Novosti

CCI – KONFERENCIJA: REVIZIJA UČINKA “PLANIRANJE I IZVJEŠTAVANJE U JAVNIM PREDUZEĆIMA U RS”

Saopštenje za javnost Centara civilnih inicijativa, povodom danas održane konferencije, prenosimo u cjelosti.

„Naknadni pregled provođenaja preporuka javnim preduzećima koje je izdala Glavna službe za reviziju RS, upućivanje svih negativnih revizorskih izvještaja na razmatranje poslanicima NSRS i osnivanje jednice za javni nadzor nad javnim preduzćima u RS “ –  zaključci su današnje konferencije Revizija učinka  „Planiranje i izvještavanje u javnim preduzećima“ Centara civilnih inicijativa održane u Banja Luci.

Cilj održane konferencije bio je ukazati na važnost revizija učinka te njihovog doprinosa boljem funkcionisanju javnog sektora,  a vezano za objavljeni Izvještaj revizije učinka Planiranje i izvještavanje u javnim preduzećima. Tim povodom, uz podršku Švedske, konferencija Centara civilnih inicijativa okupila je predstavnike relevantnih institucija koje mogu daljim postupanjem po revizorskim preporukama doprinijeti unapredjenju procesa planiranja i izvještavanja u javnim preduzećima.

Naime, revizija učinka, kao proces provjere učinkovitosti rada institucija, pokazala je da planiranje i izvještavanje u javnim preduzećima nije organizovano i provedeno na efikasan način, što ima uticaja i na efikasnost svih drugih poslovnih procesa i aktivnosti u javnim preduzećima. Također, ukazano je da planovi poslovanja javnih preduzeća u pogledu kompletnosti ne zadovoljavaju zahtjeve zakonske regulative, njihovi elementi su međusobno neusklađeni, a indikatori za mjerenje i ocjenu uspješnosti poslovanja javnih preduzeća nisu utvrđeni.

Zaključeno je daje potreban naknadni pregled provođenaja preporuka javnim preduzećima koje je izdala Glavna službe za reviziju RS, upućivanje svih negativnih revizorskih izvještaja na razmatranje poslanicima NSRS i osnivanje jednice za nadzor u sklupu ministarstva finasnija RS nad javnim preduzećima u RS- kako bi u konačnici proces planiranja i izvještavanja javnih preduzeća bio uređen i efikasan, što su također revizori isticali kroz svoje preporuke.

Konferenciji su takođe prisustvovali predstavnici Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske, Odbora za reviziju u Narodnoj Skupštini Republike Srpske, Ministarstva finansija Republike Srpske, te predstavnici javnih preduzeća u Republici Srpskoj.

“Objavom izvještaja nakon  provedene revizije učinka, tek počinje proces koji bi u konačnici trebao dovesti do povećanja efikasnosti i boljeg rada  javnih institucija, ali pod uslovom da se uključe svi relevantni subjekti, počev od revidiranih insititucija, koje otklanjaju uočene nedostatke, realizacijom dobijenih preporuka, preko Narodne Skupštine Republike Srpske, koja kroz Odbor za reviziju nadzire realizaciju navedenih preporuka, te Vlade RS koja svojim djelovanjem inicira promjenu pravnog okvira koji može dovesti do boljeg pravnog uređenja određene oblasti ili procesa, a koje bi se odrazile na cjelokupni javni sektor, konkretno, u navedenom slučaju na sva javna preduzeća”, istakla je Ana Lučić, PR menadžer Centara civilnih inicijativa u BiH.

Predstavnik Glavne službe za reviziju RS je istakao da će ova služba u skladu  sa nadležnostima da prati postupanje institucija kojima su date preporuke.u pogledu akcionih planova.

“Mi ćemo planirati naknadni pregled provođenja preporuka da utvrdimo jesu li aktivnosti koje su javna preduzeća sama odredila implementirana i da li su na taj način uvažila preporuke revizije i unaprijedila planiranje i izvještavanje kao i ukupno upravljanje.  Nadam se da je bilo koji problem moguce rijesitti kroz izvjestaj, odnosno preporuke javne revizije i uključenost Odbora za reviziju i drugih odbora NSRS, Vlade RS kao i nas iz Glavne službe za reviziju”, istakao je Milovan Bojić“, rukovodilac Sektora revizije učinka u Glavnoj službi za reviziju javnog sektora Republike Srpske.

Predjednik Odbora za reviziju NSRS Tomica Stojanović je istakao da odbor kojim predsjedava treba dobiti već značaj u javnosti ali i da treba svoj rad kvalitetnije prezentovati javnosti.A

“Ono što je bitno reći je da možemo eventualno kroz izmjene poslovnika o radu Odbora unaprijediti procese i pokrenuti nove aktivnosti i da sve negativne revizorke izvještaje uputimo prema NSRS na razmatranje. U proteklom periodu se dešavalo da se negativni izvještaji zbog odluke Odbora ne upućivaju u NSRS i trudiću se da se to ne ponovi. Isto tako, važno je da revizije učinka dobiju veći prostor i da takvi izvještaji dobiju prostor ispred poslanika”, istakao je Tomica Stojanović, predsjednik Odbora za reviziju NSRS.

Rukovodilac odsjeka za računovodstvo i javni nadzor u privatnom sektoru u Ministarstvu finansija Republike Srpske Mirolav Brkić je istakao da će ministarstvo u okviru svoje nadleznosti nastaviti da obavlja svoje zadatke, u smislu nadzora nad računovodstvenom i revizorskom profesijom koja mu je povjerena.

“Namjera Vlade RS i ministarstva finansija je da dalje nastavi sa realizacijom preporuka, odnosno praćenjem i aktivnim učetvovanjem putem posebne organizacione jedinice i putem posebne jedinice koja će se baviti analizom fiskalnih rizika vezano za poslovanje javnih preduzeća”, istakao je Milovan Brkić..

Kroz dijalog sa svim relevantnim akterima nastoji se identifikovati prostor za unaprijeđenje navedenog procesa u cilju povećanja stepena realizacije revizorskih preporuka. Unaprijeđenjem procesa planiranja i izvještavanja javnih preduzeća u konačnici bi dovelo do povećanja efikasnosti jasvnih preduzeća i pružanja kvalitetnijih usluga građanima. Tim povodom na konferenciji su govorili Milovan Bojić, rukovodilac Sektora revizije učinka u Glavnoj službi za reviziju javnog sektora Republike Srpske, Tomica Stojanović, predsjednik Odbora za reviziju u Narodnoj Skupštini Republike Srpske, Miroslav Brkić, rukovodilac odsjeka za računovodstvo i javni nadzor u privatnom sektoru u Ministarstvu finansija Republike Srpske, Svjetlana Kovač vodeći stručni saradnik za planiranje u JP MH Elektroprivreda Republike Srpske a.d. Trebinje  i Dragana Vasilć, rukovodilac službe za plan, analizu i statistiku  u JP Pošte Srpske d.o.o. Banja Luka.