Priče u fokusu

POLICIJA U DISTRIKTU 9 UZASTOPNIH GODINA DOBIJA POZITIVNO MIŠLJENJE REVIZORA

Pored onih manje ili više negativnih, rezultati nekih revizija su i pozitivni. Kod nekih institucija i godinama zaredom.

U Brčko distriktu BiH to je slučaj sa Policijom distrikta, koja od 2012. godine, nakon što je prethodno uglavnom imala mišljenje s rezervom, dobija pozitivno mišljenje od Ureda za reviziju javne uprave i institucija u Brčko distriktu.

No, interesantno je da istovremeno dobija relativno značajan broj preporuka za otklanjanje uočenih nedostataka, koji se kretao od svega 3 u reviziji za 2013. godinu, do 14 u reviziji za 2016., da bi nakon toga padao do 6 u reviziji za 2019. i 7 u posljednjoj, reviziji za 2020.

No, očigledno, Ured za reviziju nalaze koji su bili povod preporukama ne smatra dovoljno značajnim da bi uticali, odnosno promijenili, pozitivnu ocjenu koju Policija dobija.

Rezultat posljednje revizije, za 2020. 7 je sljedećih preporuka:

1. Potrebno je, da Policija preduzima aktivnosti na otklanjanju i prevazilaženju propusta i nepravilnosti utvrđenih u revizorskim izvještajima finansijskog poslovanja prethodnih godina.

2. Potrebno je, u cilju efikasnijeg poslovanja, uspostaviti sistem internih kontrola koji će eliminisati slabosti i doprinijeti efikasnom ostvarivanju ciljeva Policije.

3. Potrebno je da Odbor za praćenje implementacije Strateškog plana Policije Brčko distrikta BiH 2019–2023. godine, analizira izvještaje jedinica Policije, u skladu sa Programom rada Policije za 2020. godinu.

4. Potrebno je organizovanje rada u dežurstvu i pripravnosti regulisati podzakonskim aktom, u skladu sa članom 30 Zakona o platama i naknadama zaposlenih u Policiji Brčko distrikta BiH.

5. Potrebno je efikasno raspolagati sredstvima odobrenih Budžetom za 2020. godinu, kako je to predviđeno članom 10 stav 2. Zakona o izvršenju budžeta Brčko distrikta BiH za 2020. godinu.

6. Potrebno je blagovremeno pokretati postupke nabavki roba i usluga u skladu sa Planom nabavki roba i usluga.

7. Potrebno je izvršiti preknjižavanje datih vozila iz svoje evidencije stalnih sredstava u evidenciju stalnih sredstava korisnika motornih vozila.

Od 6 preporuka datih, od strane Ureda za reviziju, nakon prethodne, finansijske revizije za 2019. Policija Brčko distrikta u potpunosti je realizovala dvije, djelimično jednu a tri nije realizovala.

(TH, Revizije info)