Komentari i analize

DOM ZDRAVLJA GRADIŠKA – JEDAN OD RIJETKIH SA BAR JEDNOM POZITIVNOM OCJENOM REVIZORA

Ukupan broj doma zdravlja u Republici Srpskoj je 54 i do sada je tek njih 44% (24 od 54) revidirano, i to samo jednom, za jednu godinu.

Kao 39. izvještaj o provedenoj finansijskoj reviziji za 2019. godinu, Glavna služba za reviziju javnog sektora RS, 20. je jula 2020., objavila izvještaj o provedenoj finansijskoj reviziji JZU Dom zdravlja Gradiška.

Za finansijske izvještaje ovaj dom zdravlja dobio je pozitivno mišljenje, a za usklađenost poslovanja sa zakonima i drugim propisima – mišljenje s rezervom.
Revizorski tim, u sastavu Ljiljana Topić, Zorana Todorović i Danijela Tepić, dala su rukovodstvu Doma 8 preporuka, za otklanjanje uočenih nedostataka.

A nedostaci, zbog kojih je izrečeno mišljenje s rezervom za usklađenost poslovanja Doma zdravlja Gradiška sa zakonima i drugim propisima su sljedeći:
– Oslobađanje od plaćanja participacije vršeno je za zaposlene koji ne pripadaju kategorijama lica oslobođenih od participacije prema odredbama Zakona o zdravstvenom osiguranju i Pravilniku o sadržaju, obimu i načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu.
– Obračun uvećanja plate zaposlenim po osnovu staža osiguranja vršen je na osnovicu koja pored osnovne plate sadrži uvećanje po osnovu uslova rada i rada noću, što nije u skladu sa Zakonom o platama zaposlenih lica u javnim ustanovama u oblasti zdravstva RS.

Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske je prvi put provela finansijsku reviziju ovog doma zdravlja.

Upravo činjenica da za 20 godina postojanja Glavne službe za reviziju RS, veći dio zdravstvenih ustanova u RS nije revidiran nijednom (a da o kontinuiranom praćenju stanja u ovoj oblasti, u cilju ostvarivanja pozitivnog uticaja na rad tih institucija, ne govorimo), opredijelila je Glavnu službu za reviziju da u plan za ovu godinu uvrsti reviziju i objavu izvještaja za 14 domova zdravlja u RS – što je još malo pa onoliko koliko ih je revidirano u svim godinama do 2020. (17).

Do sada je, u 2020., objavljeno 7 izvještaja o finansijskoj reviziji domova zdravlja u RS (za 2019.), što znači da je ispunjena polovina planiranog, u ovom segmentu.

Inače, ukupan broj doma zdravlja u Republici Srpskoj je 54, što znači da je do sada tek njih 44% (24 od 54) revidirano, i to samo jednom, za jednu godinu.

Poražavajuće je da je Dom zdravlja Gradiška jedan od svega 4 doma zdravlja u RS (od do sada revidiranih 24) koji su dobili pozitivnu ocjenu revizora za jednu od komponenti finansijske revizije – tri su dobila za finansijske izvještaje a 1 za usklađenost sa zakonima, a nijedan za obje komponente finansijske revizije.

S druge strane, čak 11 domova zdravlja, do sada, dobilo je negativne revizorske ocjene, od čega 5 za obje komponente finansijske revizije (ostalih 6 za jednu, dok su za drugu dobili “mišljenje s rezervom”).

Revizorski nalazi ukazuju na potrebu sveobuhvatne i redovne kontrole u ovom segmentu, no, na žalost, sa aktuelnim nivoom kadrovskih potencijala i brojem institucija za čiju je reviziju nadležna, Glavna služba za reviziju javnog sektora RS nije u mogućnosti da taj posao i obavi.

Pogotovo što izostaje adekvatna podrška drugih institucija sistema – Skupštine, Vlade i Tužilaštva, prije svega – čije je aktivno učešće nužno za krajnji pozitivni efekat rada revizora.

(TH, revizije.info)