Komentari i analize

ERS: “I ZA NAS KAO REVIZORE EU POSTOJI VRIJEME PRIJE I VRIJEME POSLIJE KRIZE UZROKOVANE PANDEMIJOM”

Evropski revizorski sud šestog je maja objavio svoj godišnji izvještaj o radu za 2020. godinu, koji donosi sveobuhvatan pregled revizija koje je Sud proveo i publikacija koje je objavio, provjera koje je obavio u državama članicama i zemljama izvan EU, te, njegove saradnje s glavnim akterima tokom 2020. godine.

2020. godina bila je po mnogo čemu posebna i za Evropski revizorski sud. Obilježile su je izuzetno teške okolnosti, koje su ponekad dovodile u pitanje i stabilnost cijelog sistema. Međutim, Evropski revizorski sud uspješno se suočio sa tim izazovima i konkretnim operativnim problemima.

Izbijanje krize uzrokovane bolešću Covid-19, početkom 2020., nije spriječilo Sud da provodi revizije uspješnosti i pravilnosti mjera EU. Tokom čitave godine održao se kontinuitet poslovanja. Sud je nastavio pružati građanima EU i donositeljima politika nezavisne procjene ključnih pitanja, ističući dobre karakteristike, ali i upozoravajući na loše.

Ipak, pandemija je uticala na rezultate. Objavljeno je šest izvještaja manje od 38 planiranih u izmijenjenom programu rada za 2020., jer je tokom godine došlo do kašnjenja s određenim revizijama.

Tokom 2020., revizori EU ispitali su mnoga pitanja povezana s različitim područjima potrošnje sredstava EU, kao što su životna okolina (biološka raznolikost na poljoprivrednim zemljištima, pesticidi, rashodi za djelovanje u području klime, more), mobilnost (saobraćajno zagušenje u gradskim područjima, ceste i saobraćajni projekti širom Evrope), socijalni aspekti (siromaštvo djece, ulaganja u kulturu), ekonomija (politika tržišnog takmičenja, unija tržišta kapitala, trgovinska zaštita) i brojna druga područja.

Sud se pokazao fleksibilnim, prilagodivši svoj program rada novoj situaciji i okolnostima nastalima zbog pandemije bolesti Covid-19. Obim nekih tekućih zadataka iznova je određen, a u vrlo kratkom roku, u skladu sa novonastalim okolnostima i potrebama, započela je izrada dva obimna pregleda ekonomskog i javno-zdravstvenog odgovora EU na krizu uzrokovanu bolešću Covid-19.

Prvi od ta dva pregleda, na temu mjera ekonomske politike, donesenih na nivou EU i država članica u svrhu ograničavanja i suzbijanja štete uzrokovane pandemijom bolesti Covid-19, objavljen je u decembru 2020. Sud je u njemu upozorio na rizike, izazove i prilike za budućnost ekonomske koordinacije na nivou EU, kao i na nove instrumente EU za borbu protiv efekata krize uzrokovane bolešću Covid-19, kao što su inicijativa „Next Generation EU” (NGEU), koja uključuje Mehanizam za oporavak i otpornost (RRF), ili podrška radi smanjenja rizika od nezaposlenosti u vanrednoj situaciji (SURE). Drugi pregled, na temu javnozdravstvenog odgovora EU na bolest Covid-19, objavljen je u januaru 2021.

Tokom većeg dijela 2020., ograničenja putovanja i zdravstvene mjere (zatvaranje granica, pravila o karanteni, obaveze testiranja itd.) ograničili su mogućnosti Suda za obavljanje revizija na terenu. Stoga su revizori Suda u usporedbi s prethodnim godinama proveli manje dana u reviziji na terenu. Ukupno je riječ o 1.190 dana u državama članicama i izvan EU (za usporedbu – 2019.: 3.605 dana; 2018.: 3.761 dan). Pored toga, 627 dana proveli su u institucijama EU, kao i u decentraliziranim agencijama i tijelima širom EU, zajedničkim preduzećima, međunarodnim organizacijama kao što su Ujedinjeni narodi ili OECD, te, privatnim revizorskim društvima (2019.: 2.504 dana; 2018.: 2.723 dana). Sud je istovremeno obavljao više revizija na daljinu, koristeći se za interakciju sa subjektima revizije videokonferencijskim alatima i drugim rješenjima informacijske tehnologije, kao što su sistemi za sigurnu razmjenu podataka i dokumenata.

Uopšteno govoreći, uprkos drastičnom smanjenju kapaciteta za provođenje terenskih provjera, revizori EU uspjeli su objaviti sve godišnje izvještaje, poštujući službene rokove, te su izradili 32 tematska izvještaja i pregleda. Takođe su objavili 11 mišljenja, uglavnom u vezi s višegodišnjim finansijskim okvirom za period 2021. – 2027. i inicijativom „Next Generation EU”.

Tokom 2020. Sud je ukupno objavio 69 publikacija.

„I za nas kao revizore EU postoji vrijeme prije i vrijeme poslije krize uzrokovane bolešću Covid-19. 2020. godina unijela je promjene u naš način rada. Ta je godina bila prekretnica i za finansije EU: tokom sljedećih 7 godina Unija će na raspolaganju za potrošnju imati 1,8 bilijuna eura, od čega će 750 milijardi eura biti potrošeno u izravnom odgovoru na krizu uzrokovanu pandemijom. Stoga se Sudu povjeravaju važne nove odgovornosti”, izjavio je predsjednik Suda Klaus-Heiner Lehne. „Budite sigurni da ćemo učiniti sve u našoj moći da nastavimo djelovati kao nezavisni vanjski revizor EU koji štiti interese evropskih poreznih obveznika.”

ERS provjerava provođenje svojih preporuka, na temelju daljnjeg praćenja koje obavljaju revizori. Sud je za 2020. analizirao preporuke iznesene u izvještajima za 2016. Analiza je pokazala da je 97 % preporuka, od njih 29 koje je Sud iznio u svom godišnjem izvještaju za 2016., i 91 % preporuka, od njih 360 iz tematskih izvještaja iz iste godine provedeno u potpunosti, u većoj ili (barem) u određenoj mjeri.

ERS je tokom 2020. zabilježio približno 32.000 internetskih članaka i objava na društvenim medijima povezanih s revizijskim izvještajima i drugim publikacijama Suda ili sa Sudom uopšteno (2019.: 51.000; 2018.: 44.000). U usporedbi s prethodnim godinama, zanimanje za revizijske izvještaje Suda ostalo je generalno na nepromijenjenom nivou. Istovremeno je došlo do znatnog smanjenja medijskog praćenja drugih publikacija i Suda uopšteno. To se djelimično može pripisati rjeđim komunikacijskim aktivnostima Suda na društvenim mrežama, od sredine marta 2020. nadalje.

Inače, broj posjeta internetskim stranicama Suda 2020. godine prešao je jedan milion. A do kraja 2020. tri korisnička računa Suda na društvenim mrežama (Twitter, LinkedIn, Facebook) privukla su približno 35.000 pratilaca (2019.: približno 29.500 pratilaca).

Rezultati provedene ankete za 2020. pokazuju da je 84 % ispitanika ocijenilo izvještaje Suda korisnima za svoj rad a da njih 75 % smatra da ti izvještaji imaju efekat.

Svrha revizija koje provodi Evropski revizorski sud nije otkrivati prevare. Uprkos tome, revizori Suda redovno otkrivaju slučajeve u kojima postoji sumnja da je počinjena prevara. Sud je, tokom 2020., OLAF-u prijavio šest slučajeva u kojima postoji sumnja na prevaru (2019.: 10 slučajeva) koje je otkrio tokom obavljanja revizija.

Tokom 2020. godine, revizori EU bili su vrlo usmjereni i na naredni period, pripremajući se za budućnost. Kako je 2020. godina bila posljednja godina provođenja strategije Suda za period 2018. – 2020., ERS, odnosno njegov Savjetodavni odbor za strategiju i strateško predviđanje, je izradio novu strategiju za period 2021. – 2025., koja će, u narednih pet godina, služiti kao putokaz za aktivnosti Suda. U programu rada Suda za 2021. godinu i nadalje, navedeni su revizijski prioriteti i izneseni detalji o 73 tematska izvještaja i pregleda koji će biti objavljeni 2021. i 2022. Svaki četvrti revizijski zadatak koji će se započeti ove godine bit će povezan s odgovorom EU na pandemiju bolesti COVID-19 i provođenjem inicijative „Next Generation EU” (NGEU).

(TH, Revizije info)