Komentari i analize

IZ ANALIZE CCI-A: FINANSIJSKA NEDISCIPLINA JE POSEBNO IZRAŽENA NA LOKALNOM NIVOU, GDJE JE I NAJVIŠE NEGATIVNIH REVIZORSKIH IZVJEŠTAJA

U petak, 22.05., objavljena analiza Centara civilnih inicijativa, o javnoj reviziji u Republici Srpskoj, ukazala je na činjenicu da je veličina problema koje detektuju revizori obrnuto proporcionalna stepenu revizorskih provjera stanja na određenom nivou. Odnosno da je na lokalnom nivou, gdje se revizije provode rjeđe, stanje i što se tiče finansijskih izvještaja i što se tiče usklađenosti sa zakonima lošije, nego na višem nivou, pogotovo u odnosu na institucije sa entitetskog nivoa koje su predmet obavezne revizije.

Većinu negativnih revizorskih ocjena, u periodu 2015.-2018., Glavna služba za reviziju javnog sektora RS dala je institucijama lokalnog nivoa. Radi se o 15 opština, 7 domova zdravlja, te, po jednom javnom preduzeću, javnoj ustanovi i agenciji. Nasuprot njima su svega dvije institucije entitetskog nivoa.

Iz prethodno navedenog se može zaključiti da je veća finansijska nedisciplina i postupanje u neskladu sa zakonima, izražena kod institucija lokalnog karaktera, koje nisu predmetom obavezne revizije od strane Glavne službe za reviziju javnog sektora RS.

ZAJEDNIČKA SKLONOST KRŠENJU ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

Analizirajući izvještaje koji su ocijenjeni negativno od strane Glavne službe za reviziju javnog sektora, CCI je utvrdio 581 nepostupanje prema zakonskim i podzakonskim aktima (263 prema zakonima i 318 prema drugim propisima). Zajedničko za gotovo sve subjekte revizije je kršenje Zakona o javnim nabavkama, Zakona o budžetskom sistemu, Zakona o računovodstvu i računovodstvenim standardima.

Opštine i gradovi koje su od strane Glavne službe za reviziju, dobile negativnu ocjenu za finansijsku i reviziju usklađenosti, pored navedenih zakona, gotovo po pravilu nisu radili u skladu ni sa Zakonom o javnim putevima, Zakonom o trezoru, Zakonom o radu, Zakonom o lokalnoj samoupravi, Zakonom o uređenju prostora i građenju, Zakonu o vodama, Zakona o sportu, Zakonom o šumama i Zakonom o komunalnim djelatnostima.

Domovi zdravlja su, dodatno, po pravilu imali problema i nisu postupali u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti Republike Srpske, odnosno njegovim pojedinim odredbama.

U segmentu podzakonskih akata, kako na nivou opština i gradova, tako i kod drugih institucija koje su dobile negativne ocjene za finansijske i izvještaje o usklađenosti, posebno se krši određeni set pravilnika i gotovo bez izuzetka se može ustvrditi da se najviše ne radi u skladu sa: Pravilnikom o budžetskim klasifikacijama,  sadržini  računa i  primjeni  kontnog  plana za  korisnike  budžeta Republike,  opština,  gradova i  fondova, Pravilnikom o budžetskim klasifikacijama, sadržini računa i primjeni  kontnog  plana  za  budžetske korisnike, Pravilnikom o finansijskom izvještavanju za korisnike prihoda budžeta Republike, opština, gradova i fondova, Pravilnikom o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnika, Pravilnikom o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem imovine i obaveza, Pravilnikom o računovodstvu, računovodstvenim politikama i računovodstvenim procjenama za budžetske korisnike, Pravilnikom o sadržaju, obimu i načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu.

Kod više različitih subjekata revizije registrovano je kršenje istih zakona ili podzakonskih akata. Slično je i sa jednim subjektom, posmatranim u više godina. Što znači da je broj pojedinačnih slučajeva kršenja zakona i podzakonskih akata znatno veći od broja prekršenih (različitih) zakona i podzakonskih akata.

Očigledna je potreba za učestalijom praksom revizije institucija i ustanova sa lokalnog nivoa, gdje se može i uočiti najviše propusta u radu, kada se govori o onome što je u periodu 2015.-2018. godine utvrdila Glavna služba za reviziju javnog sektora RS.

RAZBACIVANJE BUDŽETSKIM NOVCEM

CCI, u svojoj analizi, ukazuje na višegodišnja upozorenja revizora, na propuste u radu institucija koji nisu otklonjeni:

Sistem interne kontrole za cilj ima unapređenje i kontrolu poslovanja, međutim određeni broj institucija ne uspostavlja jedinicu interne revizije, iako su to po zakonu dužne.

Nepridržavajući se dosljedno zakona, rukovodioci i službenici, nesavjesnim djelovanjem direktno utiču na finansijske rezultate institucija. Nedonošenje budžeta i finansijskih planova u skladu sa zakonima i drugim važećim i pripadajućim aktima, te nepostupanje u smislu praćenja izvršavanja budžeta i mjerenje učinaka u odnosu na uložena sredstva, za posljedicu je imalo da su se rashodi i izdaci stvarali u većem iznosu od ostvarenih prihoda, što je rezultiralo povećanjem deficita.

Jedan od vodećih problema, kada govorimo o transparentnoj potrošnji i korištenju javnog novca, jeste nepoštivanje zakonskih procedura pri javnim nabavkama. Konstatovano je da procedure javnih nabavki nisu vršene u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, što je naročito izraženo kod planiranja nabavki, blagovremenog pokretanja postupka nabavki, izbora postupka nabavki, izrade tenderske dokumentacije, realizacije zaključenih ugovora.

Poed navedenog, u institucijama RS prilično je rašireno i kršenje Zakon o radu. Saradnici se angažuju na osnovu ugovora o djelu za poslove iz nadležnosti institucija. Obzirom da se ugovori o djelu trebaju zaključivati samo za poslove i zadatke za koje je predviđeno zaključivanje istih, potrebno je voditi računa o njihovoj opravdanosti i ekonomičnosti. Dodatno, saradnici su angažovani bez prethodno utvrđenih pravila, u smislu visine naknade, vremena trajanja ugovora, te izvještavanja o istome.

Dodatni primjer trošenja budžetskog novca na neadekvatan način je davanje naknada komisijama čiji članovi obavljaju zadatke koji predstavljaju redovne poslove uposlenika.

Uz navedene nalaze iz revizorskih izvještaja o nesavjesnom poslovanju i korištenju budžetskih sredstava na netransparentan način, dodajmo još i to da se ne vrše popisi imovine u skladu sa zakonom, te da se nad tekućim i kapitalnim transferima ne vrši nadzor i praćenje.

(TH, revizije.info)

Oznake