Regija i svijet

REVIZORI ISPITUJU MJERE EVROPSKE UNIJE PROTIV PRANJA NOVCA

Evropski revizorski sud započeo je s provođenjem revizije kojom se ispituju napori koje Unija ulaže u borbu protiv pranja prljavog novca, s posebnim naglaskom na bankarskom sektoru.

Pranje novca praksa je koja obuhvata prikrivanje nezakonitog porijekla prihoda stečenih kaznenim djelima. Vrijednost sumnjivih transakcija povezanih s pranjem novca u EU-u svake godine doseže stotine milijardi eura.

Direktiva EU-a o sprječavanju pranja novca primjenjuje se od 1991. a ažurirana je u više navrata – posljednji put 2018. godine. Te je trenutno na snazi tzv. Peta direktiva o sprječavanju pranja novca. Države članice bile su dužne prenijeti je u nacionalno pravo i provesti njene odredbe najkasnije do 10. januara 2020. Područje primjene te direktive tokom godina kontinuirano postaje sve obimnije.

Uloga Komisije, koja je ključni akter na nivou EU-a, je osmišljavati pravila o sprječavanju pranja novca i garantovati njihovu primjenu u bliskoj suradnji s državama članicama.

Nova Komisija utvrdila je sprječavanje pranja novca kao prioritet te je nedavno objavila „Akcijski plan za sveobuhvatnu politiku Unije o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma”.

Ove je godine Evropsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA) preuzelo zadatak vođenja, koordiniranja i praćenja borbe finansijskog sektora EU-a protiv pranja novca. Države članice snose odgovornost za primjenu pravila EU-a o sprječavanju pranja novca i garantovanje toga da se ta pravila poštuju na temelju njihova nacionalnog zakonodavstva, kao i za progon kaznenih djela pranja novca. Prema procjenama Europola vrijednost sumnjivih transakcija na nivou EU-a doseže otprilike 1,3 % BDP-a Evropske unije.

„Pranje novca sve je ozbiljnija prijetnja na svjetskom nivou, a kriminalci često pokušavaju prati novac tamo gdje su kontrole najslabije, često vrlo daleko od izvora finansijskih sredstava”, poručio je Mihails Kozlovs, član Evropskog revizorskog suda zadužen za ovu reviziju. „Uzimajući u obzir iznimno velike razmjere te kriminalne prakse, uključujući i EU, kao i niz nedavnih skandala povezanih s bankama koji su privukli mnogo pažnje, Sud je odlučio provesti reviziju djelotvornosti mjera EU za borbu protiv pranja novca u bankarskom sektoru.”

Uprkos obimnoj međunarodnoj suradnji i sve sofisticiranijem zakonodavstvu EU borba protiv pranja novca i dalje je veliki izazov na nivou politike.

Revizori će se usmjeriti na prijenos zakonodavstva EU-a u pravo država članica, način na koji se upravlja rizicima za unutrašnje tržište te saradnju među nacionalnim nadzornim tijelima i tijelima EU, kao i na mjere koje EU poduzima kako bi se zaustavilo kršenje zakonodavstva EU o sprječavanju pranja novca na nacionalnom nivou. Radom na terenu u okviru ove revizije obuhvatit će se Glavna uprava Evropske komisije za finansijsku stabilnost, finansijske usluge i uniju tržišta kapitala, EBA i Evropska središnja banka.

Završetak ove revizije očekuje se u prvoj polovini 2021. godine.

(TH, revizije.info)