Regija i svijet

ERS DAO POZITIVNO MIŠLJENJE ZA SVIH 9 ZAJEDNIČKIH PREDUZEĆA EU, ČIJI JE GODIŠNJI BUDŽET OKO 35 MILIJARDI EURA, UPOZORIVŠI I NA ODREĐENE NEDOSTATKE

Evropski revizorski sud, nakon revizije finansijskog stanja svih zajedničkih preduzeća EU za 2020. godinu, juče, 12.11., objavio je dokument pod nazivom „Sažeti prikaz revizija zajedničkih preduzeća EU za 2020.”, sa pojedinostima o svakom od ovih 9 preduzeća. Sud je utvrdio da ova preduzeća dobro upravljaju finansijskim sredstvima i usklađenošću i da su prilagodila svoje poslovanje ograničenjima uvedenima zbog pandemije bez ikakvog velikog uticaja na aktivnosti i rezultate. Ali su registrovali i određene nedostatke - u područjima budžetskog i finansijskog upravljanja, doprinosa u naturi, isplata bespovratnih sredstava, postupaka javne nabavke, ljudskih resursa i dobrog finansijskog upravljanja.

Kako bi provodila istraživačke i inovacijske aktivnosti u svojim posebnim područjima, osam zajedničkih poduzeća EU koja djeluju u okviru programa Obzor 2020. – okvirnog programa EU za finansiranje istraživanja i tehnološkog razvoja – upravlja finansijskim sredstvima u ukupnom iznosu od 19,7 milijardi eura. Ta se sredstva sastoje od novčanih sredstava koja osigurava Evropska komisija u okviru svojih programa za istraživanje i inovacije te iz doprinosa u naturi i drugih finansijskih doprinosa privatnih partnera, država sudionica i međuvladinih organizacija. Ova zajednička preduzeća uglavnom raspisuju javne pozive, kako bi odabrala najbolje projekte za finansiranje.

S druge strane, 9. zajedničko preduzeće EU, „Fuzija za energiju”, raspolaže budžetom od oko 15 milijardi eura za finansiranje evropskog dijela provođenje projekta nuklearne fuzije ITER u Francuskoj. Taj budžet uključuje trošak vođenja rada nuklearnog postrojenja u periodu 2028. – 2035. U februaru 2021. Vijeće EU odobrilo je oko 5,6 milijardi eura za doprinos Euratoma Zajedničkom preduzeću „Fuzija za energiju” za budžetski ciklus za period 2021. – 2027.

Kao i svake godine revizori su ispitali finansijsko stanje svih zajedničkih preduzeća za 2020. godinu. Utvrdili su da je njihova računovodstvena dokumentacija pouzdana u skladu s međunarodnim računovodstvenim pravilima i da nisu postojale značajne greške u povezanim platnim i prihodovnim transakcijama. Te su za svih 9 dali pozitivno revizorsko mišljenje, kao i prethodne godine.

Međutim, Sud je iznio i niz zapažanja o pitanjima koja je potrebno poboljšati u područjima budžetskog i finansijskog upravljanja, doprinosa u naturi, isplata bespovratnih sredstava, postupaka javne nabavke, ljudskih resursa i dobrog finansijskog upravljanja.

„Iako bi se nekoliko aspekata moglo dodatno poboljšati, revizijom koju je Sud proveo za 2020. potvrđeno je da zajednička preduzeća dobro upravljaju finansijskim sredstvima i usklađenošću”, poručila je Ildikó Gáll-Pelcz, članica Evropskog revizorskog suda zadužena za ovu reviziju. „S odobravanjem smo utvrdili da su zajednička preduzeća prilagodila svoje poslovanje ograničenjima uvedenima zbog pandemije bez ikakvog velikog uticaja na aktivnosti i rezultate zahvaljujući sinergijama među njima.”

No, iako su unutrašnje kontrole u pravilu bile efikasne, utvrđeni su nedostaci u godišnjem planiranju plaćanja i lokalnim IT sistemima. Rezultati revizija za isplate bespovratnih sredstava takođe su pokazali da su troškovi za osoblje glavni izvor pogrešaka te upućuju na to da bi prije uvođenja budućih okvirnih programa za istraživanje trebalo pojednostaviti pravila i postupke u vezi s takvim troškovima. Osim toga, u nekim slučajevima postoji rizik od nepovoljnog uticaja nedovoljnih ljudskih resursa na opštu uspješnost zajedničkih preduzeća, što bi, npr. moglo rezultirati nedovoljnom mogućnosti zadržavanja stručnjaka s ključnim kompetencijama, nejasnim kanalima kontrole odgovornosti i slabijom efikasnošću osoblja.

Revizori su provjerili stopu provođenja aktivnosti zajedničkih preduzeća i procijenili da su zajednička poduzeća do kraja 2020. već sklopila 88% planiranih sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru programa Obzor 2020. i dostigli otprilike 62% ciljnih vrijednosti doprinosa svojih članova za aktivnosti u okviru programa Obzor 2020. Međutim, postoje znatne razlike u nivou dostignuća zajedničkih preduzeća, zavisno od prirode područja istraživanja, različitom trajanju projekata i njihovoj operativnoj sposobnosti. Aktivnosti utvrđene u sklopu VFO-a za period 2007. – 2013. koje su obuhvaćene Sedmim okvirnim programom za istraživanje i tehnološki razvoj te programom transevropske saobraćajne mreže gotovo su u potpunosti provedene.

Na kraju, revizori su utvrdili da su sva zajednička preduzeća preduzela korektivne mjere kako bi odgovorila na zapažanja iz revizija obavljenih u prijašnjim godinama. Ali i konstatovali da uočeni nedostaci nisu otklonjeni u potpunosti.

Istaknuto je da je Zajedničko preduzeće „Fuzija za energiju” znatno poboljšalo kvalitetu informacija koje je iznijelo u godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji za 2020., posebno u pogledu procjene ukupnih troškova izraženih u eurima za ispunjavanje svojih obveza isporuke za projekt nuklearne fuzije ITER (18 milijardi eura). Ali, revizori su skrenuli pažnju i na činjenicu da bi svaka promjena ključnih pretpostavki u vezi s procjenom rizika i izloženosti rizicima mogla dovesti do znatnih povećanja troškova i daljnjih kašnjenja u provođenju projekta ITER.

(T.H., Revizije info, Izvor: ERS)