Komentari i analize

GLAVNA SLUŽBA ZA REVIZIJU JAVNOG SEKTORA RS POČELA SA OBJAVLJIVANJEM IZVJEŠTAJA IZ PLANA ZA 2021.

Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske, osim provođenja finansijskih i revizija učinka i objavljivanja izvještaja o istima, značajnu pažnju posvećuje i kontroli provođenja datih preporuka. Pa osim što u izvještajima o provedenim finansijskim revizijama, koje objavljuje prema planu za određenu godinu, obavezno navodi i podatak o realizaciji preporuka iz prethodno provedene revizije za određenu instituciju, Služba objavljuje i posebne izvještaje o statusu preporuka datih u revizorskim izvještajima iz prethodnih godina, za dio onih institucija za koje trenutno nije planirana nova revizija, a za koje bi se, zbog protoka vremena, dok na njih ponovo dođe red za reviziju, mogao izgubiti smisao kontrole datih preporuka.

Dva takva izvještaja Glavna služba za reviziju javnog sektora RS objavila je u februaru ove godine. Započevši na taj način realizaciju svog Godišnjeg plana revizija za 2021.

Objavljeni su Izvještaj o statusu preporuka datih prilikom finansijske revizije Javne ustanove Centar za socijalni rad Banja Luka za 2016. godinu i Izvještaj o statusu preporuka datih prilikom finansijske revizije Preduzeća za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka, takođe, za 2016. godinu.

Kako se realizacija preporuka iz revizorskih izvještaja, u principu, ne razmatra ako od revizije i davanja preporuka prođe više od 5 godina, jer se taj podatak smatra nerelevantnim, odnosno zastarjelim, ova dva izvještaja napravljeni su “u zadnji čas”. I vjerovatno je to i bio jedan od glavnih argumenata za njihovo uvrštavanje u ovogodišnji Plan.

Prva od revidiranih institucija, čija je realizacija preporuka kontrolisana, Javna je ustanova Centar za socijalni rad Banja Luka. Koje je i za finansijske izvještaje i za usklađenost poslovanja sa zakonima i drugim propisima u 2016. godini, dobila mišljenje sa rezervom sa skretanjem pažnje. I 8 preporuka za otklanjanje uočenih nedostataka.

U izvještaju o statusu preporuka, objavljenom 08. februara, Glavna služba za reviziju konstatuje da jedna od datih revizorskih preporuka još uvijek nije provedena. Odnosno, da statut Javne ustanove Centar za socijalni rad Banja Luka nije usaglašen sa članom 133. Zakona o socijalnoj zaštiti. Zbog čega je, od strane Glavne službe za reviziju, ovoj instituciji izrečen “Zaključak sa rezervom o provođenju preporuka”.

S druge strane, Preduzeće za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka, kao druga institucija čije je provođenje preporuka razmatrano u ovom periodu, je, nakon provedene finansijske revizije za 2016. godinu, dobilo pozitivno mišljenje za finansijske izvještaje sa skretanjem pažnje i pozitivno mišljenje za usklađenost. I šest preporuka. Za koje je Glavna služba za reviziju konstatovala da su, u međuvremenu, sve provedene. Pa je Preduzeće za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka dobilo “Pozitivan zaključak o provođenje preporuka”.

Prema informacijama iz Glavne službe za reviziju javnog sektora RS, do kraja godine planirano je još 10 izvještaja o statusu preporuka datih u izvještajima o provedenoj finansijskoj reviziji iz prethodnih godina. I to za sljedeće institucije:

Dom zdravlja Bileća, po revizorskom izještaju iz 2017. godine,

Dom zdravlja Čelinac, po revizorskom izvještaju iz 2017. godine,

APIF Banja Luka, po revizorskom izvještaju iz 2019. godine,

JP Protivgradna preventiva Gradiška, po revizorskom izvještaju iz 2017. godine,

JP Akvana vodeni park  Banja Luka, po revizorskom izvještaju iz 2017. godine.

JU Centar za socijalni rad Zvornik, po rvizorskom izvještaju iz 2017. Godine,

Kazneno popravni zavod Bijeljina, po revizorskom izvještaju iz 2017. godine,

Kazneno popravni zavod Foča, po revizorskom izvještaju iz 2017. godine,

Kazneno popravni zavod Trebinje, po revizorskom izvještaju iz 2017. godine

Dom zdravlja Brod, po revizorskom izvještaju iz 2020. godine.

A planirano je i provođenje tri naknadna pregleda realizacije preporuka iz izvještaja revizija učinka iz prethodnih godina.

(Revizije info)