organima uprave RS. A u toku 2020. godine zaključeno je 14 ugovora o djelu sa osam izvršilaca za poslove koji predstavljaju redovnu, osnovnu djelatnost Ministarstva privrede i preduzetništva Republike Srpske, suprotno članu 205. Zakona o radu. “Poslovi i aktivnosti koji su navedeni u izvještajima o izvršenom poslu ne mogu se dovesti u vezu sa predmetom ugovora.”, naveli su revizori.

Mišljenje s rezervom za finansijske izvještaje revizori su Ministarstvu dali zbog značajne neusklađenosti stvarnog stanja sa podacima u izvještajima.

Naime, revizija je utvrdila da su za 747.169 KM više iskazani dugoročni zajmovi dati privrednim društvima, da je korekcija potraživanja po osnovu prodaje u zemlji više iskazana za 1.097.545 KM i ostala kratkoročna potraživanja za 54.423 KM. A da su niže iskazani rashodi od usklađivanja vrijednosti finansijske imovine za 710.616 KM, dugoročni zajmovi dati privrednim subjektima koji dospijevaju do godinu dana za 90.976 KM i korekcija dugoročnih zajmova datih domaćim nefinansijskim subjektima koji dospijevaju na naplatu do godinu dana za 1.808.161 KM, jer nije izvršena ispravka/korekcija dugoročnih zajmova datih privrednim društvima nad kojima je otvoren stečaj u toku 2020. godine i reklasifikacija dugoročnih zajmova u skladu sa članom 67. i 100. Pravilnika o budžetskim klasifikacijama, sadržini računa i primjeni kontnog plana za budžetske korisnike i članom 73. Pravilnika o računovodstvu, računovodstvenim politikama i računovodstvenim procjenama za budžetske korisnike.

DEVET PREPORUKA ZA MINISTRA

U cilju otklanjanja uočenih nedostataka u radu Ministarstva, revizori su dali 9 preporuka.

U kontekstu (ne)usklađenosti sa zakonima i drugim propisima, Ministru je preporučeno da obezbijedi da se:

1) prilikom provođenja postupaka javnih nabavki poštuju odredbe Zakona o javnim nabavkama,

2) istovremeno uz budžetski zahtjev Ministarstvu finansija RS dostavlja i nacrt kadrovskog plana u skladu sa Pravilnikom o načinu izrade i sadržaju kadrovskog plana u republičkim organima uprave,

3) utvrde kriterijumi za dodjelu grantova podrške učešću i organizaciji sajmova i manifestacija i da korisnici sredstava granta podnose izvještaj o utrošku primljenih sredstava najkasnije do isteka roka za podnošenje godišnjih finansijskih izvještaja u skladu sa Zakonom o izvršenju budžeta RS za fiskalnu godinu i Metodologijom upravljanja grantovima za programe i projekte koji se finansiraju ili sufinansiraju sredstvima budžeta RS,

4) zaposlenima isplaćuju naknade utvrđene Zakonom o platama zaposlenih u organima uprave Republike Srpske i poštuje Uredba o naknadama za službena putovanja u zemlji i inostranstvu za zaposlene u javnom sektoru RS i Pravilnik o naknadama i drugim primanjima zaposlenih i načinu korišćenja osnovnih sredstava i

5) angažovanje izvršilaca po ugovoru o djelu vrši za poslove van djelatnosti poslodavca u skladu sa članom 205. Zakona o radu.

Što se tiče finansijskih izvještaja, Ministru je preporučeno da obezbijedi da se:

1) popis imovine i obaveza vrši u skladu sa Pravilnikom o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem imovine i obaveza,

2) reklasifikacija dugoročnih zajmova datih privrednim društvima koji dospijevaju do godinu dana, procjena naplativosti i ispravka/korekcija zajmova koji dospijevaju do godinu dana koji nisu naplaćeni u roku od 12 mjeseci, vrši u skladu sa Pravilnikom o budžetskim klasifikacijama, sadržini računa i primjeni kontnog plana za budžetske korisnike i Pravilnikom o računovodstvu, računovodstvenim politikama i računovodstvenim procjenama za budžetske korisnike,

3) konta vanbilansne evidencije zatvaraju kada prestane mogući uticaj poslovnih događaja po kojem osnovu su nastale evidencije,

4) sačinjavaju Obrazloženja uz finansijske izvještaje koja sadrže objelodanjivanja o primijenjenim stopama amortizacije zahtijevana MRS JS 17 – Nekretnine, postrojenja i oprema i MRS JS 31- Nematerijalna imovina.

MINISTARSTVO NIJE PROVELO NI SVE PRETHODNO MU DATE PREPORUKE REVIZORA

Inače, Ministarstvo privrede i preduzetništva RS je u prethodnoj provedenoj finansijskoj reviziji, onoj za 2019. godinu, od Glavne službe za reviziju javnog sektora RS dobilo pozitivno mišljenje za obje komponente finansijske revizije (uz “skretanje pažnje” za usklađenost).

Revizori su tada izrekli četiri preporuke, od kojih su, nakon provjere pri ovogodišnjoj reviziji, dvije ocjenjene kao provedene, jedna je djelimično provedena a jedna neprovedena.

Nije provedena preporuka koja se odnosila na priznavanje i odobravanje rashoda reprezentacije u skladu sa Pravilnikom o naknadama i drugim primanjima zaposlenih i načinu korištenja osnovnih sredstava.

(TH, Revizije info)