Komentari i analize

NOVO GORAŽDE – JOŠ JEDNA OPŠTINA U RS SA NEGATIVNIM MIŠLJENJEM REVIZORA

Nakon Opštine Srebrenica i Opština Novo Goražde dobila je negativnu ocjenu nakon provedene finansijske revizije za 2019. godinu.

Nakon Opštine Srebrenica i Opština Novo Goražde dobila je negativnu ocjenu nakon provedene finansijske revizije za 2019. godinu.

Uz Dom zdravlja Brod, ovo su za sada jedine institucije u Republici Srpskoj koje su dobile negativnu ocjenu od Glavne službe za reviziju javnog sektora RS. Od 41 za koju su do sada objavljeni revizorski izvještaji.

Indikativno je da sve tri pripadaju lokalnom nivou, nad kojim je revizorski nadzor i najslabiji – pa je to i mogući uzrok ovako lošeg stanja u pojedinim institucijama. Ne zanemarujući, naravno, direktnu odgovornost rukovodilaca tih institucija.

Negativnu ocjenu sve tri pomenute institucije dobile su za jedan a ne za oba segmenta finansijske revizije (Za onaj drugi su sve tri dobile mišljenje s rezervom).

Za razliku od institucija koje su prethodno dobile negativnu ocjenu nakon provedene finansijske revizije za 2019., Opština Novo Goražde nije tu negativnu ocjenu dobila za usklađenost poslovanja sa zakonima i drugim propisima, nego za – finansijske izvještaje  (dok je za usklađenost, dakle, dobila mišljenje s rezervom).

Kao osnov za izracanje navedenih mišljenja Opštini Novo Goražde revizori su naveli kršenje Zakona o javnim nabavkama, Zakona o trezoru i čitavog niza pravilnika i uputstava koji regulišu finansijsko poslovanje.

KONTINUIRANO POGORŠAVANJE STANJA, USLJED IGNORISANJA REVIZORSKIH PREPORUKA

Ocjena finansijske revizije za 2019. najlošija je ocjena koju je do sada dobila Opština Novo Goražde. Ona je, naime, do sada revidirana, 3 puta – 2006., 2010. i 2015. I sva tri puta je dobijala mišljenje s rezervom i za finansijske izvještaje i za usklađenost sa zakonima.

S obzirom da je 2015. imala i “skretanje pažnje” i na rast broja revizorskih preporuka, možemo reći da se stanje u opštini Novo Goražde, umjesto da se, zahvaljujući revizorskim nalazima i preporukama, poboljšava, u kontinuitetu pogoršavalo.

Razlog tome se svakako može naći i u ignorisanju, odnosno slabom provođenju preporuka koje su revizori davali rukovodstvu Opštine, s ciljem ispravljanja uočenih nedostataka.

  1. godine je, tako, izvršena provjera stepena realizacije preporuka datih prilikom revizije finansijskih izvještaja Opštine Novo Goražde za 2015. godinu, čiji je epilog bio – “negativan zaključak” o sprovođenju preporuka.

Opština Novo Goražde je, naime, od ukupno 20 preporuka koje su date u Izvještaju o reviziji konsolidovanih finansijskih izvještaja Opštine Novo Goražde za 2015. godinu, u potpunosti provela svega 6 preporuka, djelimično 3, a 11 preporuka nije provela.

Broj revizorskih preporuka kontinuirano je rastao. Jer su na nerealizovane preporuke iz prethodnog perioda dodavane nove. Pa je, u odnosu na izvještaj za 2006. u kome je navedeno samo 9 preporuka, u izvještaju za 2019. Njih čak 25.

REVIZORI PODSJETILI NAČELNIKA OPŠTINE NA NJEGOVU ODGOVORNOST, U KONTEKSTU REVIZIJE I NJENIH REZULTATA

Glavna služba za reviziju javnog sektora RS je, u Izvještaju o provedenoj finansijskoj reviziji Opštine Novo Goražde, podsjetila da je Načelnik Opštine odgovoran za pripremu i fer prezentaciju finansijskih izvještaja u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima za javni sektor i Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja.

Ova odgovornost obuhvata osmišljavanje, primjenu i održavanje internih kontrola koje su relevantne za pripremu i fer prezentaciju finansijskih izvještaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze nastale usljed prevare i greške; odgovarajuća objelodanjivanja relevantnih informacija u Napomenama uz finansijske izvještaje; odabir i primjenu odgovarajućih računovodstvenih politika i računovodstvenih procjena koje su primjerene datim okolnostima i nadzor nad procesom izvještavanja. Pri izradi finansijskih izvještaja rukovodstvo je odgovorno da procijeni stalnost poslovanja i da objelodani pitanja vezana za vremensku neograničenost poslovanja.

Pored odgovornosti za pripremu i fer prezentaciju finansijskih izvještaja, načelnik Opštine Novo Goražde je takođe odgovoran da osigura da su aktivnosti, finansijske transakcije i informacije iskazane u finansijskim izvještajima u skladu sa propisima kojima su regulisane.

A odgovoran je i za (ne)provođenje revizorskih preporuka, usljed čega nije došlo do otklanjanja brojnih nepravilnosti.

Podsjetimo da je prema Zakonu o reviziji javnog sektora Republike Srpske, Glavna služba za reviziju dužna obavijestiti nadležne organe za provođenje zakona, kada postoji sumnja o značajnom kršenju zakona.

S druge strane, podsjetimo da, nevezano s tim da li će Tužilaštvo u nalazima revizora naći dovoljno razloga za pokretanje istražnih radnji, u pravcu utvrđivanja krivične odgovornosti za postojeće loše stanje, postoji i nešto što se zove moralna odgovornost.

(TH, revizije.info)